Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 85

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 85 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia
oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych
jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
 Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi tnących.
O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzia
tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane na-
rzędzia łatwiej się też prowadzi.
 Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd.
należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykony-
wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektro-
narzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Serwis
 Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wy-
kwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginal-
nych części zamiennych. To gwarantuje, że bezpieczeń-
stwo urządzenia zostanie zachowane.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy ze
strugami
 Przed odłożeniem elektronarzędzia należy odczekać
do całkowitego zatrzymania wału nożowego. Odsłonię-
ty obracający się wał nożowy mógłby zaczepić o po-
wierzchnię, spowodować utratę kontroli nad narzędziem i
doprowadzić do ciężkich obrażeń.
 Elektronarzędzie należy trzymać za izolowaną ręko-
jeść, gdyż wał nożowy mógłby natrafić na własny prze-
wód sieciowy. Kontakt z przewodem sieci zasilającej mo-
że spowodować przekazanie napięcia na części metalowe
urządzenia, co mogłoby spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
 Materiał przeznaczony do obróbki należy zamocować
na stabilnym podłożu i zabezpieczyć przed przesunię-
ciem za pomocą zacisków lub w inny sposób. Jeżeli ob-
rabiany element przytrzymywany jest ręką lub przyciskany
do ciała, pozostaje on niestabilny, co może skutkować
utratą kontroli nad nim.
 Należy używać odpowiednich przyrządów poszukiwaw-
czych w celu lokalizacji ukrytych przewodów zasilają-
cych lub poprosić o pomoc zakłady miejskie. Kontakt z
przewodami znajdującymi się pod napięciem może dopro-
wadzić do powstania pożaru lub porażenia elektrycznego.
Uszkodzenie przewodu gazowego może doprowadzić do
wybuchu. Wniknięcie do przewodu wodociągowego powo-
duje szkody rzeczowe lub może spowodować porażenie
elektryczne.
 Nie wkładać rąk do wyrzutnika wiórów. Istnieje niebez-
pieczeństwo skaleczenia przez obracające się elementy.
 Elektronarzędzie uruchomić przed zetknięciem freza z
materiałem. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpie-
czeństwo odrzutu, gdy użyte narzędzie zablokuje się w
obrabianym przedmiocie.
 Podczas obróbki strug należy trzymać w taki sposób,
aby podstawa struga przylegała płasko do obrabianego
materiału. W przeciwnym wypadku strug mógłby się prze-
chylić podczas zagłębiania się w materiale i spowodować
obrażenia.
Bosch Power Tools
 Nie należy nigdy obrabiać materiału, w którym znajdu-
ją się przedmioty metalowe, gwoździe lub śruby. Może
to spowodować uszkodzenie noża i wału nożowego, a tak-
że zwiększenie poziomu drgań.
Opis urządzenia i jego zastosowania
Należy przeczytać wszystkie wskazówki i
przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych
wskazówek mogą spowodować porażenie
prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy otworzyć rozkładaną stronę z rysunkiem urządzenia i
pozostawić ją rozłożoną podczas czytania instrukcji obsługi.
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Elektronarzędzie przeznaczone jest do heblowania na twar-
dym i stabilnym podłożu materiałów drewnianych, np. belek
lub desek. Stosowane może być też do fazowania krawędzi i
do strugania wręgów (felcowania).
Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi
się do schematu elektronarzędzia na stronach graficznych.
1 Podziałka głębokości strugania
2 Gałka do regulacji głębokości strugania
(pokrycie gumowe)
3 Wyrzut wiórów
4 Przycisk blokady włącznika/wyłącznika
5 Włącznik/wyłącznik
6 Śruba osłony pasa
7 Osłona pasa
8 Stopka struga
9 Rowki typu »V«
10 Klucz Torx
11 Śruba mocująca szczęki zaciskowej
12 Szczęka zaciskowa
13 Głowica nożowa
14 Rowek prowadzący dla noża struga
15 Nóż struga wykonany ze stali szybkotnącej (HSS)
16 Strzemiączko mocujące nóż ze stali szybkotnącej (HSS)
17 Śruba mocująca do strzemiączka
18 Urządzenie do ostrzenia noży ze stali szybkotnącej
(HSS)
19 Przymiar nastawczy do ostrzenia noży ze stali
szybkotnącej (HSS)
20 Nóż z węglików spiekanych (HM/TC)*
21 Prowadnica równoległa
22 Podziałka szerokości wręgowania
23 Nakrętka ustalająca do regulacji szerokości wręgowania
24 Śruba mocująca prowadnicy równoległej/kątowej
25 Prowadnica kątowa*
26 Nakrętka ustalająca do regulacji kąta*
27 Śruba mocująca ogranicznika głębokości wręgowania*
Polski | 85
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional