Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 175

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 175 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
HM/TC asmens nomaiņa ar HSS asmeņiem
Lietojot aprīkojuma komplektu 2 607 001 398 (skatīt par pa-
pildpiederumiem), ar HM/TC ēveles asmeni aprīkotu ēveli var
aprīkot ar HSS asmeņiem.
– Izskrūvējiet 3 stiprinājuma skrūves 11 ar Torx tipa atslēgu
10 un noņemiet nostiprināšanas izcilni 12.
– Izbīdiet noturskavu 16 kopā ar ēveles asmeni 15 ārā no as-
mens galvas 13 vai no vadotnes gropes 14.
– Iebīdiet aprīkojuma komplektu 2 607 001 398 vadotnes
gropē 14 un izlīdziniet to pret ēveles pamatnes 8 vidu.
– Novietojiet nostiprināšanas izcilni 12 tam paredzētajā vie-
tā un stingri pievelciet 3 stiprinājuma skrūves 11 ar Torx ti-
pa atslēgu 10. Pie tam rīkojieties atbilstoši uz noturskavas
12 norādītajai darbību secībai ().
Putekļu un skaidu uzsūkšana
 Dažu materiālu, piemēram, svinu saturošu krāsu, dažu
koksnes šķirņu, minerālu un metālu putekļi var būt kaitīgi
veselībai. Pieskaršanās šādiem putekļiem vai to ieelpoša-
na var izraisīt alerģiskas reakcijas vai elpošanas ceļu sa-
slimšanu elektroinstrumenta lietotājam vai darba vietai tu-
vumā esošajām personām.
Atsevišķu materiālu putekļi, piemēram, putekļi, kas rodas,
zāģējot ozola vai dižskābarža koksni, var izraisīt vēzi, īpaši
tad, ja koksne iepriekš ir tikusi ķīmiski apstrādāta (ar hro-
mātu vai koksnes aizsardzības līdzekļiem). Azbestu saturo-
šus materiālus drīkst apstrādāt vienīgi personas ar īpašām
profesionālām iemaņām.
– Pielietojiet apstrādājamajam materiālam vispiemērotā-
ko putekļu uzsūkšanas metodi.
– Darba vietai jābūt labi ventilējamai.
– Darba laikā ieteicams izmantot masku elpošanas ceļu
aizsardzībai ar filtrēšanas klasi P2.
Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos priekšrakstus, kas attie-
cas uz apstrādājamo materiālu.
Regulāri tīriet ēveles skaidu izvadīšanas īscauruli 3. Ja ēveles
skaidu izvadīšanas īscaurule ir nosprostojusies, lietojiet tās tī-
rīšanai piemērotu priekšmetu. piemēram, koka stienīti, sa-
spiesta gaisa strūklu u. c.
 Neievietojiet pirkstus putekļu un skaidu izvadīšanas at-
verē. Tos var savainot elektroinstrumenta rotējošās daļas.
Lai nodrošinātu putekļu un skaidu optimālu uzsūkšanu, vien-
mēr pievienojiet elektroinstrumentam ārējo putekļsūcēju vai
maisiņu putekļu un skaidu uzkrāšanai.
Lietošana
Darba režīmi
Ēvelēšanas dziļuma regulēšana
Ar rokturi 2 var bezpakāpju veidā iestādīt ēvelēšanas dziļumu
0–2,6 mm robežās, vadoties pēc nolasījumiem uz ēvelēša-
nas dziļuma skalas 1 (skalas iedaļa = 0,1 mm).
Balsts novietošanai (attēls N)
Balsts 29 ļauj novietot elektroinstrumentu tūlīt pēc darba
operācijas pabeigšanas, nebaidoties sabojāt apstrādājamā
priekšmeta virsmu vai ēveles asmeni. Paceļot elektroinstru-
mentu pirms kārtējās darba operācijas, balsts 29 paceļas
augšup, atbrīvojot pamatnes 8 aizmugurējo daļu.
Bosch Power Tools
Uzsākot lietošanu
 Pievadiet instrumentam pareizu spriegumu! Spriegu-
mam elektrotīklā jāatbilst vērtībai, kas norādīta instru-
menta marķējuma plāksnītē. Elektroinstrumenti, kas
paredzēti 230 V spriegumam, var darboties arī no
220 V elektrotīkla.
Ieslēgšana un izslēgšana
Lai taupītu enerģiju, ieslēdziet elektroinstrumentu tikai tad,
kad tas tiek lietots.
Lai ieslēgtu elektroinstrumentu, nospiediet ieslēdzēju 5 un
turiet to nospiestu.
Lai nospiesto ieslēdzēju 5 nostiprinātu ieslēgtā stāvoklī,
nospiediet ieslēdzēja fiksēšanas taustiņu 4.
Lai izslēgtu elektroinstrumentu, atlaidiet ieslēdzēju 5 vai arī,
ja tas ir nostiprināts ar fiksēšanas taustiņa 4 palīdzību, īslaicī-
gi nospiediet un atlaidiet ieslēdzēju 5.
Norādījumi darbam
 Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas
izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā
elektrotīkla kontaktligzdas.
Ēvelēšana (attēls N)
Iestādiet vēlamo ēvelēšanas dziļumu un novietojiet ēveles pa-
matnes 8 priekšējo daļu uz apstrādājamā priekšmeta.
 Kontaktējiet darbinstrumentu ar apstrādājamo priekš-
metu tikai pēc elektroinstrumenta ieslēgšanas. Tas ļaus
izvairīties no atsitiena, kas var notikt, darbinstrumentam
iestrēgstot apstrādājamajā priekšmetā.
Ieslēdziet elektroinstrumentu un vienmērīgi virziet to pa ap-
strādājamo virsmu.
Lai panāktu augstu apstrādājamās virsmas kvalitāti, pārvieto-
jiet elektroinstrumentu ar mērenu ātrumu, vienmērīgi sadalot
spiedienu pa ēveles pamatni.
Apstrādājot cietus materiālus, piemēram, cietu koku, kā arī,
izmantojot pilnu ēveles platumu, iestādiet nelielu ēvelēšanas
dziļumu un vajadzības gadījumā samaziniet ēveles pārvietoša-
nas ātrumu.
Pārāk liels pārvietošanas ātrums izsauc virsmas kvalitātes sa-
mazināšanos un var izraisīt putekļu un skaidu izvadatveres no-
sprostošanos.
Tikai ass ēveles asmens spēj nodrošināt augstu apstrādes
kvalitāti, vienlaikus saudzējot elektroinstrumentu.
Iebūvēts novietošanas balsts 29 pēc ēvelēšanas operācijas
pārtraukuma ļauj atsākt ēvelēšanu jebkurā apstrādājamā
priekšmeta vietā.
– Novietojiet elektroinstrumentu uz vēl neapstrādātās virs-
mas daļas tā, lai novietošanas balsts būtu nolaists lejup.
– Ieslēdziet elektroinstrumentu.
– Izdariet nelielu spiedienu uz ēveles pamatnes priekšējo da-
ļu un vienlaikus lēni virziet elektroinstrumentu uz priekšu
(). Tā rezultātā novietošanas balsts paceļas augšup (),
un ēveles pamatnes aizmugurējā daļa nolaižas uz apstrādā-
jamā priekšmeta virsmas.
– Turpiniet ēvelēšanu, vienmērīgi virzot elektroinstrumentu
pa apstrādājamo virsmu ().
Latviešu | 175
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional