Download  Print this page

Română - Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 130 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
130 | Română
Română
Instrucţiuni privind siguranţa şi pro-
tecţia muncii
Indicaţii generale de avertizare pentru scule elec-
trice
Citiţi toate indicaţiile de avertiza-
AVERTISMENT
re şi instrucţiunile. Nerespectarea
indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor poate provoca
electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.
Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile în
vederea utilizărilor viitoare.
Termenul de „sculă electrică" folosit în indicaţiile de avertiza-
re se referă la sculele electrice alimentate de la reţea (cu cablu
de alimentare) şi la sculele electrice cu acumulator (fără cablu
de alimentare).
Siguranţa la locul de muncă
 Menţineţi-vă sectorul de lucru curat şi bine iluminat.
Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la
accidente.
 Nu lucraţi cu scula electrică în mediu cu pericol de ex-
plozie, în care există lichide, gaze sau pulberi inflama-
bile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde
praful sau vaporii.
 Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în tim-
pul utilizării sculei electrice. Dacă vă este distrasă aten-
ţia puteţi pierde controlul asupra maşinii.
Siguranţă electrică
 Ştecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei
electrice. Nu este în nici un caz permisă modificarea
ştecherului. Nu folosiţi fişe adaptoare la sculele electri-
ce legate la pământ de protecţie. Ştecherele nemodifica-
te şi prizele corespunzătoare diminuează riscul de electro-
cutare.
 Evitaţi contactul corporal cu suprafeţe legate la pă-
mânt ca ţevi, instalaţii de încălzire, sobe şi frigidere.
Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul
vă este legat la pământ.
 Feriţi maşina de ploaie sau umezeală. Pătrunderea apei
într-o sculă electrică măreşte riscul de electrocutare.
 Nu schimbaţi destinaţia cablului folosindu-l pentru
transportarea sau suspendarea sculei electrice ori pen-
tru a trage ştecherul afară din priză. Feriţi cablul de căl-
dură, ulei, muchii ascuţite sau componente aflate în
mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul
de electrocutare.
 Atunci când lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, folo-
siţi numai cabluri prelungitoare adecvate şi pentru me-
diul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor adecvat
pentru mediul exterior diminuează riscul de electrocutare.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
 Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei electri-
ce în mediu umed, folosiţi un întrerupător automat de
protecţie împotriva tensiunilor periculoase. Între-
buinţarea unui întrerupător automat de protecţie împotri-
va tensiunilor periculoase reduce riscul de electrocutare.
Siguranţa persoanelor
 Fiţi atenţi, aveţi grijă de ceea ce faceţi şi procedaţi raţi-
onal atunci când lucraţi cu o sculă electrică. Nu folosiţi
scula electrică atunci când sunteţi obosiţi sau vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, a alcoolului sau a medicamen-
telor. Un moment de neatenţie în timpul utilizării maşinii
poate duce la răniri grave.
 Purtaţi echipament personal de protecţie şi întotdeau-
na ochelari de protecţie. Purtarea echipamentului perso-
nal de protecţie, ca masca pentru praf, încălţăminte de si-
guranţă antiderapantă, casca de protecţie sau protecţia
auditivă, în funcţie de tipul şi utilizarea sculei electrice,
diminuează riscul rănirilor.
 Evitaţi o punere în funcţiune involuntară. Înainte de a
introduce ştecherul în priză şi/sau de a introduce acu-
mulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de a o
transporta, asiguraţi-vă că aceasta este oprită. Dacă
atunci când transportaţi scula electrică ţineţi degetul pe
întrerupător sau dacă porniţi scula electrică înainte de a o
racorda la reţeaua de curent, puteţi provoca accidente.
 Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtaţi dispozi-
tivele de reglare sau cheile fixe din aceasta. Un dispozi-
tiv sau o cheie lăsată într-o componentă de maşină care se
roteşte poate duce la răniri.
 Evitaţi o ţinută corporală nefirească. Adoptaţi o poziţie
stabilă şi menţineţi-vă întotdeauna echilibrul. Astfel
veţi putea controla mai bine maşina în situaţii neaşteptate.
 Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi îmbrăcă-
minte largă sau podoabe. Feriţi părul, îmbrăcămintea şi
mănuşile de piesele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, părul lung sau podoabele pot fi prinse în piesele afla-
te în mişcare.
 Dacă pot fi montate echipamente de aspirare şi colec-
tare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate
şi folosite în mod corect. Folosirea unei instalaţii de aspi-
rare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.
Utilizarea şi manevrarea atentă a sculelor electrice
 Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi pentru executarea
lucrării dv. scula electrică destinată acelui scop. Cu
scula electrică potrivită lucraţi mai bine şi mai sigur în do-
meniul de putere indicat.
 Nu folosiţi scula elecrică dacă aceasta are întrerupăto-
rul defect. O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită
sau oprită, este periculoasă şi trebuie reparată.
 Scoateţi ştecherul afară din priză şi/sau îndepărtaţi
acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a schimba
accesorii sau de a pune maşina la o parte. Această măsu-
ră de prevedere împiedică pornirea involuntară a sculei
electrice.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional