Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 182

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 182 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
182 | Lietuviškai
Susidėvėjus angliniams šepetėliams, elektrinis prietaisas išsi-
jungs savaime. Techniniam aptarnavimui prietaisą reikia iš-
siųsti į elektrinių įrankių remonto dirbtuves, kurių adresai nu-
rodyti skyriuje: „Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų kon-
sultavimo tarnyba".
Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, dėl saugumo sumetimų tai
turi būti atliekama Bosch įmonėje arba įgaliotose Bosch elek-
trinių įrankių remonto dirbtuvėse.
Pavaros diržo keitimas (žr. pav. P – Q)
Išsukite varžtą 6 ir nuimkite diržo dangtį 7. Nuimkite susidėvė-
jusį pavaros diržą 30.
Prieš uždėdami naują pavaros diržą 30, nuvalykite abu diržo
ratukus 31 ir 32.
Pavaros diržą 30 pirmiausia uždėkite ant mažojo pavaros ra-
tuko 32 ir po to, sukdami ranka, spauskite pavaros diržą 30
ant didžiojo pavaros ratuko 31.
Stebėkite, kad pavaros diržas 30 eitų tiksliai per išilginį diržo
ratuko 31 ir 32 griovelį.
Uždėkite diržo dangtį 7 ir tvirtai užveržkite varžtą 6.
Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų
konsultavimo tarnyba
Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus,
susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei at-
sarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie at-
sargines dalis rasite čia:
www.bosch-pt.com
Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos specialistai mielai at-
sakys į klausimus apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą.
Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome bū-
tinai nurodyti dešimtženklį gaminio numerį, esantį firminėje
lentelėje.
Lietuva
Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: (037) 713350
ļrankių remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com
Šalinimas
Elektrinis įrankis, papildoma įranga ir pakuotė yra pagaminti
iš medžiagų, tinkančių antriniam perdirbimui, ir vėliau privalo
būti atitinkamai perdirbti.
Nemeskite elektrinių įrankių į buitinių atliekų konteinerius!
Tik ES šalims:
Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl
elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir šios
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę ak-
tus, naudoti nebetinkami elektriniai įrankiai
turi būti surenkami atskirai ir perdirbami
aplinkai nekenksmingu būdu.
Galimi pakeitimai.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional