Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 51

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 51 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
 Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj el-
ler skruenøgle, før el-værktøjet tændes. Hvis et stykke
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.
 Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-værk-
tøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgen-
stande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra
dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe
fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en støvopsugning kan reducere støvmæng-
den og dermed den fare, der er forbundet støv.
Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj
 Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt. Et
el-værktøj, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal
repareres.
 Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, el-
ler maskinen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
 Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns række-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser,
benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.
 El-værktøjet bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevægelige maskindele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget,
således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få beskadi-
gede dele repareret, inden maskinen tages i brug. Man-
ge uheld skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøjer.
 Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skære-
kanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til
formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
råde, kan føre til farlige situationer.
Service
 Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsinstrukser til høvle
 Cutteren skal stå stille, før du lægger el-værktøjet fra
dig. En fritliggende, roterende cutter kan sætte sig fast i
overfladen, hvilket kan føre til alvorlige kvæstelser, og at
man mister kontrollen over maskinen.
Bosch Power Tools
 Hold kun fast i el-værktøjet i de isolerede gribeflader,
cutteren kan ramme dets eget netkabel. Kontakt med en
spændingsførende ledning kan også sætte maskinens me-
taldele under spænding, hvilket kan føre til elektrisk stød.
 Fastgør og sikre emnet på et stabilt underlag med tvin-
ger eller på anden måde. Holder du kun emnet med hån-
den eller mod din krop, er det labilt, hvilket kan medføre,
at du taber kontrollen.
 Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
føre til brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en gasled-
ning kan føre til eksplosion. Brud på et vandrør kan føre til
materiel skade eller elektrisk stød.
 Stik ikke fingrene ind i spånudkastningsåbningen. Du
kan blive kvæstet af roterende dele.
 El-værktøjet skal altid være tændt, når det føres hen til
emnet. Ellers er der fare for tilbageslag, hvis indsatsværk-
tøjet sætter sig fast i emnet.
 Når der arbejdes med høvlen, skal den altid holdes på
en sådan måde, at høvlens sål ligger flad på emnet. El-
lers kan høvlen komme til at sidde i klemme, og det kan fø-
re til kvæstelser.
 Høvl aldrig hen over metalgenstande, søm eller skruer.
Høvlejern og høvlejernsaksel kan blive beskadiget og føre
til øgede vibrationer.
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. I tilfælde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk stød, brand og/eller al-
vorlige kvæstelser.
Klap venligst foldesiden med illustration af produktet ud og
lad denne side være foldet ud, mens du læser betjeningsvej-
ledningen.
Beregnet anvendelse
El-værktøjet er beregnet til – på fast underlag – at høvle i træ-
materialer som f.eks. bjælker og brædder. Den kan også be-
nyttes til at afskrå kanter og til at false.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiden.
1 Spåndybdeskala
2 Drejeknap til indstilling af spåndybde
(isoleret gribeflade)
3 Spånudkast
4 Låsetast til start-stop-kontakt
5 Start-stop-kontakt
6 Skrue til remafdækning
7 Remafdækning
8 Høvlsål
9 V-not
Dansk | 51
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional