Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 96

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 96 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
96 | Slovensky
druhu ručného elektrického náradia a spôsobu jeho použi-
tia znižujú riziko poranenia.
 Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného elek-
trického náradia do činnosti. Pred zasunutím zástrčky
do zásuvky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred
chytením alebo prenášaním ručného elektrického ná-
radia sa vždy presvedčte sa, či je ručné elektrické nára-
die vypnuté. Ak budete mať pri prenášaní ručného elek-
trického náradia prst na vypínači, alebo ak ručné elektrické
náradie pripojíte na elektrickú sieť zapnuté, môže to mať za
následok nehodu.
 Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z neho nastavova-
cie náradie alebo kľúče na skrutky. Nastavovací nástroj
alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti ručného
elektrického náradia, môže spôsobiť vážne poranenia
osôb.
 Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela. Zabezpečte
si pevný postoj, a neprestajne udržiavajte rovnováhu.
Takto budete môcť ručné elektrické náradie v neočakáva-
ných situáciách lepšie kontrolovať.
 Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste široké
odevy a nemajte na sebe šperky. Vyvarujte sa toho, aby
sa Vaše vlasy, odev a rukavice dostali do blízkosti rotu-
júcich súčiastok náradia. Voľný odev, dlhé vlasy alebo
šperky môžu byť zachytené rotujúcimi časťami ručného
elektrického náradia.
 Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať odsá-
vacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie prachu,
presvedčte sa, či sú dobre pripojené a správne použí-
vané. Používanie odsávacieho zariadenia a zariadenia na
zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia zdravia pra-
chom.
Starostlivé používanie ručného elektrického náradia a
manipulácia s ním
 Ručné elektrické náradie nikdy nepreťažujte. Používaj-
te také elektrické náradie, ktoré je určené pre daný
druh práce. Pomocou vhodného ručného elektrického ná-
radia budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom
rozsahu výkonu náradia.
 Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické náradie, kto-
ré má pokazený vypínač. Náradie, ktoré sa už nedá zap-
núť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opra-
vy odborníkovi.
 Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavo-
vať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako odložíte
náradie, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zá-
suvky. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselné-
mu spusteniu ručného elektrického náradia.
 Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovávajte
tak, aby bolo mimo dosahu detí. Nedovoľte používať to-
to náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne obozná-
mené, alebo ktoré si neprečítali tieto Pokyny. Ručné
elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú
neskúsené osoby.
 Ručné elektrické náradie starostlivo ošetrujte. Kontro-
lujte, či pohyblivé súčiastky bezchybne fungujú alebo
či neblokujú, či nie sú zlomené alebo poškodené niekto-
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
ré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať
správne fungovanie ručného elektrického náradia.
Pred použitím náradia dajte poškodené súčiastky vy-
meniť. Veľa nehôd bolo spôsobených nedostatočnou
údržbou elektrického náradia.
 Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostlivo
ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú
menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viesť.
 Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, na-
stavovacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných
upozornení a bezpečnostných pokynov. Pri práci zoh-
ľadnite konkrétne pracovné podmienky a činnosť, kto-
rú budete vykonávať. Používanie ručného elektrického
náradia na iný účel ako na predpísané použitie môže viesť
k nebezpečným situáciám.
Servisné práce
 Ručné elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifi-
kovanému personálu, ktorý používa originálne náhrad-
né súčiastky. Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť náradia
zostane zachovaná.
Bezpečnostné pokyny pre hoblíky
 Počkajte, kým sa nožový hriadeľ celkom zastaví, až po-
tom ručné elektrické náradie odkladajte. Voľne ležiaci
rotujúci nožový hriadeľ sa môže svojou povrchovou plo-
chou zaseknúť, spôsobiť stratu kontroly a takisto aj vážne
poranenia.
 Držte ručné elektrické náradie za izolované rukoväte,
pretože nožový hriadeľ by mohol zasiahnuť sieťovú
šnúru náradia. Kontakt s elektrickým vedením, ktoré je
pod napätím, môže dostať pod napätie aj kovové súčiastky
náradia a spôsobiť zásah elektrickým pr.
 Obrobok upevňujte a zaisťujte pomocou zvierok alebo
iným spôsobom na nejakej stabilnej podložke. Keď bu-
dete pridržiavať obrobok iba rukou, alebo si ho budete pri-
tískať o svoje telo, zostane labilný, čo môže vyvolať stratu
kontroly nad náradím.
 Používajte vhodné prístroje na vyhľadávanie skrytých
elektrickým vedení a potrubí, aby ste ich nenavŕtali,
alebo sa obráťte na miestne energetické podniky. Kon-
takt s elektrickým vodičom pod napätím môže spôsobiť po-
žiar alebo mať za následok zásah elektrickým prúdom. Poš-
kodenie plynového potrubia môže mať za následok expló-
ziu. Preniknutie do vodovodného potrubia spôsobí vecné
škody alebo môže mať za následok zásah elektrickým prú-
dom.
 Nesiahajte rukami do otvoru na vyhadzovania triesok.
Rotujúce súčiastky by Vás mohli poraniť.
 K obrobku prisúvajte elektrické náradie iba v zapnu-
tom stave. Inak hrozí v prípade zaseknutia pracovného ná-
stroja v obrobku nebezpečenstvo spätného rázu.
 Pri práci držte hoblík vždy tak, aby klzná pätka hoblíka
ležala na obrobku. Inak by sa mohol hoblík zahraniť a spô-
sobiť Vám poranenie.
 Nikdy nehobľujte cez kovové predmety, klince alebo
skrutky. Nôž a nožový hriadeľ by sa mohli poškodiť a vyvo-
lať zvýšené vibrácie náradia.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional