Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 89

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 89 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Rowek
żaden
mały
średnioziarniste
duży
Struganie przy użyciu prowadnicy równoległej/kątowej
(zob. rys. K – M)
Zamontować prowadnicę równoległą 21 lub kątową 25 za po-
mocą śruby mocującej 24 na elektronarzędziu. W razie po-
trzeby zamontować ogranicznik głębokości wręgowania 28 za
pomocą śruby mocującej 27 na elektronarzędziu.
Zwolnić nakrętkę 23 i ustawić pożądaną szerokość wręgowa-
nia na podziałce 22. Ponownie dokręcić nakrętkę 23.
Ustawić pożądaną głębokość wręgowania za pomocą ogra-
nicznika głębokości 28.
Dokonać kilkakrotnie procesu obróbki, aż do osiągnięcia po-
żądanej głębokości wręgu. Strug należy prowadzić, wywiera-
jąc nacisk z boku.
Ukosowanie za pomocą prowadnicy kątowej
Podczas ukosowania wręgów
i powierzchni należy ustawić
pożądany kąt ukosu, kierując
się kątem 26.
Konserwacja i serwis
Konserwacja i czyszczenie
 Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu nale-
ży wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
 Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę, elektrona-
rzędzie i szczeliny wentylacyjne należy utrzymywać w
czystości.
Stopce parkującej 29 należy zapewnić swobodę poruszania;
należy ją też regularnie czyścić.
W przypadku zużycia szczotek węglowych, elektronarzędzie
wyłącza się samoczynnie. W celu ich wymiany należy wysłać
elektronarzędzie do jednego z punktów serwisowych, których
adresy znajdują się w rozdziale »Obsługa klienta oraz doradz-
two dotyczące użytkowania«.
Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączenio-
wego, należy zlecić ją firmie Bosch lub w autoryzowanym
przez firmę Bosch punkcie naprawy elektronarzędzi, co po-
zwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.
Wymiana paska napędowego (zob. rys. P – Q)
Wykręcić śrubę 6 i zdjąć osłonę paska 7. Wyjąć zużyty pasek
napędowy 30.
Przed zamontowaniem nowego paska napędowego 30 oczyś-
cić oba koła pasowe 31 i 32.
Pasek napędowy 30 założyć najpierw na małe koło pasowe
32, a następnie nałożyć go 30 na duże koło pasowe 31, obra-
cając je ręką.
Bosch Power Tools
Rozmiar a
Należy zwrócić uwagę na to, aby pasek napędowy 30 biegł
(mm)
dokładnie wzdłuż wzdłużnych zagłębień kół pasowych 31 lub
0 – 4
32.
2 – 6
Nałożyć osłonę paska 7 i mocno dokręcić śrubę 6.
4 – 9
Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użyt-
6 – 10
kowania
W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a tak-
że dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz
informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć rów-
nież pod adresem:
www.bosch-pt.com
Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na
wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich
osprzętem.
Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru kata-
logowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej pro-
duktu.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Na www.bosch-pt.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły
dotyczące usług serwisowych online.
Tel.: 22 7154460
Faks: 22 7154441
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
Usuwanie odpadów
Elektronarzędzia, osprzęt i opakowanie należy poddać utyli-
zacji zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony środowi-
ska.
Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do odpadów z gospodar-
stwa domowego!
Tylko dla państw należących do UE:
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
Polski | 89
Zgodnie z europejską wytyczną
2012/19/UE o starych, zużytych narzę-
dziach elektrycznych i elektronicznych i jej
stosowania w prawie krajowym, wyelimino-
wane, niezdatne do użycia elektronarzędzia
należy zbierać osobno i doprowadzić do po-
nownego użytkowania zgodnego z zasadami
ochrony środowiska.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional