Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 135

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 135 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Faţetarea muchiilor (vezi figura O)
Canelurile în V amplasate în talpa de rindea anterioară permit
faţetarea rapidă şi simplă a muchiilor piesei de lucru. Folosiţi
canelura în V corespunzătoare lăţimii dorite de faţetare. Aşe-
zaţi în acest scop rindeaua cu canelura în V respectivă pe mu-
chia piesei de lucru şi conduceţi-o de-a lungul acesteia.
Canelură folosită
niciuna
mică
medie
mare
Rindeluire cu limitator paralel/unghiular
(vezi figurile K – M)
Montaţi pe scula electrică limitatorul paralel 21 respectiv limi-
tatorul unghiular 25 cu şurubul de fixare 24 aferent. În funcţie
de utilizare, montaţi limitatorul de reglare a adâncimii falţului
28 cu şurubul său de fixare 27 pe scula electrică.
Slăbiţi piuliţa de blocare 23 şi reglaţi lăţimea dorită a falţului
pe scala gradată 22. Strângeţi din nou bine piuliţa de blocare
23.
Reglaţi în mod corespunzător adâncimea dorită de fălţuire cu
limitatorul de reglare a adâncimii de fălţuire 28.
Executaţi de mai multe ori operaţia de rindeluire, până când
este atinsă adâncimea de fălţuire dorită. Conduceţi rindeaua
exercitând asupra acesteia o forţă de apăsare din lateral.
Teşire cu limitator unghiular
În scopul teşirii de falţuri şi
suprafeţe reglaţi unghiul de
teşire necesar cu dispozitivul
de reglare a unghiului 26.
Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
 Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice
scoateţi cablul de alimentare afară din priză.
 Pentru a lucra bine şi sigur păstraţi curate scula electri-
că şi fantele de aerisire.
Menţineţi mersul liber al sabotului de staţionare 29 şi cură-
ţaţi-l în mod regulat.
Atunci când periile colectoare de cărbune s-au uzat, scula
electrică se deconectează automat. Pentru întreţinere, scula
electrică trebuie trimisă la atelierul de asistenţă service post-
vânzări, vezi paragraful „Asistenţă clienţi şi consultanţă pri-
vind utilizarea".
Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a
evita punerea în pericol a siguranţei exploatării, această ope-
raţie se va executa de către Bosch sau de către un centru au-
torizat de asistenţă tehnică post-vânzări pentru scule electri-
ce Bosch.
Bosch Power Tools
Schimbarea curelei de antrenare (vezi figurile P – Q)
Deşurubaţi şurubul 6 şi demontaţi capacul de acoperire a cu-
relei 7. Îndepărtaţi cureaua de antrenare 30 uzată.
Înainte de montarea curelei de antrenare noi 30 curăţaţi cele
două roţi de curea 31 şi 32.
Puneţi cureaua de antrenare nouă 30 mai întâi pe roata cea
Cota a (mm)
mică de curea 32 şi apoi aplicaţi prin presare cureaua de an-
0 – 4
trenare 30 rotind-o cu mâna, pe roata mare de curea 31.
2 – 6
Aveţi grijă ca, cureaua de antrenare 30 să ruleze exact în şan-
4 – 9
ţurile longitudinale ale roţilor de curea 31 resp. 32.
6 – 10
Puneţi capacul de acoperire a curelei 7 şi strângeţi şurubul 6.
Asistenţă clienţi şi consultanţă privind utilizarea
Serviciul de asistenţă clienţi vă răspunde la întrebări privind
repararea şi întreţinerea produsului dumneavoastră cât şi pie-
sele de schimb. Găsiţi desenele de ansamblu şi informaţii pri-
vind piesele de schimb şi la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultanţă Bosch vă răspunde cu plăcere la între-
bări privind produsele noastre şi accesoriile acestora.
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă rugăm
să indicaţi neapărat numărul de identificare compus din
10 cifre, conform plăcuţei indicatoare a tipului produsului.
România
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34
013937 Bucureşti
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanţă clienţi: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro
Eliminare
Sculele electrice, accesoriile şi ambalajele trebuie direcţiona-
te către o staţie de revalorificare ecologică.
Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul menajer!
Numai pentru ţările UE:
Sub rezerva modificărilor.
Română | 135
Conform Directivei Europene 2012/19/UE
privind maşinile şi aparatele electrice şi elec-
tronice uzate şi transpunerea acesteia în
legislaţia naţională, sculele electrice scoase
din uz trebuie colectate separat şi direcţiona-
te către o staţie de revalorificare ecologică.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional