Download  Print this page

Български - Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 136 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
136 | Български
Български
Указания за безопасна работа
Общи указания за безопасна работа
Прочетете внимателно всички ука-
зания. Неспазването на приведени-
те по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар
и/или тежки травми.
Съхранявайте тези указания на сигурно място.
Използваният по-долу термин „електроинструмент" се от-
нася до захранвани от електрическата мрежа електроин-
струменти (със захранващ кабел) и до захранвани от аку-
мулаторна батерия електроинструменти (без захранващ
кабел).
Безопасност на работното място
 Поддържайте работното си място чисто и добре ос-
ветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление
могат да спомогнат за възникването на трудова злопо-
лука.
 Не работете с електроинструмента в среда с пови-
шена опасност от възникване на експлозия, в бли-
зост до леснозапалими течности, газове или прахо-
образни материали. По време на работа в електроин-
струментите се отделят искри, които могат да възпламе-
нят прахообразни материали или пари.
 Дръжте деца и странични лица на безопасно раз-
стояние, докато работите с електроинструмента.
Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите
контрола над електроинструмента.
Безопасност при работа с електрически ток
 Щепселът на електроинструмента трябва да е под-
ходящ за ползвания контакт. В никакъв случай не се
допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ко-
гато работите със занулени електроуреди, не из-
ползвайте адаптери за щепсела. Ползването на
оригинални щепсели и контакти намалява риска от въз-
никване на токов удар.
 Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела,
напр. тръби, отоплителни уреди, пещи и хладилни-
ци. Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване
на токов удар е по-голям.
 Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и
влага. Проникването на вода в електроинструмента по-
вишава опасността от токов удар.
 Не използвайте захранващия кабел за цели, за кои-
то той не е предвиден, напр. за да носите електроин-
струмента за кабела или да извадите щепсела от
контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, ома-
сляване, допир до остри ръбове или до подвижни
звена на машини. Повредени или усукани кабели
увеличават риска от възникване на токов удар.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
 Когато работите с електроинструмент навън, из-
ползвайте само удължителни кабели, подходящи за
работа на открито. Използването на удължител,
предназначен за работа на открито, намалява риска от
възникване на токов удар.
 Ако се налага използването на електроинструмента
във влажна среда, използвайте предпазен прекъс-
вач за утечни токове. Използването на предпазен пре-
късвач за утечни токове намалява опасността от въз-
никване на токов удар.
Безопасен начин на работа
 Бъдете концентрирани, следете внимателно дейст-
вията си и постъпвайте предпазливо и разумно. Не
използвайте електроинструмента, когато сте уморе-
ни или под влиянието на наркотични вещества, алко-
хол или упойващи лекарства. Един миг разсеяност
при работа с електроинструмент може да има за по-
следствие изключително тежки наранявания.
 Работете с предпазващо работно облекло и винаги с
предпазни очила. Носенето на подходящи за ползва-
ния електроинструмент и извършваната дейност лични
предпазни средства, като дихателна маска, здрави
плътнозатворени обувки със стабилен грайфер, защит-
на каска или шумозаглушители (антифони), намалява
риска от възникване на трудова злополука.
 Избягвайте опасността от включване на електроин-
струмента по невнимание. Преди да включите щеп-
села в захранващата мрежа или да поставите акуму-
латорната батерия, се уверявайте, че пусковият
прекъсвач е в положение „изключено". Ако, когато
носите електроинструмента, държите пръста си върху
пусковия прекъсвач, или ако подавате захранващо на-
прежение на електроинструмента, когато е включен,
съществува опасност от възникване на трудова злопо-
лука.
 Преди да включите електроинструмента, се уверя-
вайте, че сте отстранили от него всички помощни ин-
струменти и гаечни ключове. Помощен инструмент,
забравен на въртящо се звено, може да причини трав-
ми.
 Избягвайте неестествените положения на тялото.
Работете в стабилно положение на тялото и във все-
ки момент поддържайте равновесие. Така ще можете
да контролирате електроинструмента по-добре и по-
безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.
 Работете с подходящо облекло. Не работете с широ-
ки дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите
и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се
звена на електроинструментите. Широките дрехи, ук-
рашенията, дългите коси могат да бъдат захванати и ув-
лечени от въртящи се звена.
 Ако е възможно използването на външна аспира-
ционна система, се уверявайте, че тя е включена и
функционира изправно. Използването на аспира-
ционна система намалява рисковете, дължащи се на от-
делящата се при работа прах.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional