Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 68

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 68 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
68 | Suomi
Tekniset tiedot
Höylä
Tuotenumero
Ottoteho
Tyhjäkäyntikierrosluku
Lastuamissyvyys
Huultosyvyys
suurin höyläysleveys
Paino vastaa EPTA-Procedure
01:2014
Suojausluokka
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja
maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745-2-14 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: Äänen
painetaso 86 dB(A); äänen tehotaso 97 dB(A). Epävarmuus
K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot a
(kolmen suunnan vektorisumma) ja
h
epävarmuus K mitattuna EN 60745-2-14 mukaan:
2
2
a
=5,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu normissa
EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän mukaisesti ja
sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen vertailuun.
Se soveltuu myös värähtelyrasituksen väliaikaiseen arvioin-
tiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua käytetään kuitenkin muihin
käyttötarkoituksiin, erilaisilla lisävarusteilla, poikkeavilla
käyttötarvikkeilla tai riittämättömästi huollettuna, silloin vä-
rähtelytaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tämä saat-
taa kasvattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomat-
tavasti.
Värähtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida
myös ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjäkäynnillä.
Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtelyrasi-
tusta.
Määrittele tarvittavat lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojele-
miseksi värähtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sähkötyökalu-
jen ja käyttötarvikkeiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä,
työprosessien organisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksinomaisella vastuulla, että kohdassa "Tekni-
set tiedot" kuvattu tuote vastaa direktiivien 2011/65/EU,
19. huhtikuuta 2016 asti: 2004/108/EY, 20. huhtikuuta
2016 alkaen: 2014/30/EU ja direktiivin, 2006/42/EY kaik-
kia asiaankuuluvia vaatimuksia ja direktiiveihin tehtyjä muu-
toksia ja on seuraavien standardien mukainen: EN 60745-1,
EN 60745-2-14, EN 50581.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Henk Becker
Executive Vice President
GHO 6500
Engineering
0 601 596 0..
W
650
-1
min
16500
mm
0 – 2,6
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
mm
0 – 9
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 19.11.2015
mm
82
Asennus
kg
2,8
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
/II
työkaluun kohdistuvia töitä.
Höylän terän valinta
Sähkötyökalu voidaan varustaa erilaisilla terillä.
Muutossarjojen (tarvike) avulla voidaan sähkötyökalun perus-
varustuksesta riippuen käyttää molempia terävaihtoehtoja
(HSS- tai HM/TC-terä).
Vaihda teränvaihdon yhteydessä aina molemmat terät, koska
muuten epätasapaino aiheuttaa tärinää, joka voi lyhentää säh-
kötyökalun käyttöikää.
HSS-terän vaihto
 Ole varovainen vaihtaessasi höylän terää: Älä tartu
höylän terän leikkuureunoihin. Terävät leikkuureunat
voivat aiheuttaa loukkaantumista.
Höylän terän irrotus (katso kuvat A – C)
– Höylän terän vaihtamiseksi käännä kutteria 13, kunnes
kiinnitysleuka 12 on yhdensuuntainen höylän pohjaan 8
nähden.
– Irrota 3 kiinnitysruuvia 11 Torx-avaimella 10 ja ota kiinni-
tysleuka 12 pois.
– Työnnä pidinsanka 16 yhdessä terän 15 kanssa ulos kutte-
rista 13 tai ohjainurasta 14.
– Käännä kutteria 180° verran ja irrota 2. terä.
Huomio: Ennen kuin vaihdat tai teroitat terät, irrota pidinsan-
ka 16 avaamalla kiinnitysruuvi 17.
HSS-terän teroittaminen (katso kuva D)
Teroituslaitteella 18 (tarvike) ja tavanomaisella hiomakivellä
voi teroittaa kuluneet ja tylsyneet HSS-terät.
Aseta molemmat terät teroituslaitteeseen ja kiinnitä ne pitä-
västi siipiruuvilla. Huolehdi siitä, että molemmat terät on
työnnetty paikalleen vasteeseen asti.
Liikuta teroituslaitteeseen asennettuja teriä hiomakiven pääl-
lä tasaisesti ja kevyesti painamalla.
Huomio: Teriä saa teroittaa enintään 6 mm:n verran 23 mm:n
vähimmäisleveyteen asti. Sen jälkeen terät täytyy vaihtaa.
Höylän terän asennus (katso kuvat E – F)
Ennen kuin asennat uudet tai teroitetut terät takaisin, puhdis-
ta kutteri 13 ja tarvittaessa terä 15 ja pidinsanka 16. Puhdista
hartsin tahrimat terät spriillä tai petrolilla.
Huomio: Uudet tai teroitetut terät täytyy aina säätää oikealle
korkeudelle ennen asennusta.
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional