Download  Print this page

Slovensky - Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 95 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Zákaznická a poradenská služba
Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Va-
šeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a in-
formace k náhradním dílům naleznete i na:
www.bosch-pt.com
Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách
k našim výrobkům a jejich příslušenství.
V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů
bezpodmínečně uveďte 10místné věcné číslo podle typového
štítku výrobku.
Czech Republic
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho
stroje nebo náhradní díly online.
Tel.: 519 305700
Fax: 519 305705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz
Zpracování odpadů
Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být dodány k opě-
tovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.
Neodhazujte elektronářadí do domovního odpadu!
Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2012/19/EU o
starých elektrických a elektronických zaříze-
ních a jejím prosazení v národních zákonech
musí být neupotřebitelné elektronářadí roze-
brané shromážděno a dodáno k opětovnému
zhodnocení nepoškozujícímu životní pro-
středí.
Změny vyhrazeny.

Slovensky

Bezpečnostné pokyny
Všeobecné výstražné upozornenia a bezpečnost-
né pokyny
Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia
POZOR
a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodr-
žiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v na-
sledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým
prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie.
Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny sta-
rostlivo uschovajte na budúce použitie.
Pojem „ručné elektrické náradie" používaný v nasledujúcom
texte sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo
siete (s prívodnou šnúrou) a na ručné elektrické náradie napá-
jané akumulátorovou batériou (bez prívodnej šnúry).
Bosch Power Tools
Bezpečnosť na pracovisku
 Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať
za následok pracovné úrazy.
 Týmto náradím nepracujte v prostredí ohrozenom vý-
buchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny,
plyny alebo horľavý prach. Ručné elektrické náradie vy-
tvára iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapáliť.
 Nedovoľte deťom a iným nepovolaným osobám, aby sa
počas používania ručného elektrického náradia zdržia-
vali v blízkosti pracoviska. Pri odpútaní pozornosti zo
strany inej osoby môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 Zástrčka prívodnej šnúry ručného elektrického náradia
musí pasovať do použitej zásuvky. Zástrčku v žiadnom
prípade nijako nemeňte. S uzemneným elektrickým ná-
radím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adaptéry.
Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko zása-
hu elektrickým prúdom.
 Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povr-
chovými plochami, ako sú napr. rúry, vykurovacie tele-
sá, sporáky a chladničky. Keby by bolo Vaše telo uzemne-
né, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom.
 Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a vlh-
kosti. Vniknutie vody do ručného elektrického náradia zvy-
šuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
 Nepoužívajte prívodnú šnúru mimo určený účel na no-
senie ručného elektrického náradia, ani na jeho zave-
senie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním za
prívodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa sieťová šnúra ne-
dostala do blízkosti horúceho telesa, ani do kontaktu s
olejom, s ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa sú-
čiastkami ručného elektrického náradia. Poškodené
alebo zauzlené prívodné šnúry zvyšujú riziko zásahu elek-
trickým prúdom.
 Keď pracujete s ručným elektrickým náradím vonku,
používajte len také predlžovacie káble, ktoré sú schvá-
lené aj na používanie vo vonkajších priestoroch. Použi-
tie predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný na používanie vo
vonkajšom prostredí, znižuje riziko zásahu elektrickým
prúdom.
 Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického nára-
dia vo vlhkom prostredí, použite ochranný spínač pri
poruchových prúdoch. Použitie ochranného spínača pri
poruchových prúdoch znižuje riziko zásahu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť osôb
 Buďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo robíte a k práci
s ručným elektrickým náradím pristupujte s rozumom.
Nepracujte s ručným elektrickým náradím nikdy vtedy,
keď ste unavený, alebo keď ste pod vplyvom drog, al-
koholu alebo liekov. Malý okamih nepozornosti môže mať
pri používaní náradia za následok vážne poranenia.
 Noste osobné ochranné pomôcky a používajte vždy
ochranné okuliare. Nosenie osobných ochranných pomô-
cok, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná pra-
covná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu, podľa
Slovensky | 95
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional