Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 102

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 102 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
102 | Magyar
 Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő
testtartást, ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon
és az egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos kéziszer-
szám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ék-
szereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét
a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú
hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a
por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges
berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő mó-
don hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendel-
tetésüknek megfelelően működnek. A porgyűjtő beren-
dezések használata csökkenti a munka során keletkező por
veszélyes hatását.
Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és hasz-
nálata
 Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az ar-
ra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja.
Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott tel-
jesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban
lehet dolgozni.
 Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot,
amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos
kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javíttatni.
 Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból
és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos kézi-
szerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon
beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a
szerszámot tárolásra elteszi. Ez az elővigyázatossági
intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe he-
lyezését.
 A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat
olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem fér-
hetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek hasz-
nálják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik
a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az
elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat
gyakorlatlan személyek használják.
 A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a moz-
gó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincse-
nek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy
megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással
lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A
berendezés megrongálódott részeit a készülék haszná-
lata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset történik,
amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karban-
tartására lehet visszavezetni.
 Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat.
Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágó-
szerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben
lehet vezetni és irányítani.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
 Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betét-
szerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az adott
készüléktípusra vonatkozó kezelési utasításoknak
megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkafel-
tételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az
elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő
célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
Szervíz-ellenőrzés
 Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett sze-
mélyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával
javíthatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám
biztonságos maradjon.
Biztonsági előírások a gyalúk számára
 Mielőtt az elektromos kéziszerszámot letenné, várja
meg, amíg a késtengely teljesen leáll. Egy szabadon fek-
vő, forgó késhenger beleakadhat a felületbe, a berende-
zést irányíthatatlanná teheti és súlyos sérüléseket okoz-
hat.
 Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt fogan-
tyúfelületeknél fogva fogja meg, mivel a késtengely a
saját hálózati csatlakozó kábelhez is hozzáérhet. Ha a
berendezés egy feszültség alatt álló vezetékhez ér, az
elektromos kéziszerszám fémrészei szintén feszültség alá
kerülhetnek és áramütéshez vezethetnek.
 Rögzítse és biztosítsa a munkadarabot egy csavaros
szorítóval vagy más eszközzel egy stabil alaplaphoz. Ha
a munkadarbot csak a kezével tartja, vagy a testéhez szorít-
ja, ez labilis marad, és Ön könnyen elveszítheti az uralmát
a kéziszerszám, vagy a munkadarab felett.
 A rejtett vezetékek felkutatásához használjon alkal-
mas fémkereső készüléket, vagy kérje ki a helyi ener-
giaellátó vállalat tanácsát. Ha egy elektromos vezetéket
a berendezéssel megérint, ez tűzhöz és áramütéshez ve-
zethet. Egy gázvezeték megrongálása robbanást ered-
ményezhet. Ha egy vízvezetéket szakít meg, anyagi károk
keletkeznek, vagy villamos áramütést kaphat.
 Sohase nyúljon bele a kezével a forgácskivetőbe. A for-
gó alkatrészek sérüléseket okozhatnak.
 Az elektromos kéziszerszámot csak bekapcsolt állapot-
ban vezesse rá a megmunkálásra kerülő munkadarab-
ra. Ellenkező esetben fennáll egy visszarúgás veszélye, ha
a betétszerszám beékelődik a munkadarabba.
 A munka közben mindig úgy tartsa a gyalugépet, hogy
a gyalutalp síkban felfeküdjön a megmunkálásra kerü-
lő munkadarabra. A gyalu ellenkező esetben beékelődhet
és sérüléseket okozhat.
 Sohase dolgozzon a gyalúgéppel fémtárgyak, szögek,
vagy csavarok felett. A kés és a késtengely megsérülhet
és megnövekedett vibrációhoz vezethet.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional