Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 137

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 137 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Грижливо отношение към електроинструментите
 Не претоварвайте електроинструмента. Използвай-
те електроинструментите само съобразно тяхното
предназначение. Ще работите по-добре и по-безопас-
но, когато използвате подходящия електроинструмент
в зададения от производителя диапазон на натоварва-
не.
 Не използвайте електроинструмент, чиито пусков
прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не
може да бъде изключван и включван по предвидения от
производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремон-
тиран.
 Преди да променяте настройките на електроинстру-
мента, да заменяте работни инструменти и допълни-
телни приспособления, както и когато продължител-
но време няма да използвате електроинструмента,
изключвайте щепсела от захранващата мрежа
и/или изваждайте акумулаторната батерия. Тази
мярка премахва опасността от задействане на електро-
инструмента по невнимание.
 Съхранявайте електроинструментите на места, къ-
дето не могат да бъдат достигнати от деца. Не допус-
кайте те да бъдат използвани от лица, които не са за-
познати с начина на работа с тях и не са прочели тези
инструкции. Когато са в ръцете на неопитни потребите-
ли, електроинструментите могат да бъдат изключи-
телно опасни.
 Поддържайте електроинструментите си грижливо.
Проверявайте дали подвижните звена функциони-
рат безукорно, дали не заклинват, дали има счупени
или повредени детайли, които нарушават или изме-
нят функциите на електроинструмента. Преди да из-
ползвате електроинструмента, се погрижете по-
вредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от
трудовите злополуки се дължат на недобре поддържа-
ни електроинструменти и уреди.
 Поддържайте режещите инструменти винаги добре
заточени и чисти. Добре поддържаните режещи ин-
струменти с остри ръбове оказват по-малко съпро-
тивление и се водят по-леко.
 Използвайте електроинструментите, допълнителни-
те приспособления, работните инструменти и т.н.,
съобразно инструкциите на производителя. При то-
ва се съобразявайте и с конкретните работни усло-
вия и операции, които трябва да изпълните.
Използването на електроинструменти за различни от
предвидените от производителя приложения повиша-
ва опасността от възникване на трудови злополуки.
Поддържане
 Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви
да се извършва само от квалифицирани специали-
сти и само с използването на оригинални резервни
части. По този начин се гарантира съхраняване на без-
опасността на електроинструмента.
Bosch Power Tools
Указания за безопасна работа с електри-чески
рендета
 Преди да оставите електроинструмента, изчакайте
въртенето на вала с ножовете да спре напълно. Ако
валът с ножовете се върти, е възможно нож да се вреже
в повърхността, на която електроинструментът е оста-
вен, и това да предизвика неконтролираното му из-
местване и да причини тежки травми.
 Захващайте електроинструмента само за изолира-
ните повърхности на ръкохватките, тъй като същест-
вува опасност ножовете да засегнат захранващия
кабел. При контакт с проводник под напрежение то се
предава по металните части на електроинструмента,
което може да предизвика токов удар.
 Застопорете към стабилна основа и осигурете де-
тайла с помощта на винтови скоби или по друг под-
ходящ начин. Ако държите детайла на ръка или към тя-
лото си, той остава нестабилен и може да предизвика
загуба на контрол над електроинструмента.
 Използвайте подходящи прибори, за да откриете
евентуално скрити под повърхността тръбопроводи,
или се обърнете към съответното местно снабдител-
но дружество. Влизането в съприкосновение с про-
водници под напрежение може да предизвика пожар и
токов удар. Увреждането на газопровод може да дове-
де до експлозия. Повреждането на водопровод има за
последствие големи материални щети и може да пре-
дизвика токов удар.
 Не поставяйте ръцете си в отвора за изхвърляне на
стърготините. Можете да се нараните от въртящите се
звена.
 Допирайте електроинструмента до обработвания
детайл, след като предварително сте го включили.
В противен случай съществува опасност от възникване
на откат, ако режещият лист се заклини в обработвания
детайл.
 По време на работа дръжте електрическото ренде
винаги така, че основата му да е легнала върху по-
върхността на детайла. В противен случай електриче-
ското ренде може да се заклини и да предизвика трав-
ми.
 Никога не хобеловайте през метални предмети, пи-
рони или винтове. Ножовете и валът могат да бъдат по-
вредени и да предизвикат вибрации.
Описание на продукта и възмож-
ностите му
Прочетете внимателно всички указания.
Неспазването на приведените по-долу ука-
зания може да доведе до токов удар, пожар
и/или тежки травми.
Моля, отворете разгъващата се корица с фигурите и, дока-
то четете ръководството за експлоатация, я оставете отво-
рена.
Български | 137
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional