Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 104

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 104 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
104 | Magyar
Megfelelőségi nyilatkozat
Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok"
leírt termék megfelel a 2011/65/EU, 2016 április 19-ig:
2004/108/EK, 2016 április 20-tól: 2014/30/EU,
2006/42/EK irányelvekben és azok módosításaiban leírt ide-
vágó előírásoknak és megfelel a következő szabványoknak:
EN 60745-1, EN 60745-2-14, EN 50581.
A műszaki dokumentációja (2006/42/EK) a következő helyen
található:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 19.11.2015
Összeszerelés
 Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely
munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a
dugaszolóaljzatból.
A gyalukés kiválasztása
Az elektromos kéziszerszámot különböző gyalukésekkel lehet
felszerelni.
Az átalakító készletek (külön tartozék) alkalmazásával az
elektromos kéziszerszám alapfelszerelésétől függően mind-
két gyalukésváltozatot (HSS-, illetve HM/TC-gyalukés) lehet
használni.
Minden késcserénél cserélje ki mind a két gyalukést, mivel a
kiegyensúlyozatlanság ellenkező esetben rezgéseket hoz lét-
re és lecsökkentheti az elektromos kéziszerszám élettarta-
mát.
A HSS-gyalukés kicserélése
 A gyalúkés kicserélésekor óvatosan kell eljárni. Soha-
se fogja meg a gyalúkést a vágóéleknél fogva. Az éles
vágóélek sérüléseket okozhatnak.
A gyalúkés leszerelése (lásd az „A" – „C" ábrát)
– A gyalukés kicseréléséhez forgassa el úgy a 13 késfejet,
hogy a 12 szorítópofa párhuzamos helyzetbe kerüljön a 8
gyalutalppal.
– Csavarja ki a 3 db 11 rögzítőcsavart a 10 torxkulccsal és
vegye le a 12 szorítópofát.
– Tolja ki a 16 tartókengyelt a 15 gyalukéssel együtt a 13
késfejből, illetve a 14 vezetőhoronyból.
– Forgassa el a késfejet 180°-kal és szerelje le a 2. gyalukést.
Megjegyzés: A gyalukések kicserélése, illetve utánélesítése
előtt távolítsa el a 16 tartókengyelt, ehhez lazítsa ki a 17 rög-
zítőcsavart.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
A HSS-gyalukés utánélesítése (lásd a „D" ábrát)
A 18 élesítő eszköz (külön tartozék) és egy a kereskedelem-
ben kapható csiszolókő alkalmazásával az elhasználódott, il-
letve eltompult HSS-gyalukéseket utána lehet élesíteni.
Tegye be mindkét gyalukést az élesítő eszközbe és a szárnyas-
csavarral szorítsa meg azokat. Ügyeljen arra, hogy mindkét
gyalukés ütközésig be legyen tolva.
Mozgassa az élesítő eszközbe behelyezett gyalukéseket
egyenletesen, enyhe nyomás mellett a csiszolókő felett.
Megjegyzés: A gyalukéseket legfeljebb 6 mm-rel, egy
23 mm-es minimális szélességig szabad csak utánaélesíteni.
Ezután mindkét gyalukést ki kell cserélni.
A gyalúkés felszerelése (lásd az „E" – „F" ábrát)
Az új, illetve utánélesített gyalukések behelyezése előtt tisztít-
sa meg a 13 késfejet és szükség esetén a 15 gyalukést és a 16
tartókengyelt. Ha egy gyalukés erősen elgyantásodott, azt
spiritusszal vagy petróleummal tisztítsa meg.
Megjegyzés: Az új, illetve utánélezett gyalukéseket a besze-
relés előtt mindig be kell állítani a helyes magasságra.
A gyalukések magassági beállításához a 19 beállító idomszert
(külön tartozék) kell használni. Tegye fel a 15 gyalukést és a
16 tartókengyelt a beállító idomszerre. Ügyeljen arra, hogy a
16 tartókengyel bekapcsolódjon az erre a célra előirányzott
horonyba. Nyomja hozzá a 15 gyalukést az ütközőhöz és rög-
zítse a 16 tartókengyelt ebben a helyzetben a 17 rögzítőcsa-
varral. Így a gyalukés automatikusan a helyes magasságra áll
be.
A gyalukést a 8 gyalutalphoz viszonyítva központosan kell
beépíteni és beállítani. Ezután húzza meg szorosra a 3 db 11
rögzítőcsavart a 10 torxkulccsal. Tartsa be a 12 szorítópofán
megadott meghúzási sorrendet ().
Megjegyzés: Az üzembevétel előtt ellenőrizze, hogy a 11 rög-
zítőcsavarok szorosan meg vannak-e húzva. Kézzel forgassa
át a 13 késfejet és gondoskodjon arról, hogy a gyalukések se-
hol se súrlódjanak valamihez.
A HM/TC-gyalukések kicserélése
 A gyalúkés kicserélésekor óvatosan kell eljárni. Soha-
se fogja meg a gyalúkést a vágóéleknél fogva. Az éles
vágóélek sérüléseket okozhatnak.
Csak eredeti Bosch-gyártámnyú HM/TC-gyalúkéseket hasz-
náljon.
A keményfém (HM/TC) gyalukéseknek két élük van, az ilyen
gyalukéseket meg lehet fordítani. Ha mindkét vágóél eltom-
pult, a 20 gyalukéseket ki kell cserélni. A HM/TC gyalukéseket
nem szabad utánélesíteni.
A gyalúkés leszerelése (lásd a „G" – „H" ábrát)
– A gyalukések megfordításához vagy kicseréléséhez forgas-
sa el úgy a 13, késfejet, hogy a 12 szorítópofa párhuzamos
helyzetbe kerüljön a 8 gyalutalppal.
– Lazítsa ki a 3 db 11 rögzítőcsavart a 10 torxkulccsal kb.
1 – 2 fordulatnyira. A 12 szorítópofát nem kell levenni.
– Forgassa el kissé a késfejet tolja ki egy fadarabbal a 20 gya-
lukést oldalra a 13 késfejből.
– Forgassa el a késfejet 180°-kal és szerelje le a 2. gyalukést.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional