Download  Print this page

Latviešu - Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 171 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Latviešu
Drošības noteikumi
Vispārējie drošības noteikumi darbam ar
elektroinstrumentiem
Uzmanīgi izlasiet visus drošības
BRIDINAJUMS
noteikumus. Šeit sniegto drošības
noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegša-
nos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam
savainojumam.
Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai iz-
mantošanai.
Turpmākajā izklāstā lietotais apzīmējums „elektroinstru-
ments" attiecas gan uz tīkla elektroinstrumentiem (ar elektro-
kabeli), gan arī uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez
elektrokabeļa).
Drošība darba vietā
 Sekojiet, lai darba vieta būtu tīra un sakārtota. Nekārtī-
gā darba vietā un sliktā apgaismojumā var viegli notikt ne-
laimes gadījums.
 Nelietojiet elektroinstrumentu eksplozīvu vai uguns-
nedrošu vielu tuvumā un vietās ar paaugstinātu gāzes
vai putekļu saturu gaisā. Darba laikā elektroinstruments
nedaudz dzirksteļo, un tas var izsaukt viegli degošu putekļu
vai tvaiku aizdegšanos.
 Lietojot elektroinstrumentu, neļaujiet nepiederošām
personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Ci-
tu personu klātbūtne var novērst uzmanību, kā rezultātā
jūs varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.
Elektrodrošība
 Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt piemērotai
elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukci-
ju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kontakt-
dakšas salāgotājus, ja elektroinstruments caur kabeli
tiek savienots ar aizsargzemējuma ķēdi. Neizmainītas
konstrukcijas kontaktdakša, kas piemērota kontaktligzdai,
ļauj samazināt elektriskā trieciena saņemšanas risku.
 Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšme-
tiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai le-
dusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug
risks saņemt elektrisko triecienu.
 Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to
mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroinstrumentā, pieaug
risks saņemt elektrisko triecienu.
 Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elek-
trokabeļa. Neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot ins-
trumentu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet
elektrokabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un
elektroinstrumenta kustīgajām daļām. Bojāts vai sa-
mezglojies elektrokabelis var būt par cēloni elektriskajam
triecienam.
Bosch Power Tools
 Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, iz-
mantojiet tā pievienošanai vienīgi tādus paga-
rinātājkabeļus, kuru lietošana ārpus telpām ir atļauta.
Lietojot elektrokabeli, kas piemērots darbam ārpus tel-
pām, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.
 Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams lietot vie-
tās ar paaugstinātu mitrumu, izmantojiet tā pievieno-
šanai noplūdes strāvas aizsargreleju. Lietojot noplūdes
strāvas aizsargreleju, samazinās risks saņemt elektrisko
triecienu.
Personiskā drošība
 Darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties sa-
skaņā ar veselo saprātu. Pārtrauciet darbu, ja jūtaties
noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medi-
kamentu izraisītā reibumā. Strādājot ar elektroinstru-
mentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni
nopietnam savainojumam.
 Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus.
Darba laikā nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo darba
aizsardzības līdzekļu (putekļu maskas, neslīdošu apavu un
aizsargķiveres vai ausu aizsargu) pielietošana atbilstoši
elektroinstrumenta tipam un veicamā darba raksturam ļauj
izvairīties no savainojumiem.
 Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvaļīgu ieslēgša-
nos. Pirms elektroinstrumenta pievienošanas elektro-
tīklam, akumulatora ievietošanas vai izņemšanas, kā
arī pirms elektroinstrumenta pārnešanas pārliecinie-
ties, ka tas ir izslēgts. Pārnesot elektroinstrumentu, ja
pirksts atrodas uz ieslēdzēja, kā arī pievienojot to elektro-
barošanas avotam laikā, kad elektroinstruments ir ie-
slēgts, var viegli notikt nelaimes gadījums.
 Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas neaizmirstiet iz-
ņemt no tā regulējošos instrumentus vai atslēgas. Re-
gulējošais instruments vai atslēga, kas ieslēgšanas brīdī at-
rodas elektroinstrumenta kustīgajās daļās, var radīt savai-
nojumu.
 Darba laikā izvairieties ieņemt neērtu vai nedabisku
ķermeņa stāvokli. Vienmēr ieturiet stingru stāju un
centieties saglabāt līdzsvaru. Tas atvieglo elektroinstru-
menta vadību neparedzētās situācijās.
 Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā ne-
nēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuvi-
niet matus, apģērbu un aizsargcimdus elektroinstru-
menta kustīgajām daļām. Elektroinstrumenta kustīgajās
daļās var ieķerties vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati.
 Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot
ārējo putekļu uzsūkšanas vai savākšanas/uzkrāšanas
ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un pareizi dar-
botos. Pielietojot putekļu uzsūkšanu vai savākšanu/uz-
krāšanu, samazinās to kaitīgā ietekme uz strādājošās per-
sonas veselību.
Saudzējoša apiešanās un darbs ar elektroinstrumentiem
 Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Katram darbam iz-
vēlieties piemērotu elektroinstrumentu. Elektroinstru-
ments darbojas labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā ieslē-
dzējs. Elektroinstruments, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir
bīstams lietošanai un to nepieciešams remontēt.
Latviešu | 171
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional