Download  Print this page

Slovensko - Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 154 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM

154 | Slovensko

Servisna služba i savetovanje o upotrebi
Servisna služba odgovoriće na vaša pitanja o popravcima i
održavanju vašeg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvećane
crteže i informacije o rezervnim delovima možete naći na
našoj adresi:
www.bosch-pt.com
Bosch tim za savetovanje o upotrebi će vam rado pomoći ako
imate pitanja o našim proizvodima i priboru.
Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova
neizostavno navedete broj predmeta sa 10 brojčanih mesta
prema tipskoj tablici proizvoda.
Srpski
Bosch-Service
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: (011) 6448546
Fax: (011) 2416293
E-Mail: asboschz@EUnet.yu
Keller d.o.o.
Ljubomira Nikolica 29
18000 Nis
Tel./Fax: (018) 274030
Tel./Fax: (018) 531798
Web: www.keller-nis.com
E-Mail: office@keller-nis.com
Uklanjanje djubreta
Električni pribori, pribor i pakovanja treba da se odvoze
regeneraciji koja odgovara zaštiti čovekove sredine.
Ne bacajte električni alat u kućno djubre!
Samo za EU-zemlje:
Prema evropskim smernicama 2012/19/EU
o starim električnim i elektronskim uredjaji-
ma i njihovim pretvaranju u nacionalno do-
bro ne moraju više neupotrebljivi električni
pribori da se odvojeno sakupljaju i odvoze
nekoj reciklaži koja odgovara zaštiti čove-
kove okoline.
Zadržavamo pravo na promene.
Slovensko
Varnostna navodila
Splošna varnostna navodila za električna orodja
Preberite vsa opozorila in napotila.
OPOZORILO
Napake zaradi neupoštevanja spodaj
navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar,
požar in/ali težke telesne poškodbe.
Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v priho-
dnje še potrebovali.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Pojem „električno orodje", ki se pojavlja v nadaljnjem bese-
dilu, se nanaša na električna orodja z električnim pogonom
(z električnim kablom) in na akumulatorska električna orodja
(brez električnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 Delovno področje naj bo vedno čisto in dobro osvetlje-
no. Nered in neosvetljena delovna področja lahko povzro-
čijo nezgode.
 Ne uporabljajte električnega orodja v okolju, kjer lahko
pride do eksplozij oziroma tam, kjer se nahajajo vnetlji-
ve tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo
iskrenje, zaradi katerega se lahko prah ali para vnameta.
 Prosimo, da med uporabo električnega orodja ne dovo-
lite otrokom ali drugim osebam, da bi se Vam približali.
Odvračanje Vaše pozornosti drugam lahko povzroči izgubo
kontrole nad napravo.
Električna varnost
 Priključni vtikač električnega orodja se mora prilegati
vtičnici. Spreminjanje vtikača na kakršenkoli način ni
dovoljeno. Pri ozemljenih električnih orodjih ne upo-
rabljajte vtikačev z adapterji. Nespremenjeni vtikači in
ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
 Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami
kot so na primer cevi, grelci, štedilniki in hladilniki. Tve-
ganje električnega udara je večje, če je Vaše telo ozemlje-
no.
 Prosimo, da napravo zavarujete pred dežjem ali vlago.
Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje električ-
nega udara.
 Ne uporabljajte kabla za nošenje ali obešanje električ-
nega orodja in ne vlecite za kabel, če želite vtikač izvle-
či iz vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino, oljem,
ostrimi robovi ali premikajočimi se deli naprave. Poško-
dovani ali zapleteni kabli povečujejo tveganje električnega
udara.
 Kadar uporabljate električno orodje zunaj, uporabljajte
samo kabelske podaljške, ki so primerni za delo na pro-
stem. Uporaba kabelskega podaljška, ki je primeren za de-
lo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.
 Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju ne-
izogibna, uporabljajte stikalo za zaščito pred kvarnim
tokom. Uporaba zaščitnega stikala zmanjšuje tveganje ele-
ktričnega udara.
Osebna varnost
 Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z električ-
nim orodjem lotite z razumom. Ne uporabljajte elek-
tričnega orodja, če ste utrujeni oziroma če ste pod vpli-
vom mamil, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti
med uporabo električnega orodja je lahko vzrok za resne
telesne poškodbe.
 Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite
zaščitna očala. Nošenje osebne zaščitne opreme, na pri-
mer maske proti prahu, nedrsečih zaščitnih čevljev, varno-
stne čelade ali zaščitnih glušnikov, kar je odvisno od vrste
in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje
telesnih poškodb.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional