Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 181

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 181 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Naudojimas
Veikimo režimai
Drožlės storio nustatymas
Nustatymo ratuku 2 tolygiai galima nustatyti 0–2,6 mm drož-
lės storį, naudojantis drožlės storio skale 1 (skalės padala =
0,1 mm).
Pastatymo kojelė (žr. pav. N)
Panaudojus pastatymo kojelę 29, elektrinį įrankį be pavojaus,
kad bus pažeistas ruošinys ar obliaus peilis, galima pastatyti
iškart baigus darbinę operaciją. Atliekant darbinę operaciją,
pastatymo kojelė 29 pakeliama į viršų ir atidengiama užpaka-
linė obliaus pado 8 dalis.
Paruošimas naudoti
 Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Elektros tinklo
įtampa turi atitikti elektrinio įrankio firminėje lentelėje
nurodytą įtampą. 230 V pažymėtus elektrinius įrankius
galima jungti ir į 220 V įtampos elektros tinklą.
Įjungimas ir išjungimas
Kad tausotumėte energiją, elektrinį įrankį įjunkite tik tada, kai
naudosite.
Norėdami įjungti elektrinį įrankį, nuspauskite įjungimo-išjun-
gimo jungiklį 5 ir laikykite jį nuspaustą.
Norėdami užfiksuoti nuspaustą įjungimo-išjungimo jungiklį
5, paspauskite fiksatoriaus mygtuką 4.
Norėdami išjungti prietaisą, atleiskite įjungimo-išjungimo
jungiklį 5, o jei jis yra užfiksuotas fiksatoriumi 4, trumpam nu-
spauskite ir atleiskite įjungimo-išjungimo jungiklį 5.
Darbo patarimai
 Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavi-
mo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elek-
tros tinklo lizdo.
Obliavimas (žr. pav. N)
Nustatykite norimą drožlės storį ir pridėkite elektrinio įrankio
pado 8 priekinę dalį prie ruošinio.
 Elektrinį prietaisą visuomet pirmiausia įjunkite ir tik po
to priglauskite prie apdorojamo ruošinio. Jei įrankis
įstringa ruošinyje, atsiranda atatrankos pavojus.
Elektrinį įrankį įjunkite ir stumkite jį tolygia pastūma per apdo-
rojamą paviršių.
Norėdami, kad apdorotas paviršius būtų aukštos kokybės,
įrankį stumkite tik nedidele pastūma ir per vidurį spauskite o-
bliaus padą.
Norėdami apdoroti kietas medžiagas, pvz., kietąją medieną,
bei išnaudoti maksimalų peilio plotį, nustatykite tik mažą
drožlės storį ir, jei reikia, sumažinkite obliavimo pastūmą.
Jei pastūma per didelė, pablogėja paviršiaus kokybė ir gali
greitai užsikimšti drožlių išmetimo anga.
Tik aštrūs obliavimo peiliai užtikrina gerą pjovimo našumą ir
tausoja elektrinį įrankį.
Dėl integruotos pastatymo kojelės 29 obliavimo operaciją po
pertraukėlės galima tęsti bet kurioje ruošinio vietoje:
Bosch Power Tools
– Pastatymo kojelę nulenkę žemyn, padėkite elektrinį įrankį
ant toliau apdorojamos ruošinio vietos.
– Prietaisą įjunkite.
– Spaudimo jėgą perkelkite į obliaus pado priekinę dalį ir lė-
tai stumkite elektrinį įrankį pirmyn (). Tuo metu pastaty-
mo kojelė palenkiama aukštyn (), kad obliaus pado užpa-
kalinė dalis vėl priglustų prie ruošinio.
– Elektrinį įrankį tolygia pastūma stumkite per apdorojamą
paviršių ().
Briaunų nusklembimas (žr. pav. O)
Naudojantis priekiniam obliaus pade esančiais „V" formos
grioveliais, galima greitai ir lengvai nusklembti ruošinio briau-
nas. Naudokite atitinkamą „V" formos griovelį priklausomai
nuo nuosklembos pločio. Tuo tikslu pridėkite obliaus
„V" formos griovelį prie ruošinio briaunos ir stumkite jį per
briauną.
Naudojamas
griovelis
nenaudojamas
mažas
vidutinis
didelis
Obliavimas su lygiagrečiąja arba kampine atrama
(žr. pav. K – M)
Pritvirtinkite lygiagrečiąją atramą 21 arba kampinę atramą 25
prie elektrinio įrankio tvirtinamuoju varžtu 24. Priklausomai
nuo atliekamo darbo primontuokite užkaito gylio atramą 28
prie elektrinio įrankio tvirtinamuoju varžtu 27.
Atlaisvinkite fiksuojamąją veržlę 23 ir nustatykite norimą už-
kaito gylį skale 22. Vėl tvirtai užveržkite fiksuojamąją veržlę
23.
Užkaito gylio atrama 28 nustatykite norimą užkaito gylį.
Kelis kartus atlikite obliavimo operaciją, kol pasieksite norimą
užkaito gylį. Stumkite oblių spausdami iš šono.
Nuožulnų pjovimas su kampine atrama
Prieš pradėdami pjauti
užkaitų ir paviršių nuožulnas,
kampo reguliatoriumi 26
nustatykite norimą nuožulnos
kampą.
Priežiūra ir servisas
Priežiūra ir valymas
 Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavi-
mo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elek-
tros tinklo lizdo.
 Reguliariai valykite elektrinį įrankį ir ventiliacines an-
gas jo korpuse, tuomet galėsite dirbti kokybiškai ir sau-
giai.
Pasirūpinkite, kad pastatymo kojelę 29 visada būtų galima
lengvai atlenkti ir reguliariai ją valykite.
Lietuviškai | 181
Dydis a (mm)
0 – 4
2 – 6
4 – 9
6 – 10
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional