Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 91

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 91 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
 Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací ná-
stroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte přitom
pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elek-
tronářadí pro jiné než určující použití může vést k nebez-
pečným situacím.
Servis
 Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze kvalifikova-
ným odborným personálem a pouze s originálními ná-
hradními díly. Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje
zůstane zachována.
Bezpečnostní upozornění pro hoblíky
 Než elektronářadí odložíte, vyčkejte stavu klidu nožo-
vé hřídele. Volně položená rotující nožová hřídel se může
zaseknout do povrchu a vést ke ztrátě kontroly a též k těž-
kým poraněním.
 Držte elektronářadí jen na izolovaných plochách ruko-
jetí, poněvadž nožová hřídel může zasáhnout vlastní sí-
ťový kabel. Kontakt s elektrickým vedením pod napětím
může uvést pod napětí i kovové díly stroje a vést k zásahu
elektrickým proudem.
 Obrobek upevněte a zajistěte pomocí svěrek či jiným
způsobem na stabilním podkladu. Když držíte obrobek
jenom rukou nebo proti Vašemu tělu, zůstává nestabilní,
což může vést ke ztrátě kontroly.
 Použijte vhodné detekční přístroje na vyhledání skry-
tých rozvodných vedení nebo kontaktujte místní doda-
vatelskou společnost. Kontakt s elektrickým vedením
může vést k požáru a úderu elektrickým proudem. Poško-
zení vedení plynu může vést k výbuchu. Proniknutí do vo-
dovodního potrubí způsobí věcné škody nebo může způso-
bit úder elektrickým proudem.
 Nesahejte rukama do výfuku třísek. Můžete se poranit o
rotující díly.
 Elektronářadí veďte proti obrobku pouze zapnuté. Ji-
nak existuje nebezpečí zpětného rázu, pokud se nasazený
nástroj v obrobku vzpříčí.
 Při práci držte hoblík vždy tak, aby patka hoblíku plo-
chou přiléhala na obrobek. Jinak se může hoblík zpříčit a
vést k poraněním.
 Nikdy nehoblujte přes kovové předměty, hřebíky nebo
šrouby. Nože a nožová hřídel se mohou poškodit a vést ke
zvýšeným vibracím.
Popis výrobku a specifikací
Čtěte všechna varovná upozornění a poky-
ny. Zanedbání při dodržování varovných upo-
zornění a pokynů mohou mít za následek úraz
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká po-
ranění.
Vyklopte prosím odklápěcí stranu se zobrazením stroje a ne-
chte tuto stranu během čtení návodu k obsluze otevřenou.
Určené použití
Elektronářadí je určeno k hoblování dřevěných materiálů na
pevné podložce jako např. trámů a prken. Hodí se i ke srážení
hran a k drážkování.
Bosch Power Tools
Zobrazené komponenty
Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení
elektronářadí na grafické straně.
1 Stupnice hloubky třísky
2 Otočný knoflík pro nastavení hloubky třísky
(izolovaná plocha rukojeti)
3 Výfuk třísek
4 Aretační tlačítko spínače
5 Spínač
6 Šroub krytu řemene
7 Kryt řemene
8 Patka hoblíku
9 V-drážky
10 Klíč Torx
11 Upevňovací šroub pro upínací čelist
12 Upínací čelist
13 Nožová hlava
14 Vodicí drážka pro hoblovací nůž
15 Hoblovací nůž HSS
16 Přídržný oblouk hoblovacího nože HSS
17 Upevňovací šroub pro přídržný oblouk hoblovacího nože
HSS
18 Ostřicí přípravek pro hoblovací nože HSS
19 Nastavovací měrka pro hoblovací nůž HSS
20 Hoblovací nůž HM/TC*
21 Podélný doraz
22 Stupnice šířky drážky
23 Zajišťovací matice pro nastavení šířky drážky
24 Upevňovací šroub podélného/úhlového dorazu
25 Úhlový doraz*
26 Zajišťovací matice pro nastavení úhlu*
27 Upevňovací šroub dorazu hloubky drážky*
28 Doraz hloubky drážky*
29 Parkovací botka
30 Hnací řemen
31 Velké řemenové kolo
32 Malé řemenové kolo
33 Rukojeť (izolovaná plocha rukojeti)
*Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu
obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem pro-
gramu příslušenství.
Technická data
Hoblík
Objednací číslo
Jmenovitý příkon
Otáčky naprázdno
Hloubka třísky
Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a podle
země specifických provedení se mohou tyto údaje lišit.
Česky | 91
GHO 6500
0 601 596 0..
W
650
-1
min
16500
mm
0 – 2,6
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional