Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 92

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 92 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
92 | Česky
Hoblík
Hloubka drážky
Max. šířka hoblovaní
Hmotnost podle
EPTA-Procedure 01:2014
Třída ochrany
Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a podle
země specifických provedení se mohou tyto údaje lišit.
Informace o hluku a vibracích
Hodnoty hlučnosti zjištěny podle EN 60745-2-14.
Hodnocená hladina hluku stroje A činí typicky: hladina akus-
tického tlaku 86 dB(A); hladina akustického výkonu
97 dB(A). Nepřesnost K=3 dB.
Noste chrániče sluchu!
Celkové hodnoty vibrací a
(vektorový součet tří os) a nepřes-
h
nost K stanoveny podle EN 60745-2-14:
2
2
a
=5,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena
podle měřicích metod normovaných v EN 60745 a může být
použita pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro
předběžný odhad zatížení vibracemi.
Uvedená úroveň vibrací reprezentuje hlavní použití elektroná-
řadí. Pokud se ovšem bude elektronářadí používat pro jiné
práce, s odlišným příslušenstvím, s jinými nástroji nebo
s nedostatečnou údržbou, může se úroveň vibrací lišit. To mů-
že zatíženi vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit.
Pro přesný odhad zatížení vibracemi by měly být zohledněny
i doby, v nichž je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale fakticky se
nepoužívá. To může zatíženi vibracemi po celou pracovní do-
bu zřetelně zredukovat.
Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obslu-
hy před účinky vibrací, jako je např. údržba elektronářadí
a nástrojů, udržování teplých rukou, organizace pracovních
procesů.
Prohlášení o shodě
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že výrobek popsa-
ný v části „Technická data" splňuje všechna příslušná ustano-
vení směrnic 2011/65/EU, do 19. dubna 2016:
2004/108/ES, od 20. dubna 2016: 2014/30/EU,
2006/42/ES včetně jejich změn a je v souladu s následujícími
normami: EN 60745-1, EN 60745-2-14, EN 50581.
Technická dokumentace (2006/42/ES) u:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 19.11.2015
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Montáž
GHO 6500
mm
0 – 9
 Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku
ze zásuvky.
mm
82
Volba hoblovacího nože
kg
2,8
Elektronářadí může být vybavené různými hoblovacími noži.
/II
Při použití sad pro přestavbu (příslušenství) lze v závislosti na
základním vybavení elektronářadí používat obě varianty hob-
lovacích nožů (hoblovací nože HSS, resp. HM/TC).
Při výměně nožů vždy vyměňte oba hoblovací nože, protože ji-
nak může dojít v důsledku nevyvážení k vibracím a zkrácení ži-
votnosti elektronářadí.
Výměna hoblovacích nožů HSS
 Pozor při výměně hoblovacích nožů. Hoblovací nože
neuchopujte na řezných hranách. Na ostrých řezných
hranách se můžete zranit.
Demontáž hoblovacího nože (viz obrázky A – C)
– Pro výměnu hoblovacích nožů otočte nožovou hlavu 13 tak,
aby upínací čelist 12 byla rovnoběžně s patkou hoblíku 8.
– Vyšroubujte 3 upevňovací šrouby 11 klíčem Torx 10
a sejměte upínací čelist 12.
– Vytáhněte přídržný oblouk 16 společně s hoblovacím no-
žem 15 z nožové hlavy 13, resp. vodicí drážky 14.
– Otočte nožovou hlavu o 180° a demontujte 2. hoblovací
nůž.
Upozornění: Před výměnou, resp. ostřením hoblovacích no-
žů odstraňte přídržný oblouk 16 povolením upevňovacího
šroubu 17.
Ostření hoblovacích nožů HSS (viz obr. D)
Opotřebované, resp. tupé hoblovací nože HSS můžete naost-
řit pomocí ostřicího přípravku 18 (příslušenství) a běžného
brousku.
Nasaďte oba hoblovací nože do ostřicího přípravku
a upevněte je křídlovým šroubem. Dbejte na to, aby byly oba
hoblovací nože zasunuté až nadoraz.
S mírným přítlakem pohybujte rovnoměrně hoblovacími noži
nasazenými do ostřicího přípravku přes brousek.
Upozornění: Hoblovací nože se smí zbrousit maximálně
o 6 mm na minimální šířku 23 mm. Poté se musí oba hoblova-
cí nože vyměnit.
Montáž hoblovacího nože (viz obrázky E – F)
Před opětovným nasazením nových, resp. naostřených hob-
lovacích nožů vyčistěte nožovou hlavu 13 a v případě potřeby
hoblovací nůž 15 a přídržný oblouk 16. Hoblovací nože silně
zanesené pryskyřicí vyčistěte lihem nebo petrolejem.
Upozornění: Nové, resp. naostřené hoblovací nože se musí
před montáží vždy seřídit na správné nastavení výšky.
K nastavení výšky hoblovacích nožů slouží nastavovací měrka
19 (příslušenství). Položte hoblovací nůž 15 a přídržný ob-
louk 16 na nastavovací měrku. Dbejte na to, aby byl přídržný
oblouk 16 zasunutý v příslušné drážce. Zatlačte hoblovací
nůž 15 proti dorazu a upevněte přídržný oblouk 16 v této po-
loze upevňovacím šroubem 17. Tak se automaticky dosáhne
správného nastavení výšky.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional