Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 162

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 162 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
162 | Hrvatski
Tehnički podaci
Blanja
Kataloški br.
Nazivna primljena snaga
Broj okretaja pri praznom hodu
Dubina rezanja
Dubina ureza
Max. širina blanjanja
Težina odgovara
EPTA-Procedure 01:2014
Klasa zaštite
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja na-
pona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu vari-
rati.
Informacije o buci i vibracijama
Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno
EN 60745-2-14.
Prag buke uređaja vrednovan s A iznosi obično: prag zvučnog
tlaka 86 dB(A); prag učinka buke 97 dB(A). Nesigurnost
K=3 dB.
Nosite štitnike za sluh!
Ukupne vrijednosti vibracija a
(vektorski zbor u tri smjera) i
h
nesigurnost K određeni su prema EN 60745-2-14:
2
2
a
=5,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Prag vibracije naveden u ovim uputama izmjeren je postup-
kom mjerenja propisanim u EN 60745 i može se primijeniti za
međusobnu usporedbu električnih alata. Prikladan je i za pri-
vremenu procjenu opterećenja od vibracija.
Navedeni prag vibracija predstavlja glavne primjene električ-
nog alata. Ako se međutim električni alat koristi za druge pri-
mjene, s različitim priborom, radnim alatima koji odstupaju
od navedenih ili se nedovoljno održavaju, prag vibracija može
odstupati. Na taj se način može osjetno povećati opterećenje
od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda rada.
Za točnu procjenu opterećenja od vibracija trebaju se uzeti u
obzir i vremena u kojima je uređaj isključen, ili doduše radi ali
stvarno nije u primjeni. Na taj se način može osjetno smanjiti
opterećenje od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda
rada.
Prije djelovanja vibracija utvrdite dodatne mjere sigurnosti za
zaštitu korisnika, kao npr.: održavanje električnog alata i rad-
nih alata, kao i organiziranje radnih operacija.
Izjava o usklađenosti
Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da proizvod opisan
pod »Tehnički podaci« odgovara svim relevantnim odredba-
ma smjernica 2011/65/EU, do 19. travnja 2016.:
2004/108/EZ, a od 20. travnja 2016.: 2014/30/EU,
2006/42/EZ uključujući i njihove izmjene te da je sukladan sa
slijedećim normama: EN 60745-1, EN 60745-2-14,
EN 50581.
Tehnička dokumentacija (2006/42/EZ) može se dobiti kod:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Henk Becker
Executive Vice President
GHO 6500
Engineering
0 601 596 0..
W
650
-1
min
16500
mm
0 – 2,6
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
mm
0 – 9
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 19.11.2015
mm
82
Montaža
kg
2,8
 Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni
/II
utikač iz utičnice.
Izbor noža blanje
Električni alat može biti opremljen različitim noževima blanje.
Uporabom kompleta za zamjenu (pribor) ovisno o osnovnoj
opremi električnog alata možete koristiti obje varijante nože-
va blanje (HSS odn. HM/TC nož blanje).
Prilikom zamjene noža uvijek zamijenite oba noža blanje bu-
dući da bi u suprotnom neravnoteža mogla izazvati vibracije
zbog kojih bi se mogao skratiti životni vijek električnog alata.
Zamjena HSS noževa blanje
 Oprez kod zamjene noža blanje. Nož blanje ne držite za
rezne oštrice. Mogli biste se ozlijediti na oštrim oštricama.
Demontaža noža blanje (vidjeti slike A – C)
– Za zamjenu noža blanje okrećite glavu noža 13 sve dok ste-
zna čeljust 12 ne bude paralelna s podnožjem blanje 8.
– Odvrnite 3 pričvrsna vijka 11 torx ključem 10 i skinite ste-
znu čeljust 12.
– Izvucite pridržni stremen 16 zajedno s nožem blanje 15 iz
glave noža 13 odn. vodećeg utora 14.
– Glavu noža okrenite za 180° i demontirajte 2. nož blanje.
Napomena: Prije zamjene odn. naknadnog oštrenja noževa
blanje skinite pridržni stremen 16 otpuštanjem pričvrsnog vij-
ka 17.
Naknadno oštrenje HSS noža blanje (vidjeti sliku D)
Korištenjem uređaja za oštrenje 18 (pribor) i komercijalnog
brusnog kamena možete naknadno oštriti istrošene odn. tupe
HSS noževe blanje.
Oba noža blanje umetnite u uređaj za oštrenje i čvrsto ih ste-
gnite krilnim vijkom. Pazite na to da su oba noža blanje umet-
nuta do graničnika.
Noževe blanje umetnute u uređaj za oštrenje postupno pomi-
čite laganim pritiskom preko brusnog kamena.
Napomena: Noževi blanje smiju se naknadno naoštriti do naj-
više 6 mm na najmanjoj širini od 23 mm. Zatim valja zamijeniti
oba noža blanje.
Ugradnja noža blanje (vidjeti slike E – F)
Prije ponovnog umetanja novih odn. naoštrenih noževa blanje
očistite glavu noža 13 i po potrebi nož blanje 15 i pridržni
stremen 16. Noževi blanje na kojima vidljiv deblji sloj smole
očistite špiritom ili petrolejom.
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional