Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 167

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 167 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Seadme ja selle funktsioonide
kirjeldus
Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lu-
geda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise taga-
järjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või
rasked vigastused.
Avage kokkuvolditud lehekülg, millel on toodud joonised sead-
me kohta, ja jätke see kasutusjuhendi lugemise ajaks lahti.
Nõuetekohane kasutamine
Seade on ette nähtud puitmaterjalide, näiteks prusside ja lau-
dade hööveldamiseks, kusjuures seadme alustald peab kind-
lalt toetuma töödeldavale materjalile. Seade sobib ka servade
faasimiseks ja õnardamiseks.
Seadme osad
Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel
toodud numbrid.
1 Hööveldussügavuse skaala
2 Pöördnupp hööveldussügavuse reguleerimiseks
(isoleeritud haardepind)
3 Laastu väljaviskeava
4 Lüliti (sisse/välja) lukustusnupp
5 Lüliti (sisse/välja)
6 Rihmakatte kruvi
7 Rihmakate
8 Höövlitald
9 V-sooned
10 Torx-võti
11 Kinnitushaaratsi kinnituskruvi
12 Kinnitushaarats
13 Tera pea
14 Juhtsoon höövliterale
15 HSS-höövlitera
16 HSS-höövlitera hoidekaar
17 HSS-höövlitera hoidekaare kinnituskruvi
18 HSS-höövlitera teritusseadis
19 HSS-höövlitera reguleerimiskaliiber
20 HM/TC-höövlitera*
21 Paralleelrakis
22 Õnarduslaiuse skaala
23 Õnarduslaiuse fikseerimiskruvi
24 Paralleelrakise/nurgajuhiku kinnituskruvi
25 Nurgajuhik*
26 Nurga regulaatori fikseerimiskruvi*
27 Õnardussügavuspiiriku kinnituskruvi*
28 Õnardussügavuspiirik*
29 Seisutald
30 Ajamirihm
31 Suur rihmratas
Bosch Power Tools
32 Väike rihmratas
33 Käepide (isoleeritud haardepind)
*Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel
kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvi-
kute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.
Tehnilised andmed
Höövel
Tootenumber
Nimivõimsus
Tühikäigupöörded
Hööveldussügavus
Õnardussügavus
Max höövelduslaius
Kaal EPTA-Procedure 01:2014
järgi
Kaitseaste
Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasu-
tusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.
Andmed müra/vibratsiooni kohta
Müratase määratud kooskõlas standardiga EN 60745-2-14.
Seadme A-karakteristikuga mõõdetud müratase on üldjuhul:
helirõhu tase 86 dB(A); müravõimsuse tase 97 dB(A). Mõõ-
temääramatus K=3 dB.
Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!
Vibratsioonitase a
(kolme telje vektorsumma) ja mõõtemää-
h
ramatus K, kindlaks tehtud kooskõlas standardiga
EN 60745-2-14:
2
2
a
=5,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Käesolevas juhendis esitatud vibratsioonitase on mõõdetud
standardi EN 60745 kohase mõõtemeetodi järgi ja seda saab
kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemi-
seks. See sobib ka vibratsiooni esialgseks hindamiseks.
Toodud vibratsioonitase on tüüpiline elektrilise tööriista kasu-
tamisel ettenähtud töödeks. Kui elektrilist tööriista kasutatak-
se muudeks töödeks, kui kasutatakse teisi tarvikuid või kui
tööriista hooldus pole piisav, võib vibratsioonitase olla siiski
teistsugune. Sellest tingituna võib vibratsioon olla tööperioo-
dil tervikuna tunduvalt suurem.
Vibratsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka ae-
ga, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid te-
gelikult tööle rakendamata. Sellest tingituna võib vibratsioon
olla tööperioodil tervikuna tunduvalt väiksem.
Rakendage tööriista kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mõju eest
täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage tööriistu ja tar-
vikuid piisavalt, hoidke käed soojas, tagage sujuv töökorraldus.
Vastavus normidele
Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed"
kirjeldatud toode on vastavuses direktiivides 2011/65/EL,
kuni 19. aprillini 2016 kehtiva direktiivi 2004/108/EÜ,
alates 20. aprillist 2016 kehtiva direktiivi 2014/30/EL,
2006/42/EÜ ja viidatud direktiivide muudetud redaktsiooni-
des sätestatud asjakohaste nõuetega ning järgmiste standar-
ditega: EN 60745-1, EN 60745-2-14, EN 50581.
Eesti | 167
GHO 6500
0 601 596 0..
W
650
-1
min
16500
mm
0 – 2,6
mm
0 – 9
mm
82
kg
2,8
/II
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional