Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 57

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 57 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Produkt- och kapacitetsbeskrivning
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som uppstår
till följd av att säkerhetsanvisningarna och
instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt,
brand och/eller allvarliga personskador.
Fäll upp sidan med illustration av elverktyget och håll sidan
uppfälld när du läser bruksanvisningen.
Ändamålsenlig användning
Elverktyget kan med träarbetsstycket på fast underlag använ-
das för hyvling av bjälkar och brädor. Verktyget är även lämp-
ligt för fasning av kanter.
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av
elverktyget på grafiksida.
1 Spåndjupsskala
2 Ratt för spåndjupsinställning (isolerad greppyta)
3 Spånutkast
4 Spärrknapp för strömställaren Till/Från
5 Strömställare Till/Från
6 Skruv för remskydd
7 Remskydd
8 Hyvelsula
9 V-spår
10 Torx-nyckel
11 Fästskruv för klämback
12 Klämback
13 Knivhuvud
14 Styrspår för hyvelkniv
15 HSS-hyvelkniv
16 HSS-hyvelkniv hållarbygel
17 Infästningsskruv för HSS-hyvelkniv hållarbygel
18 Slipningsanordning för HSS-hyvelkniv
19 Inställningsmall för HSS-hyvelkniv
20 HM/TC-kniv*
21 Parallellanslag
22 Skala för falsbredd
23 Låsmutter för inställning av falsbredd
24 Fästskruv för parallell-/vinkelanslag
25 Vinkelanslag*
26 Låsmutter för vinkelinställning*
27 Fästskruv för falsdjupsanslag*
28 Falsdjupsanslag*
29 Stödklack
30 Drivrem
31 Stort remhjul
32 Litet remhjul
33 Handgrepp (isolerad greppyta)
*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i
standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbe-
hör som finns.
Bosch Power Tools
Tekniska data
Hyvel
Produktnummer
Upptagen märkeffekt
Tomgångsvarvtal
Spåndjup
Falsdjup
max. hyvelbredd
Vikt enligt EPTA-Procedure
01:2014
Skyddsklass
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande
spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Buller-/vibrationsdata
Bullernivåvärde förmedlas enligt EN 60745-2-14.
Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljudtryck-
snivå 86 dB(A); ljudeffektnivå 97 dB(A). Onoggrannhet
K=3 dB.
Använd hörselskydd!
Totala vibrationsemissionsvärden a
riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt
EN 60745-2-14:
2
2
a
=5,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Mätningen av den vibrationsnivå som anges i denna anvisning
har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad i
EN 60745 och kan användas vid jämförelse av olika elverk-
tyg. Mätmetoden är även lämplig för preliminär bedömning av
vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga
användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget
används för andra ändamål, med olika tillbehör, med andra
insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrations-
nivån avvika. Härvid kan vibrationsbelastningen under
arbetsperioden öka betydligt.
För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även
de tider beaktas när elverktyget är frånkopplat eller är igång,
men inte används. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen för den totala arbetsperioden.
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget
och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation
av arbetsförloppen.
Försäkran om överensstämmelse
Vi intygar under ensamt ansvar att den produkt som beskrivs
under "Tekniska data" uppfyller alla gällande bestämmelser i
direktiven 2011/65/EU, till 19 april 2016: 2004/108/EG,
från 20 april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EG inklusive
ändringar och stämmer överens med följande standarder:
EN 60745-1, EN 60745-2-14, EN 50581.
Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fås från:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Svenska | 57
GHO 6500
0 601 596 0..
W
650
-1
min
16500
mm
0 – 2,6
mm
0 – 9
mm
82
kg
2,8
/II
(vektorsumma ur tre
h
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional