Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 161

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 161 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
 Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Pažljivo održava-
ni rezni alati s oštrim oštricama manje će se zaglaviti i lakše
se s njima radi.
 Električni alat, pribor, radne alate, itd. koristite prema
ovim uputama i na način kako je to propisano za pose-
ban tip uređaja. Kod toga uzmite u obzir radne uvjete i
izvođene radove. Uporaba električnih alata za druge pri-
mjene nego što je to predviđeno, može dovesti do opasnih
situacija.
Servisiranje
 Popravak vašeg električnog alata prepustite samo kva-
lificiranom stručnom osoblju ovlaštenog servisa i samo
s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj će se način
osigurati da ostane sačuvana sigurnost uređaja.
Upute za sigurnost za blanju
 Prije nego što ćete odložiti električni alat pričekajte da
se vratilo noža zaustavi. Rotirajuće vratilo noža s prevje-
som moglo bi zahvatiti površinu i dovesti do gubitka kon-
trole nad električnim alatom kao i do teških ozljeda.
 Električni alat držite samo na izoliranim površinama za-
hvata, budući da vratilo noža može zahvatiti vlastiti pri-
ključni kabel. Kontakt sa vodom pod naponom može i me-
talne dijelove uređaja staviti pod napon i dovesti do struj-
nog udara.
 Izradak pričvrstite i osigurajte na stabilnoj podlozi po-
moću stega ili na neki drugi način. Ako izradak držite sa-
mo sa rukom ili prema vašem tijelu, on će ostati nestabilan
što može dovesti do gubitka kontrole nad uređajem.
 Primijenite prikladan uređaj za traženje kako bi se pro-
našli skriveni opskrbni vodovi ili zatražite pomoć lokal-
nog distributera. Kontakt s električnim vodovima može
dovesti do požara i električnog udara. Oštećenje plinske ci-
jevi može dovesti do eksplozije. Probijanje vodovodne cije-
vi uzrokuje materijalne štete ili može prouzročiti električni
udar.
 Ne zahvaćajte rukama u izbacivač strugotine. Na rotira-
jućim dijelovima se možete ozlijediti.
 Električni alat približavajte izratku samo u uključenom
stanju. Inače postoji opasnost od povratnog udara ako bi
se radni alat zaglavio u izratku.
 Kod rada blanju uvijek držite tako da podnožje blanje
naliježe plošno na izradak. Blanja bi se inače mogla ukli-
niti i dovesti do ozljeda.
 Ne blanjajte nikada preko metalnih predmeta, čavala ili
vijaka. Nož i vratilo noža mogli bi se oštetiti i može doći do
povećanih vibracija.
Opis proizvoda i radova
Treba pročitati sve napomene o sigurnosti
i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o si-
gurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni
udar, požar i/ili teške ozljede.
Molimo otvorite preklopnu stranicu sa prikazom uređaja i dr-
žite ovu stranicu otvorenom dok čitate upute za uporabu.
Bosch Power Tools
Uporaba za određenu namjenu
Električni alat je predviđen za blanjanje čvrsto oslonjenih dr-
venih materijala kao što su npr. grede i daske. Prikladan je i za
skošenje rubova i za izradu ureza.
Prikazani dijelovi uređaja
Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz električ-
nog alata na stranici sa slikama.
1 Skala dubine rezanja
2 Okretni gumb za namještanje dubine rezanja
(izolirana površina zahvata)
3 Izbacivač strugotine
4 Zaporna tipka prekidača za uključivanje/isključivanje
5 Prekidač za uključivanje/isključivanje
6 Vijak za štitnik remena
7 Štitnik remena
8 Podnožje blanje
9 V-utor
10 Torx ključ
11 Pričvrsni vijak za steznu čeljust
12 Stezna čeljust
13 Glava noža
14 Vodeći utor noža blanje
15 HSS nož blanje
16 Pridržni stremen HSS noža blanje
17 Pričvrsni vijak za pridržni stremen HSS noža blanje
18 Uređaj za oštrenje HSS noža blanje
19 Šablona za podešavanje HSS noža blanje
20 HM/TC nož blanje*
21 Graničnik paralelnosti
22 Skala za širinu utora
23 Matica za utvrđivanje namještene širine ureza
24 Vijak za pričvršćenje graničnika paralelnosti/kutnog
graničnika
25 Kutni graničnik*
26 Matica za utvrđivanje, za namještanje kuta*
27 Vijak za pričvršćenje, za graničnik dubine ureza*
28 Graničnik dubine ureza*
29 Stopalo za odlaganje
30 Pogonski remen
31 Velika remenica
32 Mala remenica
33 Ručka (izolirana površina zahvata)
*Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporu-
ke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.
Hrvatski | 161
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional