Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 100

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 100 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
100 | Slovensky
Pokyny na používanie
 Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vy-
tiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.
Hobľovanie (pozri obrázok N)
Nastavte požadovanú hĺbku úberu a položte ručné elektrické
náradie prednou časťou klznej pätky 8 na obrobok.
 K obrobku prisúvajte elektrické náradie iba v zapnu-
tom stave. Inak hrozí v prípade zaseknutia pracovného ná-
stroja v obrobku nebezpečenstvo spätného rázu.
Zapnite ručné elektrické náradie a rovnomerným posuvom ho
posúvajte po obrábanej ploche obrobku.
Ak potrebujete dosiahnuť kvalitný povrch, pracujte len mier-
nym posuvom a stredným prítlakom na klznú pätku.
Pri obrábaní tvrdých materiálov, napríklad tvrdého dreva, ako
aj pri využívaní maximálnej hobľovacej šírky nastavujte len
malú hĺbku úberu a prípadne aj redukujte posuv náradia.
Nadmerné posúvanie znižuje kvalitu povrchu a môže viesť
k rýchlemu upchatiu systému na vyhadzovanie triesok.
Len ostré hobľovacie nože poskytujú dobrý rezný výkon
a šetria elektrické náradie.
Integrovaná odkladacia opierka 29 umožňuje aj pokračovanie
v hobľovaní po prerušení práce na ľubovoľnom mieste obrob-
ku:
– Položte hoblík s opierkou sklopenou dole na obrobok v
mieste, ktoré sa má ďalej obrábať.
– Zapnite ručné elektrické náradie.
– Presuňte prítlak na prednú klznú pätku a náradie pomaly
posúvajte smerom dopredu (). Odkladacia opierka sa
pritom vyklopí smerom hore (), takže zadná časť klznej
pätky opäť prilieha na obrobok.
– Ručné elektrické náradie veďte rovnomerným posuvom po
obrábanej ploche ().
Skosenie hrán (pozri obrázok O)
Drážky tvaru V, ktoré sa nachádzajú v prednej klznej pätke,
umožňujú rýchle a jednoduché používanie náradia na skose-
nie hrán obrobku. Použite príslušnú V-drážku podľa požado-
vanej šírky skosenej hrany. Položte na tento účel hoblík V-
drážkou na hranu obrobku a veďte ho pozdĺž tejto hrany.
Použitá drážka
žiadna
malá
stredný
veľká
Hobľovanie s paralelným/uhlovým dorazom
(pozri obrázky K – M)
Namontujte na ručné elektrické náradie paralelný doraz 21
resp. uhlový doraz 25 pomocou príslušnej upevňovacej skrut-
ky 24. Podľa druhu pracovnej úlohy namontujte na ručné
elektrické náradie hĺbkový drážkový dorazg 28 pomocou
upevňovacej skrutk 27.
Uvoľnite aretačnú maticu 23 a nastavte požadovanú šírku
drážky na stupnici 22. Aretačnú maticu 23 opäť utiahnite.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Nastavte požadovanú hĺbku drážky pomocou hĺbkového dráž-
kového dorazu 28.
Hobľovanie vykonajte niekoľkokrát, aby ste dosiahli požado-
vanú hĺbku drážky. Veďte hoblík bočným prítlakom.
Zošikmovanie s uhlovým dorazom
Údržba a servis
Údržba a čistenie
 Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vy-
tiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.
 Ručné elektrické náradie a jeho vetracie štrbiny udržia-
vajte vždy v čistote, aby ste mohli pracovať kvalitne a
bezpečne.
Dbajte na to, aby sa dala odkladacia opierka 29 voľne pohy-
bovať a pravidelne ju čistite.
V prípade opotrebovania uhlíkov sa ručné elektrické náradie
automaticky vypne. Na vykonanie servisu treba ručné elek-
trické náradie zaslať do autorizovanej servisnej opravovne,
adresy nájdete v odseku „Servisné stredisko a poradenstvo
pri používaní".
Ak je potrebná výmena prívodnej šnúry, musí ju vykonať firma
Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko ručné-
ho elektrického náradia Bosch, aby sa zabránilo ohrozeniu
bezpečnosti používateľa náradia.
Výmena hnacieho remeňa (pozri obrázky P – Q)
Vyskrutkujte skrutku 6 a odmontujte kryt remeňa 7. Demon-
tujte opotrebovaný hnací remeň 30.
Pred montážou nového hnacieho remeňa 30 vyčistite obe re-
menice 31 a 32.
Najprv založte nový hnací remeň 30 na malú remenicu 32 a
potom zatlačte hnací remeň 30 pri súčasnom otáčaní remeni-
Rozmer a (mm)
ce rukou na veľkú remenicu 31.
0 – 4
2 – 6
Dávajte pozor na to, aby hnací remeň 30 bežal presne v po-
4 – 9
zdĺžnych drážkach remeníc 31 resp. 32.
6 – 10
Namontujte kryt remeňa 7 na pôvodné miesto a skrutku 6 pri-
merane utiahnite.
Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní
Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy
a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozlo-
žené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj
na web-stránke:
www.bosch-pt.com
Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri
otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.
V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných sú-
čiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo
uvedené na typovom štítku výrobku.
Pri zošikmovaní drážok a
plôch nastavte požadovaný
uhol zošikmenia uhlovým do-
razom 26.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional