Download  Print this page

Македонски - Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 142 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
142 | Македонски
Смяна на задвижващия ремък (вижте фигури P – Q)
Развийте винта 6 и демонтирайте капака на ремъка 7. Из-
вадете износения задвижващ ремък 30.
Преди поставянето на нов задвижващ ремък 30 почистете
двете ремъчни колела 31 и 32.
Поставете новия задвижващ ремък 30 първо на малкото
ремъчно колело 32 и след това прехвърлете ремъка 30 с
притискане през голямото колело 31, като го въртите на
ръка.
Внимавайте задвижващият ремък 30 бортовете на ремъч-
ните колела 31 и 32.
Поставете капака на ремъка 7 и затегнете винта 6.
Сервиз и технически съвети
Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката
на Вашия продукт можете да получите от нашия сервизен
отдел. Монтажни чертежи и информация за резервни час-
ти можете да намерите също на адрес:
www.bosch-pt.com
Екипът на Бош за технически съвети и приложения ще от-
говори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите
продукти и допълнителните приспособления за тях.
Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части ви-
наги посочвайте 10-цифрения каталожен номер, изписан
на табелката на уреда.
Роберт Бош EООД – България
Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
бyл. Черни връx 51-Б
FPI Бизнес център 1407
1907 София
Тел.: (02) 9601061
Тел.: (02) 9601079
Факс: (02) 9625302
www.bosch.bg
Бракуване
С оглед опазване на околната среда електроинструментът,
допълнителните приспособления и опаковката трябва да
бъдат подложени на подходяща преработка за повторното
използване на съдържащите се в тях суровини.
Не изхвърляйте електроинструменти при битовите отпадъ-
ци!
Само за страни от ЕС:
Съгласно Директивата на ЕС 2012/19/EC
относно бракувани електрически и елек-
тронни устройства и утвърждаването й
като национален закон електроинстру-
ментите, които не могат да се използват
повече, трябва да се събират отделно и да
бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотво-
ряване на съдържащите се в тях вторични суровини.
Правата за изменения запазени.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Македонски
Безбедносни напомени
Општи напомени за безбедност за
електричните апарати
Прочитајте ги сите
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
напомени и упатства за
безбедност. Грешките настанати како резултат од
непридржување до безбедносните напомени и упатства
може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или
тешки повреди.
Зачувајте ги безбедносните напомени и упатства за
користење и за во иднина.
Поимот „електричен алат" во напомените за безбедност се
однесува на електрични апарати што користат струја (со
струен кабел) и електрични апарати што користат батерии
(без струен кабел).
Безбедност на работното место
 Работниот простор секогаш нека биде чист и добро
осветлен. Неуредниот или неосветлен работен
простор може да доведе до несреќи.
 Не работете со електричниот апарат во околина
каде постои опасност од експлозија, каде има
запаливи течности, гас или прашина. Електричните
апарати создаваат искри, кои може да ја запалат правта
или пареата.
 Држете ги децата и другите лица подалеку за време
на користењето на електричниот апарат. Доколку
нешто Ви го попречи вниманието, може да ја изгубите
контролата над уредот.
Електрична безбедност
 Приклучокот на електричниот апарат мора да
одговара на приклучокот во ѕидната дозна.
Приклучокот во никој случај не смее да се менува.
Не употребувајте прекинувач со адаптер заедно со
заземјениот електричен апарат. Неменувањето на
прекинувачот и соодветните ѕидни дозни го намалуваат
ризикот од електричен удар.
 Избегнувајте физички контакт со заземјените
површини на цевки, радијатори, шпорет и
фрижидери. Постои зголемен ризик од електричен
удар, доколку Вашето тело е заземјено.
 Електричните апарати држете ги подалеку од дожд
и влага. Навлегувањето на вода во електричниот
апарат го зголемува ризикот од електричен удар.
 Не го користите кабелот за друга намена, за да го
носите електричниот апарат, за да го закачите или
да го влечете приклучокот од ѕидната дозна. Држете
го кабелот понастрана од топлина, масло, остри
рабови или подвижните компоненти на уредот.
Оштетениот или свиткан кабел го зголемува ризикот за
електричен удар.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional