Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 62

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 62 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
62 | Norsk
 Bruk egnede detektorer til å finne skjulte strøm-/gass-/
vannledninger, eller spør hos det lokale el-/gass-/vann-
verket. Kontakt med elektriske ledninger kan medføre
brann og elektrisk støt. Skader på en gassledning kan føre
til eksplosjon. Inntrenging i en vannledning forårsaker ma-
terielle skader og kan medføre elektriske støt.
 Ikke grip inn i sponutkastet med hendene. Du kan ska-
des av de roterende delene.
 Elektroverktøyet må kun føres inn mot arbeidsstykket
i innkoblet tilstand. Det er ellers fare for tilbakeslag, hvis
innsatsverktøyet henger seg opp i arbeidsstykket.
 Hold høvelen i løpet av arbeidet alltid slik at høvelfla-
ten ligger flatt på arbeidsstykket. Høvelen kan ellers kile
seg fast og føre til skader.
 Du må aldri høvle over metallgjenstander, spikre eller
skruer. Kniv og knivaksel kan skades og føre til sterkere vi-
brasjoner.
Produkt- og ytelsesbeskrivelse
Les gjennom alle advarslene og anvisnin-
gene. Feil ved overholdelsen av advarslene
og nedenstående anvisninger kan medføre
elektriske støt, brann og/eller alvorlige ska-
der.
Brett ut utbrettssiden med bildet av maskinen, og la denne si-
den være utbrettet mens du leser bruksanvisningen.
Formålsmessig bruk
Elektroverktøyet er beregnet til høvling av materialer av tre,
f. eks. bjelker og bord, på faste underlag. Det egner seg også
til skråskjæring av kanter og falsing.
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av elektroverktøyet på illustrasjonssiden.
1 Spondybdeskala
2 Dreieknapp for spondybdeinnstilling (isolert grepflate)
3 Sponutkast
4 Låsetast for på-/av-bryter
5 På-/av-bryter
6 Skrue for remdeksel
7 Remdeksel
8 Høvelflate
9 V-not
10 Torxnøkkel
11 Festeskrue til klembakke
12 Klembakke
13 Knivhode
14 Styrespor for høvelkniv
15 HSS-høvelkniv
16 Holdebøyle til HSS-høvelkniv
17 Festeskrue for holdebøyle til HSS-høvelkniv
18 Slipeutstyr til HSS-høvelkniv
19 Innstillingslære for HSS-høvelkniv
20 HM/TC-høvelkniv*
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
21 Parallellanlegg
22 Skala for falsebredden
23 Låsemutter til innstilling av falsebredden
24 Festeskrue for parallell-/vinkelanlegg
25 Vinkelanlegg*
26 Låsemutter til vinkelinnstilling*
27 Festeskrue for falsedybdeanlegg*
28 Falsdybdeanlegg*
29 Parkeringssko
30 Drivrem
31 Stort remhjul
32 Lite remhjul
33 Håndtak (isolert grepflate)
*Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveran-
sen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.
Tekniske data
Høvel
Produktnummer
Opptatt effekt
Tomgangsturtall
Spondybde
Falsdybde
Maks. høvelbredde
Vekt tilsvarende
EPTA-Procedure 01:2014
Beskyttelsesklasse
Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] på 230 V. Ved avvi-
kende spenning og på visse nasjonale modeller kan disse informasjone-
ne variere noe.
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Støyutslippsverdier målt i henhold til EN 60745-2-14.
Maskinens typiske A-bedømte støynivå er: Lydtrykknivå
86 dB(A); lydeffektnivå 97 dB(A). Usikkerhet K=3 dB.
Bruk hørselvern!
Totale svingningsverdier a
(vektorsum fra tre retninger) og
h
usikkerhet K beregnet jf. EN 60745-2-14:
2
2
a
=5,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisningene, er målt
iht. en målemetode som er standardisert i EN 60745 og kan
brukes til sammenligning av elektroverktøy med hverandre.
Det egner seg også til en foreløpig vurdering av vibrasjonsbe-
lastningen.
Det angitte vibrasjonsnivået representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktøyet. Men hvis elektroverktøyet
brukes til andre anvendelser, med forskjellig tilbehør eller
utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivået avvike. Dette
kan føre til en tydelig øking av vibrasjonsbelastningen over he-
le arbeidstidsrommet.
Til en nøyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det
også tas hensyn til de tidene maskinen er slått av eller går,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere vibra-
sjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.
GHO 6500
0 601 596 0..
W
650
-1
min
16500
mm
0 – 2,6
mm
0 – 9
mm
82
kg
2,8
/II
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional