Download  Print this page

Hrvatski - Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 160 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM

160 | Hrvatski

Hrvatski
Upute za sigurnost
Opće upute za sigurnost za električne alate
Treba pročitati sve napomene o si-
UPOZORENJE
gurnosti i upute. Ako se ne bi pošti-
vale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati
strujni udar, požar i/ili teške ozljede.
Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću
primjenu.
U daljnjem tekstu korišten pojam »Električni alat« odnosi se
na električne alate s priključkom na električnu mrežu (s mrež-
nim kabelom) i na električne alate s napajanjem iz aku baterije
(bez mrežnog kabela).
Sigurnost na radnom mjestu
 Održavajte vaše radno mjesto čistim i dobro osvijetlje-
nim. Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokova-
ti nezgode.
 Ne radite s električnim alatom u okolini ugroženoj ek-
splozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi
ili prašina. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapa-
liti prašinu ili pare.
 Tijekom uporabe električnog alata djecu i ostale osobe
držite dalje od mjesta rada. U slučaju skretanja pozorno-
sti mogli bi izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 Priključni utikač električnog alata mora odgovarati
utičnici. Na utikaču se ni na koji način ne smiju izvoditi
izmjene. Ne koristite adapterski utikač zajedno sa za-
štitno uzemljenim električnim alatom. Utikač na kojem
nisu vršene izmjene i odgovarajuća utičnica smanjuju opa-
snost od strujnog udara.
 Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama, kao
što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji po-
većana opasnost od električnog udara ako bi vaše tijelo bi-
lo uzemljeno.
 Uređaj držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u
električni alat povećava opasnost od strujnog udara.
 Ne zloupotrebljavajte priključni kabel za nošenje, vje-
šanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz mrež-
ne utičnice. Priključni kabel držite dalje od izvora topli-
ne, ulja, oštrih rubova ili pomičnih dijelova uređaja.
Oštećen ili usukan priključni kabel povećava opasnost od
strujnog udara.
 Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, koristi-
te samo produžni kabel koji je prikladan za uporabu na
otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za rad
na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.
 Ako se ne može izbjeći uporaba električnog alata u vlaž-
noj okolini, koristite zaštitnu sklopku struje kvara. Pri-
mjenom zaštitne sklopke struje kvara izbjegava se opa-
snost od električnog udara.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Sigurnost ljudi
 Budite pažljivi, pazite što činite i postupajte oprezno
kod rada s električnim alatom. Ne koristite električni
alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili
lijekova. Trenutak nepažnje kod uporabe električnog alata
može uzrokovati teške ozljede.
 Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne
naočale. Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je ma-
ska za prašinu, sigurnosna obuća koja ne kliže, zaštitna ka-
ciga ili štitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene električnog
alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 Izbjegavajte nehotično puštanje u rad. Prije nego što
ćete utaknuti utikač u utičnicu i/ili staviti aku-bateriju,
provjerite je li električni alat isključen. Ako kod nošenja
električnog alata imate prst na prekidaču ili se uključen
uređaj priključi na električno napajanje, to može dovesti do
nezgoda.
 Prije uključivanja električnog alata uklonite alate za
podešavanje ili vijčani ključ. Alat ili ključ koji se nalazi u
rotirajućem dijelu uređaja može dovesti do nezgoda.
 Izbjegavajte neuobičajene položaje tijela. Zauzmite si-
guran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku odr-
žavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bo-
lje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili na-
kit. Kosu, odjeću i rukavice držite dalje od pomičnih
dijelova. Nepričvršćenu odjeću, dugu kosu ili nakit mogu
zahvatiti pomični dijelovi.
 Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje
prašine, provjerite da li su iste priključene i da li se mo-
gu ispravno koristiti. Primjena naprave za usisavanje mo-
že smanjiti ugroženost od prašine.
Brižljiva uporaba i ophođenje s električnim alatima
 Ne preopterećujte uređaj. Za vaš rad koristite za to
predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim
alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području
učinka.
 Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan.
Električni alat koji se više ne može uključivati i isključivati
opasan je i mora se popraviti.
 Izvucite utikač iz mrežne utičnice i/ili izvadite aku-ba-
teriju prije podešavanja uređaja, zamjene pribora ili
odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza izbjeći će se ne-
hotično pokretanje električnog alata.
 Električni alat koji ne koristite spremite izvan dosega
djece. Ne dopustite rad s uređajem osobama koje nisu s
njim upoznate ili koje nisu pročitale ove upute. Električ-
ni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.
 Održavajte električni alat s pažnjom. Kontrolirajte da li
pomični dijelovi uređaja besprijekorno rade i da nisu
zaglavljeni, da li su dijelovi polomljeni ili tako oštećeni
da se ne može osigurati funkcija električnog alata. Prije
primjene ove oštećene dijelove treba popraviti. Mnoge
nezgode imaju svoj uzrok u slabo održavanim električnim
alatima.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional