Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 88

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 88 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
88 | Polski
– Nałożyć szczękę zaciskową 12 i dociągnąć wszystkie 3 śru-
by mocujące 11 za pomocą klucza Torx 10. Należy przy
tym zachować podaną na szczęce zaciskowej 12 kolejność
dokręcania śrub ().
Odsysanie pyłów/wiórów
 Pyły niektórych materiałów, na przykład powłok malar-
skich z zawartością ołowiu, niektórych gatunków drewna,
minerałów lub niektórych rodzajów metalu, mogą stano-
wić zagrożenie dla zdrowia. Bezpośredni kontakt fizyczny z
pyłami lub przedostanie się ich do płuc może wywołać re-
akcje alergiczne i/lub choroby układu oddechowego ope-
ratora lub osób znajdujących się w pobliżu.
Niektóre rodzaje pyłów, np. dębiny lub buczyny uważane
są za rakotwórcze, szczególnie w połączeniu z substancja-
mi do obróbki drewna (chromiany, impregnaty do drew-
na). Materiały, zawierające azbest mogą być obrabiane je-
dynie przez odpowiednio przeszkolony personel.
– W razie możliwości należy stosować odsysanie pyłu do-
stosowane do rodzaju obrabianego materiału.
– Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska pra-
cy.
– Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowej z pochłania-
czem klasy P2.
Należy stosować się do aktualnie obowiązujących w danym
kraju przepisów, regulujących zasady obchodzenia się z
materiałami przeznaczonymi do obróbki.
Wyrzut wirów 3 należy regularnie czyścić. Do czyszczenia za-
tkanego wyrzutu wiórów należy użyć odpowiedniego narzę-
dzia, np. kawałka drewna, sprężonego powietrza itp.
 Nie wkładać rąk do wyrzutnika wiórów. Istnieje niebez-
pieczeństwo skaleczenia przez obracające się elementy.
Aby zagwarantować optymalną wydajność odsysania, należy
zawsze stosować zewnętrzne źródło odsysania pyłu lub wo-
rek na pył/wióry.
Praca
Rodzaje pracy
Ustawianie głębokości strugania
Za pomocą gałki 2 możliwa jest bezstopniowa regulacja głę-
bokości strugania do 0–2,6 mm, w oparciu o podziałkę głę-
bokości strugania 1 (podziałka skali = 0,1 mm).
Stopka parkująca (zob. rys. N)
Stopka parkująca 29 umożliwia bezpieczne odłożenie elek-
tronarzędzia podczas pracy, bez ryzyka uszkodzenia przed-
miotu obrabianego lub noża struga. Podczas obróbki stopka
parkująca 29 unosi się do góry i zwalnia tylną część podstawy
struga 8.
Uruchamianie
 Należy zwrócić uwagę na napięcie sieci! Napięcie źród-
ła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamio-
nowej elektronarzędzia. Elektronarzędzia przeznaczo-
ne do pracy pod napięciem 230 V można przyłączać
również do sieci 220 V.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Włączanie/wyłączanie
Aby zaoszczędzić energię elektryczną, elektronarzędzie nale-
ży włączać tylko wówczas, gdy jest ono używane.
W celu włączenia elektronarzędzia nacisnąć włącznik/wy-
łącznik 5 i przytrzymać w tej pozycji.
W celu unieruchomienia wciśniętego włącznika/wyłącznika
5 należy nacisnąć przycisk blokady 4.
W celu wyłączenia elektronarzędzia, należy zwolnić włącz-
nik/wyłącznik 5, lub gdy jest on unieruchomiony przyciskiem
blokady 4, nacisnąć krótko włącznik/wyłącznik 5, a następnie
zwolnić.
Wskazówki dotyczące pracy
 Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu nale-
ży wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
Struganie (zob. rys. N)
Nastawić pożądaną głębokość strugania i oprzeć elektrona-
rzędzie przednią częścią podstawy struga 8 o przedmiot prze-
znaczony do obróbki.
 Elektronarzędzie uruchomić przed zetknięciem freza z
materiałem. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpie-
czeństwo odrzutu, gdy użyte narzędzie zablokuje się w
obrabianym przedmiocie.
Włączyć elektronarzędzie i prowadzić po powierzchni obrabia-
nego przedmiotu, zachowując przy tym równomierny posuw.
Aby uzyskać wysoką jakość obróbki, należy zachować jedynie
lekki posuw, starając się przy tym wypośrodkować nacisk na
podstawę struga.
Do obróbki twardych materiałów, np. twardego drewna, a
także przy wykorzystaniu maksymalnej szerokości strugania,
należy ustawić jedynie niewielką głębokość strugania i w razie
potrzeby zmniejszyć posuw struga.
Zbyt duży posuw zmniejsza jakość obróbki powierzchni i mo-
że prowadzić do szybkiego zatkania się wyrzutnika wiórów.
Tylko ostre noże gwarantują dobrą jakość obróbki i zapobie-
gają uszkodzeniom elektronarzędzia.
Wbudowana stopka parkująca 29 umożliwia kontynuację pro-
cesu obróbki po przerwie dokonanej w dowolnym miejscu
przedmiotu obrabianego:
– Ustawić elektronarzędzie na miejsce, w którym ma być
kontynuowana obróbka, odchylając uprzednio ku dołowi
stopkę parkującą.
– Włączyć elektronarzędzie.
– Przełożyć punkt ciężkości na przednią podstawę struga i
powoli przesuwać elektronarzędzie do przodu (). Spo-
woduje to przesunięcie się stopki parkującej () do
przodu – w taki sposób, że tylna część podstawy struga
ponownie oprze się na przedmiocie obrabianym.
– Prowadzić elektronarzędzie przez obrabianą powierzch-
nię, wymuszając równomierny posuw ().
Fazowanie krawędzi (zob. rys. O)
Znajdujące się w przedniej podstawie struga rowki typu V
umożliwiają szybsze i łatwiejsze fazowanie krawędzi. W zależ-
ności od pożądanej szerokości fazy należy zastosować odpo-
wiedni rowek. W tym celu należy umieścić strug rowkiem typu
V na krawędź przedmiotu przeznaczonego do obróbki i i pro-
wadzić go wzdłuż tej krawędzi.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional