Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 52

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 52 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
52 | Dansk
10 Torx-nøgle
11 Monteringsskrue til klembakke
12 Klembakke
13 Knivhoved
14 Føringsnot til høvlekniv
15 HSS-høvlekniv
16 HSS-høvlekniv-holdebøjle
17 Monteringsskrue til HSS-høvlekniv-holdebøjle
18 Slibeanordning til HSS-høvlekniv
19 Indstillingslære til HSS-høvlekniv
20 HM/TC-høvlejern*
21 Parallelanslag
22 Skala til falsbredde
23 Fastspændingsmøtrik til indstilling af falsbredde
24 Fastgørelsesskrue til parallel-/vinkelanslag
25 Vinkelanslag*
26 Fastspændingsmøtrik til vinkelindstilling*
27 Fastgørelsesskrue til falsdybdeanslag*
28 Falsdybdeanslag*
29 Frastillingsbeskyttelse
30 Drivrem
31 Stort remhjul
32 Lille remhjul
33 Håndgreb (isoleret gribeflade)
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vo-
res tilbehørsprogram.
Tekniske data
Høvl
Typenummer
Nominel optagen effekt
Omdrejningstal, ubelastet
Spåndybde
Falsdybde
Max. høvlbredde
Vægt svarer til EPTA-Procedure
01:2014
Beskyttelsesklasse
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Disse angi-
velser kan variere ved afvigende spændinger og i landespecifikke udfø-
relser.
Støj-/vibrationsinformation
Støjemissionsværdier bestemt iht. EN 60745-2-14.
Værktøjets A-vægtede støjniveau er typisk: Lydtryksniveau
86 dB(A); lydeffektniveau 97 dB(A). Usikkerhed K=3 dB.
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier a
(vektorsum for tre retninger)
h
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745-2-14:
2
2
a
=5,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Det svingningsniveau, der er angivet i nærværende instruktio-
ner, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces i
EN 60745, og kan bruges til at sammenligne el-værktøjer. Det
er også egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.
Det angivede svingningsniveau repræsenterer de væsentlige
anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes
til andre formål, med forskellige tilbehørsdele, med afvigende
indsatsværktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan sving-
ningsniveauet afvige. Dette kan føre til en betydelig forøgelse
af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der
også tages højde for de tider, i hvilke værktøjet er slukket eller
godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fø-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme,
organisation af arbejdsforløb.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer som eneansvarlig, at det produkt, der er beskrevet
under „Tekniske data", opfylder alle bestemmelser i direkti-
verne 2011/65/EU, frem til 19. april 2016: 2004/108/EF,
fra 20. april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EF med tilhøren-
de ændringer samt følgende standarder: EN 60745-1,
EN 60745-2-14, EN 50581.
Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Henk Becker
Executive Vice President
GHO 6500
Engineering
0 601 596 0..
W
650
-1
min
16500
mm
0 – 2,6
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
mm
0 – 9
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 19.11.2015
mm
82
Montering
kg
2,8
 Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbej-
/II
de på el-værktøjet.
Valg af høvlekniv
El-værktøjet kan være udstyret med forskellige høvleknive.
Ved at bruge omstillingssæt (tilbehør) kan elværktøjet, af-
hængigt af basisudstyret, bruges med begge typer høvleknive
(HSS- eller HM/TC-høvlekniv).
Udskift altid begge høvleknive samtidig, da en ubalance ellers
vil forårsage vibrationer, som kan forkorte el-værktøjets leve-
tid.
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional