Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 70

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 70 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
70 | Suomi
Seisontatuki (katso kuva N)
Seisontatuki 29 mahdollistaa koneen asettamista pois heti
työvaiheen jälkeen ilman pelkoa työkappaleen tai höylän te-
rän vahingoittamisesta. Työvaiheessa kääntyy seisontatuki
29 ylös ja höylän pohjan takaosa 8 vapautuu.
Käyttöönotto
 Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
Käynnistys ja pysäytys
Käynnistä energiansäästön takia sähkötyökalu vain, kun käy-
tät sitä.
Paina sähkötyökalun käynnistystä varten käynnistyskytkin-
tä 5 ja pidä se painettuna.
Lukitse painettu käynnistyskytkin 5 painamalla lukituspaini-
ketta 4.
Pysäytä sähkötyökalu päästämällä käynnistyskytkin 5 va-
paaksi tai, jos se on lukittu lukituspainikkeella 4, paina ensin
käynnistyskytkintä 5 lyhyesti ja päästä se sitten vapaaksi.
Työskentelyohjeita
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Höyläys (katso kuva N)
Aseta haluttu lastuamissyvyys ja aseta sähkötyökalu ja höylän
pohjan 8 etuosa työkappaletta vasten.
 Vie ainoastaan käynnissä oleva sähkötyökalu työkap-
paletta vasten. Muussa tapauksessa on olemassa takais-
kun vaara vaihtotyökalun tarttuessa työkappaleeseen.
Käynnistä sähkötyökalu ja siirrä se tasaisesti syöttäen työstet-
tävän pinnan yli.
Hienon pinnan saavuttamiseksi, tulee työskennellä vain pie-
nellä syötöllä ja keskittää paine höylän pohjan keskiosaan.
Työstettäessä kovia materiaaleja (esim. kovaa puuta) sekä
käytettäessä suurinta höyläysleveyttä, tulee asettaa vain pie-
niä lastuamissyvyyksiä ja tarvittaessa pienentää höylän syöt-
töä.
Ylisuuri syöttö heikentää pinnan viimeistelyastetta ja saattaa
johtaa lastun poistoaukon nopeaan tukkeutumiseen.
Vain terävät höylän terät antavat hyvän leikkaustehon ja sääs-
tävät sähkötyökalua.
Sisäänrakennettu seisontatuki 29 mahdollistaa myös höylä-
yksen jatkamisen työkappaleen mielivaltaisesta kohdasta
keskeytyksen jälkeen:
– Aseta sähkötyökalu alas käännettyine seisontatukineen
työkappaleen vielä työstettävään kohtaan.
– Käynnistä sähkötyökalu.
– Aseta paine höylän pohjan etummaiselle osalle ja työnnä
höylää hitaasti eteenpäin (). Tällöin seisontatuki kääntyy
ylöspäin () niin, että höylän pohjan takaosa taas kosket-
taa työkappaletta.
– Liikuta sähkötyökalu tasaisella syötöllä työstettävän pin-
nan yli ().
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Reunojen viisto (katso kuva O)
Höylän pohjan etuosassa olevat V-urat mahdollistavat työkap-
paleen reunan nopean ja yksinkertaisen viiston. Käytä halut-
tua viistoleveyttä vastaavaa V-uraa. Aseta höylän V-ura työ-
kappaleen reunaan ja kuljeta sitä pitkin reunaa.
Käytettävä ura
ei uraa
pieni
keskikarkea
suuri
Suuntais-/kulmaohjaimen käyttö höyläyksessä
(katso kuvat K – M)
Asenna suuntaisohjain 21 tai kulmaohjain 25 aina kiinnitys-
ruuvilla 24 sähkötyökaluun. Asenna käytön mukaan huultos-
syvyyden rajoitin 28 kiinnitysruuvilla 27 sähkötyökaluun.
Avaa kiinnitysmutteri 23 ja aseta haluttu huultoleveys asteik-
koon 22. Kiristä kiinnitysmutteri 23 uudelleen.
Säädä haluttu huultossyvyys huultossyvyyden rajoittimella
28.
Suorita höyläys monta kertaa, kunnes haluttu huullossyvyys
on saavutettu. Kuljeta höylää sivuttain painaen.
Viisto kulmaohjainta käyttäen
Aseta huulloksia tai pintoja
viistettäessä tarvittava viiste-
kulma kulma-asetuksella 26.
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
 Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Pidä seisontatuki 29 herkkäliikkeisenä ja puhdista se säännöl-
lisesti.
Jos hiiliharjat ovat kuluneet loppuun, sähkötyökalun toiminta
katkaistaan automaattisesti. Sähkötyökalu täytyy lähettää
huoltoon, katso osoitteet luvusta "Asiakaspalvelu ja käyttö-
neuvonta".
Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorit-
taa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto turvalli-
suuden vaarantamisen välttämiseksi.
Käyttöhihnan vaihto (katso kuvat P – Q)
Kierrä kokonaan irti ruuvi 6 ja poista hihnansuojus 7. Poista
kulunut käyttöhihna 30.
Puhdista molemmat hihnapyörät 31 ja 32 ennen uuden käyt-
töhihnan 30 asennusta.
Aseta uusi käyttöhihna 30 ensin pieneen hihnapyörään 32 ja
paina käyttöhihna 30 sitten kiertäen käsin suureen hihnapyö-
rään 31.
Mitta a (mm)
0 – 4
2 – 6
4 – 9
6 – 10
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional