Download  Print this page

Magyar - Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 101 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Slovakia
Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja
alebo náhradné diely online.
Tel.: (02) 48 703 800
Fax: (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk
Likvidácia
Ručné elektrické náradie, príslušenstvo a obal treba dať na re-
cykláciu šetriacu životné prostredie.
Neodhadzujte ručné elektrické náradie do komunálneho od-
padu!
Len pre krajiny EÚ:
Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ o
starých elektrických a elektronických výrob-
koch a podľa jej aplikácií v národnom práve
sa musia už nepoužiteľné elektrické pro-
dukty zbierať separovane a dať na recykláciu
zodpovedajúcu ochrane životného pro-
stredia.
Zmeny vyhradené.

Magyar

Biztonsági előírások
Általános biztonsági előírások az elektromos
kéziszerszámokhoz
Olvassa el az összes bizton-
FIGYELMEZTETÉS
sági figyelmeztetést és elő-
írást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasz-
tása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez
vezethet.
Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket
az előírásokat.
Az alább alkalmazott „elektromos kéziszerszám" fogalom a
hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó
kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat
(hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.
Munkahelyi biztonság
 Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a munka-
helyét. A rendetlenség és a megvilágítatlan munkaterület
balesetekhez vezethet.
 Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszé-
lyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok
vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szik-
rákat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújt-
hatják.
 Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a
munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot hasz-
nálja. Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a be-
rendezés felett.
Bosch Power Tools
Elektromos biztonsági előírások
 A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie
a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen
módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel el-
látott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csat-
lakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és
a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés
kockázatát.
 Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek, fűtő-
testek, kályhák és hűtőgépek megérintését. Az áram-
ütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől
vagy nedvességtől. Ha víz hatol be egy elektromos kézi-
szerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
 Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra,
vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel
a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csat-
lakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hő-
forrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkoktól és mozgó
gépalkatrészektől. Egy megrongálódott vagy csomókkal
teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
 Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt
dolgozik, csak szabadban való használatra engedélye-
zett hosszabbítót használjon. A szabadban való hasz-
nálatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az
áramütés veszélyét.
 Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám
nedves környezetben való használatát, alkalmazzon
egy hibaáram-védőkapcsolót. Egy hibaáram-védőkap-
csoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonság
 Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csi-
nál és meggondoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszámmal. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol
hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használ-
ja a berendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szer-
szám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.
 Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen
védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, mint
porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fül-
védő használata az elektromos kéziszerszám használata
jellegének megfelelően csökkenti a személyi sérülések
kockázatát.
 Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését.
Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszer-
szám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó
dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná az akkumu-
látor-csomagot, és mielőtt felvenné és vinni kezdené
az elektromos kéziszerszámot. Ha az elektromos kézi-
szerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja,
vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja
az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.
 Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvet-
lenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben
felejtett beállítószerszám vagy csavarkulcs sérüléseket
okozhat.
Magyar | 101
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional