Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 56

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 56 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
56 | Svenska
 Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att
bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att
dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på
avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar
risken för elstöt.
 När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd
endast förlängningssladdar som är avsedda för utom-
husbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhus-
bruk används minskar risken för elstöt.
 Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att
undvika elverktygets användning i fuktig miljö. Fel-
strömsskyddet minskar risken för elstöt.
Personsäkerhet
 Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd
elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyg när du
är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under användning av elverktyg kan även en
kort ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
 Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ögon. Användning av personlig skyddsutrustning som
t.ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skydds-
hjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och användning risken för kroppsskada.
 Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att
elverktyget är frånkopplat innan du ansluter stickprop-
pen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batte-
riet, tar upp eller bär elverktyget. Om du bär elverktyget
med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat
elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.
 Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan
du kopplar på elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en
roterande komponent kan medföra kroppsskada.
 Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står
stadigt och håller balansen. I detta fall kan du lättare kon-
trollera elverktyget i oväntade situationer.
 Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande klä-
der eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna
på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder,
långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.
 När elverktyg används med dammutsugnings- och -upp-
samlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade
och används på korrekt sätt. Användning av damm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.
Korrekt användning och hantering av elverktyg
 Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt
arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan
du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre
användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är
farligt och måste repareras.
 Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort bat-
teriet innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut
eller elverktyget lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
 Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverkty-
get inte användas av personer som inte är förtrogna
med dess användning eller inte läst denna anvisning.
Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer.
 Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga
komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt.
Låt skadade delar repareras innan elverktyget tas i
bruk. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 Håll skärverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta
skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm
och går lättare att styra.
 Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren
och arbetsmomenten. Om elverktyget används på ett sätt
som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.
Service
 Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets säkerhet upprätthålls.
Säkerhetsanvisningar för hyvel
 Vänta tills knivaxeln står stilla innan du lägger bort
elverktyget. En öppet liggande och roterande knivaxel
kan haka upp sig på ytan varvid kontrollen går förlorad och
risk för allvarliga kroppsskador uppstår.
 Håll i elverktyget endast vid de isolerade greppytorna
då risk finns att knivaxeln kan skada nätsladden. Kon-
takt med en spänningsförande ledning kan sätta elverkty-
gets metalldelar under spänning och leda till elstöt.
 Fäst och säkra arbetsstycket med tvingar eller på
annat sätt på ett stabilt underlag. Om du håller arbets-
stycket i handen eller mot kroppen är arbetsstycket osta-
digt och du kan lätt förlora kontrollen.
 Använd lämpliga detektorer för att lokalisera dolda för-
sörjningsledningar eller konsultera det lokala eldistri-
butionsbolaget. Kontakt med elledningar kan orsaka
brand och elstöt. En skadad gasledning kan leda till explo-
sion. Inträngning i en vattenledning kan orsaka materiell
skada eller elstöt.
 För inte in händerna i spånutkastet. Risk finns för att
roterande delar skadar händerna.
 Elverktyget ska vara i påslaget när det förs mot arbets-
stycket. Risk för bakslag uppstår om insatsverktyget fast-
nar i arbetsstycket.
 Håll hyveln under arbetet så att hyvelsulan ligger plant
mot arbetsstycket. I annat fall kan hyveln snedställas och
medföra personskada.
 Hyvla aldrig över metallföremål som t. ex. spikar eller
skruvar. Kniven och knivaxeln kan skadas och sedan
orsaka kraftiga vibrationer.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional