Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 47

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 47 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Conformiteitsverklaring
We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder
„Technische gegevens" beschreven product aan alle desbe-
treffende bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU, tot
19 april 2016: 2004/108/EG, vanaf 20 april 2016:
2014/30/EU, 2006/42/EG inclusief van de wijzigingen er-
van voldoet en met de volgende normen overeenstemt
EN 60745-1, EN 60745-2-14, EN 50581.
Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 19.11.2015
Montage
 Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
Keuze van het schaafmes
Het elektrische gereedschap kan met verschillende schaaf-
messen zijn uitgerust.
Door het gebruik van ombouwsets (accessoires) kunnen af-
hankelijk van de basisuitrusting van het elektrische gereed-
schap beide schaafmesvarianten (HSS- of HM/TC-schaaf-
mes) worden gebruikt.
Vervang bij een meswissel altijd beide schaafmessen, omdat
anders een onbalans trillingen veroorzaakt en de levensduur
van het elektrische gereedschap kan verkorten.
Wisselen van de HSS-schaafmessen
 Voorzichtig bij het wisselen van de schaafmessen. Pak
de schaafmessen niet aan de snijkanten vast. U kunt
zich aan de scherpe snijkanten verwonden.
Schaafmes demonteren (zie afbeeldingen A – C)
– Voor het vervangen van de schaafmessen draait u de mes-
kop 13 tot de klembek 12 parallel met de schaafzool 8
staat.
– Draai de 3 bevestigingsschroeven 11 met de Torx-sleutel
10 eruit en neem de klembek 12 eraf.
– Schuif de bevestigingsbeugel 16 samen met het schaaf-
mes 15 uit de meskop 13 of de geleidingsgroef 14.
– Draai de meskop 180° en demonteer het 2e schaafmes.
Opmerking: Verwijder vóór het vervangen of slijpen van de
schaafmessen de bevestigingsbeugel 16 door de bevesti-
gingsschroef 17 los te draaien.
Bosch Power Tools
HSS-schaafmessen slijpen (zie afbeelding D)
Met behulp van de slijpvoorziening 18 (accessoire) en een
gangbare slijpsteen kunt u versleten of botte HSS-schaafmes-
sen slijpen.
Plaats beide schaafmessen in de slijpvoorziening en klem de-
ze met de vleugelschroef vast. Let erop dat beide schaafmes-
sen tot de aanslag erin geschoven zijn.
Beweeg de in de slijpvoorziening geplaatste schaafmessen
gelijkmatig en met een lichte aandrukkracht over de slijp-
steen.
Opmerking: De schaafmessen mogen maximaal 6 mm over
een minimale breedte van 23 mm worden geslepen. Daarna
moeten beide schaafmessen worden vervangen.
Schaafmes monteren (zie afbeeldingen E – F)
Voordat u nieuwe of geslepen schaafmessen opnieuw plaatst,
reinigt u de meskop 13 en eventueel het schaafmes 15 en de
bevestigingsbeugel 16. Reinig schaafmessen met sterke
harsafzettingen met spiritus of petroleum.
Opmerking: Nieuwe of geslepen schaafmessen moeten vóór
de montage altijd worden afgesteld op de juiste hoogte-instel-
ling.
Voor de hoogte-instelling van de schaafmessen dient de in-
stelmal 19 (accessoire). Leg het schaafmes 15 en de bevesti-
gingsbeugel 16 op de instelmal. Let erop dat de bevestigings-
beugel 16 in de daarvoor bestemde groef grijpt. Druk het
schaafmes 15 tegen de aanslag en zet de bevestigingsbeugel
16 in deze positie vast met de bevestigingsschroef 17. Daar-
door wordt automatisch de juiste hoogte-afstelling verkre-
gen.
Het schaafmes moet centrisch ten opzichte van de schaaf-
zool 8 gemonteerd en uitgelijnd worden. Draai vervolgens de
3 bevestigingsschroeven 11 met de Torx-sleutel 10 vast.
Houd daarbij de op de klembek 12 aangegeven volgorde voor
vastdraaien () aan.
Opmerking: Controleer vóór ingebruikname of de bevesti-
gingsschroeven 11 goed vastzitten. Draai de meskop 13 met
de hand door en zorg ervoor dat de schaafmessen nergens
langs schuren.
Wisselen van de HM/TC-schaafmessen
 Voorzichtig bij het wisselen van de schaafmessen. Pak
de schaafmessen niet aan de snijkanten vast. U kunt
zich aan de scherpe snijkanten verwonden.
Gebruik uitsluitend originele Bosch HM/TC-schaafmessen.
De schaafmessen van hardmetaal (HM/TC) hebben 2 snijkan-
ten en deze kunnen allebei worden gebruikt. Als beide snij-
kanten bot zijn, moeten de schaafmessen 20 worden gewis-
seld. Het HM/TC-schaafmes mag niet worden geslepen.
Schaafmes demonteren (zie afbeeldingen G – H)
– Voor het omkeren of vervangen van de schaafmessen
draait u de meskop 13 tot de klembek 12 parallel met de
schaafzool 8 staat.
– Draai de 3 bevestigingsschroeven 11 met de Torx-sleutel
10 ca. 1 – 2 slagen los. De klembek 12 hoeft niet te wor-
den weggenomen.
Nederlands | 47
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional