Download  Print this page

Norsk - Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 60 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM

60 | Norsk

Fasning av kanter (se bild O)
V-spåren i främre hyvelsulan medger snabb och enkel
fasning av arbetsstyckets kant. Använd det V-spår som mot-
svarar önskad fasbredd. Lägg upp hyvelns V-spår på arbets-
styckets kant och mata fram verktyget längs kanten.
Använt spår
inget
litet
medelgrov
stort
Hyvling med parallell-/vinkelanslag (se bilderna K – M)
Montera parallellanslaget 21 eller vinkelanslaget 25 med fäst-
skruven 24 på elverktyget. Montera alltefter användning fals-
djupanslaget 28 med fästskruven 27 på elverktyget.
Lossa låsmuttern 23 och ställ på skalan 22 in önskad fals-
bredd. Dra åter fast låsmuttern 23.
Ställ med falsdjupanslaget 28 in önskat falsdjup.
Hyvla i flera pass tills önskat falsdjup uppnåtts. För hyveln
med tryck från sidan.
Fasning med vinkelanslag
Ställ för hyvling av falsar och
ytor in krävd lutningsvinkel
med vinkelinställningen 26.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
 Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på
elverktyget.
 Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena
för bra och säkert arbete.
Håll stödklacken 29 fri och rengör den regelbundet.
Vid förbrukade kolborstar kopplas elverktyget automatiskt
från. För service måste elverktyget lämnas in till en service-
verkstad, för adresser se avsnittet "Kundtjänst och användar-
rådgivning".
Om nätsladden för bibehållande av verktygets säkerhet
måste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad
serviceverkstad för Bosch-elverktyg.
Byte av drivrem (se bilder P – Q)
Skruva bort skruven 6 och ta bort remskyddet 7. Ta bort den
slitna drivremmen 30.
Rengör före montering av en ny drivrem 30 remhjulen 31 och
32.
Lägg upp drivremmen 30 först på det lilla remhjulet 32 och
tryck sedan för hand med vridning upp drivremmen 30 på det
stora remhjulet 31.
Se till att drivremmen 30 löper exakt i längdspåren på remhju-
len 31 resp. 32.
Lägg upp remskyddet 7 och dra fast skruven 6.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Kundtjänst och användarrådgivning
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och
underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskisser och
information om reservdelar hittar du på:
www.bosch-pt.com
Mått a (mm)
Bosch användarrådgivningsteamet hjälper gärna vid frågor
0 – 4
som gäller våra produkter och tillbehör.
2 – 6
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det
4 – 9
10-siffriga produktnumret som finns på produktens typskylt.
6 – 10
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
Avfallshantering
Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhändertas på
miljövänligt sätt för återvinning.
Släng inte elverktyg i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Ändringar förbehålles.
Norsk
Sikkerhetsinformasjon
Generelle advarsler for elektroverktøy
ADVARSEL
varslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektris-
ke støt, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.
Det nedenstående anvendte uttrykket «elektroverktøy» gjel-
der for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteri-
drevne elektroverktøy (uten ledning).
Sikkerhet på arbeidsplassen
 Hold arbeidsområdet rent og ryddig og sørg for bra be-
lysning. Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder
uten lys kan føre til ulykker.
 Ikke arbeid med elektroverktøyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker,
gass eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan an-
tenne støv eller damper.
Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU för
kasserade elektriska och elektroniska appa-
rater och dess modifiering till nationell rätt
måste obrukbara elverktyg omhändertas
separat och på miljövänligt sätt lämnas in för
återvinning.
Les gjennom alle advarslene og anvis-
ningene. Feil ved overholdelsen av ad-
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional