Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 45

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 45 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
 Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en
voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneer u
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
 Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
 Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.
 Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.
 Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.
Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-
trische gereedschappen
 Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.
 Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
 Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.
 Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.
 Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
len zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beïnvloed. Laat deze beschadigde onderdelen
voor het gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun
oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschap-
pen.
Bosch Power Tools
 Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Service
 Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor schaafmachines
 Wacht tot de messenas tot stilstand is gekomen voor-
dat u het elektrische gereedschap neerlegt. Een bloot-
liggende ronddraaiende messenas kan vasthaken aan het
oppervlak. Dit kan leiden tot het verlies van de controle
over het gereedschap en tot ernstige verwondingen.
 Houd het elektrische gereedschap alleen aan de geïso-
leerde greepvlakken vast, aangezien de messenas het
netsnoer van het gereedschap kan raken. Contact met
een onder spanning staande leiding kan ook metalen delen
van het gereedschap onder spanning zetten en tot een
elektrische schok leiden.
 Bevestig het werkstuk op een stabiele ondergrond en
zet het vast met lijmklemmen of op andere wijze. Als u
het werkstuk alleen met uw hand vasthoudt of tegen uw li-
chaam houdt, blijft het labiel. Dit kan tot het verlies van de
controle leiden.
 Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.
 Grijp niet met uw handen in de spaanafvoer. U kunt zich
aan ronddraaiende delen verwonden.
 Beweeg het elektrische gereedschap alleen ingescha-
keld naar het werkstuk. Anders bestaat er gevaar voor
een terugslag als het inzetgereedschap in het werkstuk
vasthaakt.
 Houd de schaafmachine tijdens de werkzaamheden al-
tijd zo vast dat de schaafzool plat op het werkstuk ligt.
De schaafmachine kan anders kantelen en dit kan tot ver-
wondingen leiden.
 Schaaf nooit over metalen voorwerpen, spijkers of
schroeven. Messen en messenas kunnen beschadigd wor-
den en dit kan tot sterke trillingen leiden.
Nederlands | 45
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional