Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 173

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 173 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
17 Stiprinājuma skrūve HSS ēveles asmens noturskavai
18 Asināšanas ierīce HSS ēveles asmenim
19 Regulēšanas šablons HSS ēveles asmenim
20 Cietmetāla (HM/TC) ēveles asmens*
21 Paralēlā vadotne
22 Skala malu gropes platuma iestādīšanai
23 Fiksējošais uzgrieznis malu gropes platuma iestādīšanai
24 Skrūve paralēlās un leņķa vadotnes stiprināšanai
25 Leņķa vadotne*
26 Fiksējošais uzgrieznis ēvelēšanas leņķa iestādīšanai*
27 Skrūve malu gropes dziļuma atdures stiprināšanai*
28 Malu gropes dziļuma atdure*
29 Balsts novietošanai
30 Piedziņas siksna
31 Lielais skriemelis
32 Mazais skriemelis
33 Rokturis (ar izolētu noturvirsmu)
*Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegā-
des komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir
sniegts mūsu piederumu katalogā.
Tehniskie parametri
Ēvele
Izstrādājuma numurs
Nominālā patērējamā jauda
Griešanās ātrums brīvgaitā
Ēvelēšanas dziļums
Sānu gropes dziļums
Maks. ēvelēšanas platums
Svars atbilstoši
EPTA-Procedure 01:2014
Elektroaizsardzības klase
Šādi parametri tiek nodrošināti pie nominālā elektrobarošanas spriegu-
ma [U] 230 V. Iekārtām, kas paredzētas citam spriegumam vai ir modi-
ficētas atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķir-
ties.
Informācija par troksni un vibrāciju
Trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši
EN 60745-2-14.
Elektroinstrumenta radītā pēc raksturlīknes A izsvērtā trokš-
ņa parametru tipiskās vērtības ir šādas: trokšņa spiediena lī-
menis 86 dB(A); trokšņa jaudas līmenis 97 dB(A). Izkliede
K=3 dB.
Nēsājiet ausu aizsargus!
Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība a
jos virzienos) un izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam
EN 60745-2-14:
2
2
a
=5,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Šajā pamācībā norādītais vibrācijas līmenis ir izmērīts atbil-
stoši standartā EN 60745 noteiktajai procedūrai un var tikt
lietots elektroinstrumentu savstarpējai salīdzināšanai. To var
izmantot arī vibrācijas radītās papildu slodzes iepriekšējai no-
vērtēšanai.
Bosch Power Tools
Šeit norādītais vibrācijas līmenis ir attiecināms uz elektroin-
strumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroin-
struments tomēr tiek izmantots citiem pielietojuma veidiem,
kopā ar citādiem piederumiem vai kopā ar atšķirīgiem darb-
instrumentiem, kā arī tad, ja tas nav pietiekošā apjomā apkal-
pots, instrumenta radītais vibrācijas līmenis var atšķirties no
šeit norādītās vērtības. Tas var būtiski palielināt vibrācijas ra-
dīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam.
Lai precīzi izvērtētu vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam
darba laika posmam, jāņem vērā arī laiks, kad elektroinstru-
ments ir izslēgts vai arī darbojas, taču faktiski netiek izman-
tots paredzētā darba veikšanai. Tas var būtiski samazināt vib-
rācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam.
Veiciet papildu pasākumus, lai pasargātu strādājošo personu
no vibrācijas kaitīgās iedarbības, piemēram, savlaicīgi veiciet
elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpošanu, novēr-
siet roku atdzišanu un pareizi plānojiet darbu.
Atbilstības deklarācija
Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadaļā „Tehniskie para-
metri" aprakstītais izstrādājums atbilst visiem direktīvās
2011/65/ES, kā arī līdz 2016. gada 19. aprīlim direktīvā
2004/108/EK un no 2016. gada 20. aprīļa direktīvās
2014/30/ES, 2006/42/EK un to labojumos ietvertajiem sais-
tošajiem noteikumiem, kā arī šādiem standartiem:
GHO 6500
EN 60745-1, EN 60745-2-14, EN 50581.
0 601 596 0..
Tehniskā lieta (2006/42/EK) no:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
W
650
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
-1
min.
16500
Henk Becker
mm
0 – 2,6
Executive Vice President
mm
0 – 9
Engineering
mm
82
kg
2,8
/II
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 19.11.2015
Montāža
 Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas
izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā
elektrotīkla kontaktligzdas.
Ēveles asmens izvēle
Elektroinstrumentu var aprīkot ar dažādiem ēveles asme-
ņiem.
Izmantojot aprīkojuma komplektus (papildpiederumi), elek-
troinstrumentā var lietot abu variantu (HSS vai HM/TC) ēveles
(vektoru summa tri-
h
asmeņus, atkarībā no tā pamata aprīkojuma veida.
Veicot ēveles asmeņu nomaiņu, jānomaina abi asmeņi, jo pre-
tējā gadījumā var zust asmens galvas līdzsvarojums, kā rezul-
tātā pieaug vibrācijas līmenis un var samazināties elektroins-
trumenta kalpošanas laiks.
Latviešu | 173
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional