Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 163

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 163 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Napomena: Prije ugradnje nove odn. naknadno naoštrene
noževe blanje valja uvijek podesiti na točnu visinu.
Za podešavanje noževa blanje služi šablona 19 (pribor). Nož
blanje 15 i pridržni stremen 16 stavite na šablonu. Pazite na
to da pridržni stremen 16 ulazi u za to predviđeni utor. Priti-
snite nož blanje 15 o graničnik i fiksirajte pridržni stremen 16
u ovom položaju pomoću pričvrsnog vijka 17. Na ovaj način se
automatski podešava točna visina.
Nož blanje se mora ugraditi i centrirati po sredini prema pod-
nožju blanje 8. Nakon toga zategnite 3 pričvrsna vijka 11 torx
ključem 10. Pritom se pridržavajte na steznoj čeljusti 12 na-
vedenog redoslijeda zatezanja ().
Napomena: Prije puštanja u rad provjerite čvrsto dosjedanje
pričvrsnih vijaka 11. Glavu noža 13 okrenite rukom i uvjerite
se da nož blanje nigdje ne struže.
Zamjena HM/TC noževa blanje
 Oprez kod zamjene noža blanje. Nož blanje ne držite za
rezne oštrice. Mogli biste se ozlijediti na oštrim oštricama.
Koristite samo originalne Bosch HM/TC noževe blanje.
Noževi blanje od tvrdog metala (HM/TC) imaju 2 oštrice i mo-
gu se okrenuti. Ako su oba ruba oštrice tupa, onda valja zami-
jeniti noževe blanje 20. HM/TC nož blanje ne smije se naknad-
no oštriti.
Demontaža noža blanje (vidjeti slike G – H)
– Za okretanje ili zamjenu noža blanje okrećite glavu noža 13
sve dok stezna čeljust 12 ne bude paralelna s podnožjem
blanje 8.
– Otpustite 3 pričvrsna vijka 11 torx ključem 10 za cca. 1 – 2
okreta. Ne morate skinuti steznu čeljust 12.
– Malo okrenite glavu noža i izvucite komadom drveta nož
blanje 20 bočno iz glave noža 13.
– Glavu noža okrenite za 180° i demontirajte 2. nož blanje.
Ugradnja noža blanje (vidjeti slike I – J)
Preko vodećeg utora noža blanje se kod zamjene odnosno
okretanja uvijek jamči jednolično visinsko namještanje.
Ukoliko je potrebno, očistite sjedište noža u glavi noža 13 i
nož blanje 20.
Kod ugradnje noža blanje pazite da on besprijekorno sjedi u
steznoj vodilici glave noža 13.
Nož blanje se mora ugraditi i centrirati po sredini prema pod-
nožju blanje 8. Nakon toga zategnite 3 pričvrsna vijka 11 torx
ključem 10. Pritom se pridržavajte na steznoj čeljusti 12 na-
vedenog redoslijeda zatezanja ().
Napomena: Prije puštanja u rad provjerite čvrsto dosjedanje
pričvrsnih vijaka 11. Glavu noža 13 okrenite rukom i uvjerite
se da nož blanje nigdje ne struže.
Bosch Power Tools
Uporaba kompleta za zamjenu
Prelazak s HSS na HM/TC
Uporabom kompleta za zamjenu 2 607 001 399 (vidi Pribor)
blanje opremljene HSS noževima mogu se koristiti i s HM/TC
noževima.
– Otpustite i skinite steznu čeljust 12.
– Izvucite pridržni stremen 16 zajedno s nožem blanje 15 iz
glave noža 13 odn. vodećeg utora 14.
– Umetnite komplet za zamjenu 2 607 001 399 u vodeći
utor 14.
– Stavite steznu čeljust 12 i uvrnite pričvrsne vijke 11, ali ih
nemojte čvrsto zategnuti.
– Umetnite HM/TC nož blanje bočno u prihvat noža blanje.
– Nož blanje se mora ugraditi i centrirati po sredini prema
podnožju blanje 8. Nakon toga zategnite 3 pričvrsna vijka
11 torx ključem 10. Pritom se pridržavajte na steznoj čelju-
sti 12 navedenog redoslijeda zatezanja ().
Prelazak s HM/TC na HSS
Uporabom kompleta za zamjenu 2 607 001 398 (vidi Pribor)
blanje opremljene HM/TC noževima mogu se koristiti i s HSS
noževima.
– Odvrnite 3 pričvrsna vijka 11 torx ključem 10 i skinite ste-
znu čeljust 12.
– Izvucite pridržni stremen 16 zajedno s nožem blanje 15 iz
glave noža 13 odn. vodećeg utora 14.
– Umetnite komplet za zamjenu 2 607 001 398 u vodeći
utor 14 i centrirajte ga po sredini prema podnožju blanje
8.
– Stavite steznu čeljust 12 i čvrsto zategnite 3 pričvrsna vij-
ka 11 torx ključem 10. Pritom se pridržavajte na steznoj
čeljusti 12 navedenog redoslijeda zatezanja ().
Usisavanje prašine/strugotina
 Prašina od materijala kao što su premazi sa sadržajem olo-
va, neke vrste drva, mineralnih materijala i metala, može
biti štetna za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašine mo-
že uzrokovati alergijske reakcije i/ili oboljenja dišnih puto-
va korisnika električnog alata ili osoba koje se nalaze u bli-
zini.
Određena vrsta prašine, kao što je npr. prašina od hrasto-
vine ili bukve smatra se kancerogenom, posebno u kombi-
naciji sa dodatnim tvarima za obradu drva (kromat, zaštit-
na sredstva za drvo). Materijal koji sadrži azbest smiju
obrađivati samo stručne osobe.
– Po mogućnosti koristite usisavanje prašine prikladno za
materijal.
– Osigurajte dobru ventilaciju radnog mjesta.
– Preporučuje se uporaba zaštitne maske sa filterom kla-
se P2.
Pridržavajte se važećih propisa za obrađivane materijale.
Redovito očistite izbacivač strugotine 3. Za čišćenje začeplje-
nog izbacivača strugotine koristite prikladan alat, npr. komad
drveta, komprimirani zrak itd.
 Ne zahvaćajte rukama u izbacivač strugotine. Na rotira-
jućim dijelovima se možete ozlijediti.
Za osiguranje optimalnog usisavanja koristite uvijek vanjsku
usisnu napravu ili vrećicu za prašinu/strugotinu.
Hrvatski | 163
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional