Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 80

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 80 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
80 | Türkçe
Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi EN 60745'e göre
normlandırılmış bir ölçme yöntemi ile tespit edilmiştir ve ha-
valı aletlerin karşılaştırılmasında kullanılabilir. Bu değer geçici
olarak titreşim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur.
Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanım
alanlarını temsil eder. Ancak elektrikli el aleti başka kullanım
alanlarında, farklı aksesuarla, farklı uçlarla kullanılırken veya
yetersiz bakımla kullanılırken, titreşim seviyesi belirtilen de-
ğerden farklı olabilir. Bu da toplam çalışma süresi içindeki tit-
reşim yükünü önemli ölçüde artırabilir.
Titreşim yükünü tam olarak tahmin edebilmek için aletin kapa-
lı olduğu veya çalıştığı halde kullanılmadığı süreler de dikkate
alınmalıdır. Bu, toplam çalışma süresi içindeki titreşim yükü-
nü önemli ölçüde azaltabilir.
Titreşimin kullanıcıya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik
önlemleri alın. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçların bakımı,
ellerin sıcak tutulması, iş aşamalarının organize edilmesi.
Uygunluk beyanı
Tek sorumlu olarak "Teknik veriler" bölümünde tanımlanan
ürünün, değişiklikleri de dahil olmak üzere 2011/65/EU,
19 Nisan 2016'ya kadar: 2004/108/EC, 20 Nisan 2016'dan
itibaren: 2014/30/EU, 2006/42/EC yönergelerinin geçerli
bütün hükümlerini karşıladığını ve aşağıdaki standartlarla
uyumlu olduğunu beyan ederiz: EN 60745-1,
EN 60745-2-14, EN 50581.
Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/EC):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 19.11.2015
Montaj
 Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan
önce her defasında fişi prizden çekin.
Planya bıçağı seçimi
Bu elektrikli el aleti farklı planya bıçakları ile donatılmış olabi-
lir.
Değiştirme setleri (aksesuar) kullanılarak, elektrikli el aletinin
temel donanımına göre her iki planya bıçağı (HSS veya HM/TC
planya bıçağı) seçeneği de kullanılabilir.
Bıçak değiştirirken daima her iki planya bıçağını birlikte değiş-
tirin, aksi takdirde dengesizlik titreşimlerin oluşmasına neden
olur ve elektrikli el aletin kullanım ömrü kısalabilir.
HSS planya bıçaklarının değiştirilmesi
 Planya bıçağını değiştirirken dikkatli olun. Planya bıça-
ğını kesici kenarlarından tutmayın. Keskin kesici kenar-
lar tarafından yaralanabilirsiniz.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Planya bıçağının sökülmesi (Bakanız: Şekiller A – C)
– Planya bıçaklarını değiştirmek için bıçak başını 13, sıkma
çenesi 12 planya tabanına 8 paralel konuma gelinceye ka-
dar çevirin.
– 3 tespit vidasını 11 torx anahtarı 10 ile sökün ve sıkma çe-
nesini 12 çıkarın.
– Tutma kolunu 16 planya bıçağı 15 ile birlikte bıçak başın-
dan 13 veya kılavuz oluktan 14 dışarı itin.
– Bıçak başını 180° çevirin ve 2. planya bıçağını sökün.
Not: Planya bıçaklarını değiştirmeden veya bilemeden önce
tutma kolunu 16 tespit vidalarını 17 gevşeterek çıkarın.
HSS planya bıçaklarının bilenmesi (Bakınız: Şekil D)
Bileme tertibatını 18 (aksesuar) ve piyasada bulunan bir biley
taşını kullanarak yıpranmış veya körelmiş HSS planya bıçakla-
rını bileyebilirsiniz.
Her iki planya bıçağını da bileme tertibatına yerleştirin ve ke-
lebek vida ile sıkın. Her iki planya bıçağının da sonuna kadar
içeri itilmiş olduğundan emin olun.
Bileme tertibatına takılı planya bıçaklarını düzenli olarak ve
hafif bir bastırma kuvveti ile biley taşı üzerinde hareket ettirin.
Not: Planya bıçakları, 23 mm'lik minimum bir genişlikte en
fazla 6 mm bilenebilir. Daha sonra her iki planya bıçağının da
değiştirilmesi gerekir.
Planya bıçağının takılması (Bakınız: Şekiller E – F)
Yeni veya bilenmiş planya bıçaklarını tekrar yerlerine takma-
dan önce bıçak başını 13 ve gerekiyorsa planya bıçaklarını 15
ve tutma kolunu 16 temizleyin. Çok reçinelenmiş planya bı-
çaklarını ispirto veya gazyağı ile temizleyin.
Not: Yeni veya bilenmiş planya bıçakları takılmadan önce dai-
ma doğru yüksekliğe ayarlanmalıdır.
Planya bıçaklarının yükseklik ayarı ayar mastarı 19 (aksesuar)
ile yapılır. Planya bıçağını 15 ve tutma kolunu 16 ayar masta-
rına yerleştirin. Tutma kolunun 16 kendisi için öngörülen olu-
ğu kavramasına dikkat eden. Planya bıçağını 15 dayamağa
doğru bastırın ve tutma kolunu 16 bu pozisyonda tespit vidası
17 ile sabitleyin. Bu yolla otomatik olarak doğru yükseklik aya-
rına ulaşılır.
Planya bıçağı planya tabanına merkezi 8 olarak takılmalı ve
doğrultulmalıdır. Daha sonra 3 tespit vidasını 11 torx anahtarı
10 ile sıkın. Bu işlem esnasında sıkma çenesi 12 üzerinde be-
lirtilen sıkma sırasına () dikkat edin.
Not: Aleti çalıştırmadan önce tespit vidalarının 11 yerlerine
sıkı biçimde oturup oturmadıklarını kontrol edin. Bıçak başını
13 elinizle çevirin ve planya bıçağının hiçbir yere sürtünmedi-
ğinden emin olun.
HM/TC planya bıçaklarının değiştirilmesi
 Planya bıçağını değiştirirken dikkatli olun. Planya bıça-
ğını kesici kenarlarından tutmayın. Keskin kesici kenar-
lar tarafından yaralanabilirsiniz.
Sadece orijinal Bosch HM/TC-Planya bıçakları kullanın.
Sert metalden yapılma planya bıçakları (HM/TC) 2 kesici
kenara sahiptirler ve çevrilebilirler. Her iki kesici kenarları
da köreldiğinde bu planya bıçaklarının 20 değiştirilmesi
gerekir. HM/TC planya bıçağı bilenemez.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional