Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 49

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 49 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u de
aan/uit-schakelaar 5 los, of als deze met de blokkeerknop 4
vergrendeld is, drukt u de aan/uit-schakelaar 5 kort in en laat
u deze vervolgens los.
Tips voor de werkzaamheden
 Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
Schaven (zie afbeelding N)
Stel de gewenste spaandiepte in en zet het elektrische ge-
reedschap met het voorste deel van de schaafzool 8 tegen het
werkstuk.
 Beweeg het elektrische gereedschap alleen ingescha-
keld naar het werkstuk. Anders bestaat er gevaar voor
een terugslag als het inzetgereedschap in het werkstuk
vasthaakt.
Schakel het elektrische gereedschap in en geleid het met ge-
lijkmatige aandrukkracht naar de te bewerken plaats.
Werk slechts met geringe aandrukkracht en oefen druk uit in
het midden van de schaafzool om hoogwaardige oppervlak-
ken te vervaardigen.
Stel slechts een geringe spaandiepte in en beperk eventueel
de aandrukkracht bij het bewerken van harde materialen zo-
als hardhout en bij benutting van de maximale schaafbreedte.
Te grote aandrukkracht vermindert de kwaliteit van het opper-
vlak en kan tot snelle verstopping van de spaanafvoer leiden.
Alleen scherpe schaafmessen zorgen voor een goede afname-
capaciteit en ontzien het elektrische gereedschap.
Met de geïntegreerde parkeerschoen 29 kunt u de schaafbe-
werking ook voortzetten na onderbreking op een willekeurige
plaats van het werkstuk:
– Plaats het elektrische gereedschap met omlaag geklapte
parkeerschoen op de plaats van het werkstuk waar u ver-
der wilt werken.
– Schakel het elektrische gereedschap in.
– Verplaats de aandrukkracht op het voorste gedeelte van de
schaafzool en duw het elektrische gereedschap langzaam
naar voren (). Daarbij wordt de parkeerschoen omhoog
weggedraaid () zodat het achterste gedeelte van de
schaafzool het werkstuk weer raakt.
– Beweeg het elektrische gereedschap met gelijkmatige aan-
drukkracht over het te bewerken oppervlak ().
Randen afschuinen (zie afbeelding O)
Met de V-groeven in het midden van het voorste gedeelte van
de schaafzool kunt u werkstukranden snel en gemakkelijk af-
schuinen. Gebruik de juiste V-groef afhankelijk van de ge-
wenste afschuinbreedte. Plaats de schaafmachine daarvoor
met de V-groef op de werkstukrand en geleid de machine
langs de rand.
Gebruikte moer
Geen
Klein
Middel
Groot
Bosch Power Tools
Schaven met parallel- of verstekgeleider
(zie afbeeldingen K – M)
Monteer de parallelgeleider 21 of de verstekgeleider 25 met
de bevestigingsschroef 24 op het elektrische gereedschap.
Monteer afhankelijk van de toepassing de sponningdiepte-
aanslag 28 met de bevestigingsschroef 27 op het elektrische
gereedschap.
Draai de vastzetmoer 23 los en stel de gewenste sponning-
breedte op de schaalverdeling 22 in. Draai de vastzetmoer 23
weer vast.
Stel de gewenste sponningdiepte met de sponningdiepteaan-
slag 28 in.
Voer de schaafbewerking enkele keren uit tot de gewenste
sponningdiepte bereikt is. Geleid de schaafmachine met zij-
waartse aandrukkracht.
Afschuinen met verstekgeleider
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
 Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
 Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.
Zorg ervoor dat de parkeerschoen 29 vrij kan lopen en reinig
deze regelmatig.
Als de koolborstels versleten zijn, wordt het elektrische ge-
reedschap automatisch uitgeschakeld. Het elektrische ge-
reedschap moet voor onderhoud aan de klantenservice wor-
den verzonden. Zie voor adressen het gedeelte
„Klantenservice en gebruiksadviezen".
Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze
werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice
voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd
om veiligheidsrisico's te voorkomen.
Aandrijfriem vervangen (zie afbeeldingen P – Q)
Draai de schroef 6 uit en verwijder de riemafscherming 7.
Verwijder de versleten aandrijfriem 30.
Reinig voor het inbouwen van een nieuwe aandrijfriem 30 bei-
de riemwielen 31 en 32.
Leg de nieuwe aandrijfriem 30 eerst op het kleine riemwiel 32
en druk de aandrijfriem 30 vervolgens, met de hand draaiend,
Maat a (mm)
op het grote riemwiel 31.
0 – 4
2 – 6
Let erop dat de aandrijfriem 30 nauwkeurig in de lengtegroe-
4 – 9
ven van de riemschijven 31 en 32 loopt.
6 – 10
Breng de riemafscherming 7 aan en draai de schroef 6 vast.
Nederlands | 49
Stel bij het afschuinen van
sponningen en oppervlakken
de vereiste afschuinhoek met
de verstekinstelling 26 in.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional