Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 64

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 64 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
64 | Norsk
Følg tiltrekkingsrekkefølgen som er angitt på klembakken 12
() under dette arbeidet.
Merk: Kontroller før bruk at festeskruene sitter godt fast 11.
Roter knivhodet 13 for hånd, og kontroller at høvelknivene
ikke tar borti noe sted.
Bruk av omstillingssett
Omstilling fra HSS til HM/TC
Ved bruk av omstillingssettet 2 607 001 399 (se tilbehør)
kan høvler med HSS-høvelkniver omstilles slik at de kan bru-
kes med HM/TC-høvelkniver.
– Løsne og fjern klembakken 12.
– Skyv holdebøylen 16 sammen med høvelkniven 15 ut av
knivhodet 13 eller styresporet 14.
– Skyv omstillingssettet 2 607 001 399 inn i styresporet
14.
– Sett på klembakken 12, og skru inn festeskruene 11, men
ikke stram skruene foreløpig.
– Skyv HM/TC-høvelkniven sidelengs inn i høvelknivfestet.
– Høvelkniven må monteres midt på høvelsålen 8 og juste-
res. Stram deretter de tre festeskruene 11 med torxnøkke-
len 10. Følg tiltrekkingsrekkefølgen som er angitt på klem-
bakken 12 () under dette arbeidet.
Omstilling fra HM/TC til HSS
Ved bruk av omstillingssettet 2 607 001 398 (se tilbehør)
kan høvler med HM/TC-høvelkniver omstilles slik at de kan
brukes med HSS-høvelkniver.
– Skru ut de tre festeskruene 11 med torxnøkkelen 10, og ta
av klembakken 12.
– Skyv holdebøylen 16 sammen med høvelkniven 15 ut av
knivhodet 13 eller styresporet 14.
– Skyv omstillingssettet 2 607 001 398 inn i styresporet 14
og juster det midt på høvelsålen 8.
– Sett på klembakken 12, og skru fast de tre festeskruene
11 med torxnøkkelen 10. Følg tiltrekkingsrekkefølgen som
er angitt på klembakken 12 () under dette arbeidet.
Støv-/sponavsuging
 Støv fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan være helsefarlige. Berøring eller
innånding av støv kan utløse allergiske reaksjoner og/eller
åndedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner seg i nærheten.
Visse typer støv som eik- eller bøkstøv gjelder som kreft-
fremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstof-
fer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler).
Asbestholdig materiale må kun bearbeides av fagfolk.
– Bruk helst et støvavsug som er egnet for dette materia-
let.
– Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
– Det anbefales å bruke en støvmaske med filterklasse
P2.
Følg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som
skal bearbeides.
Rengjør sponutkastet 3 regelmessig. Bruk egnet verktøy til
rensing av et tilstoppet sponutkast, for eksempel et trestykke,
trykkluft eller lignende.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
 Ikke grip inn i sponutkastet med hendene. Du kan ska-
des av de roterende delene.
Bruk alltid en ekstern avsugsinnretning eller en støv-/sponpo-
se for å sikre en optimal avsuging.
Bruk
Driftstyper
Innstilling av spondybden
Med dreieknappen 2 kan spondybden innstilles trinnløst
fra 0–2,6 mm ved hjelp av spondybdeskalaen 1 (skalainnde-
ling = 0,1 mm).
Parkeringssåle (se bilde N)
Med parkeringssålen 29 kan elektroverktøyet settes ned rett
etter arbeidet uten fare for å skade arbeidsstykke eller høvel-
kniv. Ved arbeid svinges parkeringssålen 29 oppover og den
bakre delen av høvelflaten 8 frigis.
Igangsetting
 Ta hensyn til strømspenningen! Spenningen til strøm-
kilden må stemme overens med angivelsene på elek-
troverktøyets typeskilt. Elektroverktøy som er merket
med 230 V kan også brukes med 220 V.
Inn-/utkobling
Slå elektroverktøyet kun på når du bruker det for å spare ener-
gi.
Trykk til igangsetting av elektroverktøyet på på-/av-bryteren
5 og hold den trykt inne.
Til låsing av den trykte på-/av-bryteren 5 trykker du på låse-
tasten 4.
Til utkobling av elektroverktøyet slipper du på-/av-bryteren 5
hhv. – hvis den er låst med låsetast 4 – trykker du på-/av-bry-
teren 5 ett øyeblikk og slipper den deretter.
Arbeidshenvisninger
 Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støp-
selet trekkes ut av stikkontakten.
Høvling (se bilde N)
Innstill ønsket spondybde og sett elektroverktøyet med frem-
re del av høvelflaten 8 mot arbeidsstykket.
 Elektroverktøyet må kun føres inn mot arbeidsstykket
i innkoblet tilstand. Det er ellers fare for tilbakeslag, hvis
innsatsverktøyet henger seg opp i arbeidsstykket.
Slå elektroverktøyet på og før det med en jevn fremføring over
overflaten som skal bearbeides.
For å oppnå høyverdige overflater må du kun arbeide med
svak fremdrift og trykk på midten av høvelflaten.
Ved bearbeidelse av harde materialer, f. eks. hardt tre, og ved
utnyttelse av maksimal høvelbredde må det kun innstilles en
liten spondybde og høvelfremdriften eventuelt reduseres.
For sterk fremføring reduserer overflatekvaliteten og kan føre
til en hurtig tetting av sponutkastet.
Kun skarpe høvelkniver gir bra skjæreeffekt og skåner elektro-
verktøyet.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional