Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 172

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 172 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
172 | Latviešu
 Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulēšanas vai
darbinstrumenta nomaiņas atvienojiet tā kontakt-
dakšu no barojošā elektrotīkla vai izņemiet no tā
akumulatoru. Šādi iespējams novērst elektroinstrumenta
nejaušu ieslēgšanos.
 Ja elektroinstruments netiek lietots, uzglabājiet to pie-
mērotā vietā, kur elektroinstruments nav sasniedzams
bērniem un personām, kuras neprot ar to rīkoties vai
nav iepazinušās ar šiem noteikumiem. Ja elektroinstru-
mentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt
cilvēku veselību.
 Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkalpošanu. Pār-
baudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem
un nav iespiestas, vai kāda no daļām nav salauzta vai
bojāta, vai katra no tām pareizi funkcionē un pilda tai
paredzēto uzdevumu. Nodrošiniet, lai bojātās daļas tik-
tu savlaicīgi nomainītas vai remontētas pilnvarotā re-
monta darbnīcā. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc,
ka elektroinstruments pirms lietošanas nav pienācīgi ap-
kalpots.
 Savlaicīgi notīriet un uzasiniet griezošos darbinstru-
mentus. Rūpīgi kopti elektroinstrumenti, kas apgādāti ar
asiem griezējinstrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk un
ir vieglāk vadāmi.
 Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, papild-
piederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst šeit
sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā arī konkrētos
darba apstākļus un pielietojuma īpatnības. Elektro-
instrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā tiem, kuriem
to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var novest pie
neparedzamām sekām.
Apkalpošana
 Nodrošiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu
kvalificēts personāls, nomaiņai izmantojot oriģinālās
rezerves daļas un piederumus. Tikai tā iespējams panākt
un saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni.
Drošības noteikumi ēvelēm
 Pirms elektroinstrumenta novietošanas nogaidiet, līdz
apstājas tā rotējošā asmens galva. Brīvi rotējošā asmens
galva var ieķerties apstrādājamā priekšmeta virsmā, izsau-
cot kontroles zaudēšanu vai izraisot smagu savainojumu.
 Turiet elektroinstrumentu vienīgi aiz izolētajām notur-
virsmām, jo asmens galva var skart paša instrumenta
elektrokabeli. Asmenim skarot spriegumnesošus vadus,
spriegums var nonākt arī uz elektroinstrumenta metāla da-
ļām un kļūt par cēloni elektriskajam triecienam.
 Ar skrūvspīļu vai citu stiprinājuma ierīču palīdzību stin-
gri nostipriniet apstrādājamo priekšmetu uz stabila pa-
mata. Ja apstrādājamais priekšmets tiek turēts ar roku vai
piespiests ar ķermeni, tas nav stabils un darba gaitā var
pārvietoties, kā rezultātā var tikt zaudēta kontrole pār elek-
troinstrumentu.
 Lietojot piemērotu metālmeklētāju, pārbaudiet, vai ap-
strādes vietu nešķērso slēptas komunālapgādes līni-
jas, vai arī griezieties pēc konsultācijas vietējā komu-
nālās saimniecības iestādē. Darbinstrumenta saskarša-
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
nās ar elektropārvades līniju var izraisīt aizdegšanos vai
būt par cēloni elektriskajam triecienam. Bojājums gāzes
pārvades līnijā var izraisīt sprādzienu. Darbinstrumentam
skarot ūdensvada cauruli, var tikt bojātas materiālās vērtī-
bas, kā arī strādājošā persona var saņemt elektrisko trie-
cienu.
 Neievietojiet pirkstus putekļu un skaidu izvadīšanas
atverē. Tos var savainot elektroinstrumenta rotējošās da-
ļas.
 Kontaktējiet darbinstrumentu ar apstrādājamo priekš-
metu tikai pēc elektroinstrumenta ieslēgšanas. Tas ļaus
izvairīties no atsitiena, kas var notikt, darbinstrumentam
iestrēgstot apstrādājamajā priekšmetā.
 Darba laikā turiet ēveli tā, lai ar apstrādājamo priekš-
metu saskartos visa tās pamatnes virsma. Pretējā gadī-
jumā ēvele var sašķiebties, izraisot savainojumu.
 Neveiciet ēvelēšanu pāri metāla priekšmetiem, piemē-
ram, naglām vai skrūvēm. Tas var sabojāt asmeni un as-
mens vārpstu, kā arī izraisīt pastiprinātu vibrāciju.
Izstrādājuma un tā darbības apraksts
Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteiku-
mus. Šeit sniegto drošības noteikumu un no-
rādījumu neievērošana var izraisīt aizdegša-
nos un būt par cēloni elektriskajam triecie-
nam vai nopietnam savainojumam.
Lūdzam atvērt atlokāmo lappusi ar elektroinstrumenta attēlu
un turēt to atvērtu visu laiku, kamēr tiek lasīta lietošanas pa-
mācība.
Pielietojums
Instruments ir paredzēts stingri nostiprinātu koka priekšme-
tu, piemēram, siju vai dēļu apstrādei ēvelējot. Tas ir piemē-
rots arī malu un stūru apdarei.
Attēlotās sastāvdaļas
Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem elektroin-
strumenta attēlā, kas sniegts ilustratīvajā lappusē.
1 Ēvelēšanas dziļuma skala
2 Rokturis ēvelēšanas dziļuma iestādīšanai
(ar izolētu noturvirsmu)
3 Īscaurule skaidu izvadīšanai
4 Taustiņš ieslēdzēja fiksēšanai
5 Ieslēdzējs
6 Skrūve piedziņas siksnas pārsega stiprināšanai
7 Piedziņas siksnas pārsegs
8 Ēveles pamatne
9 V veida gropes
10 Torx tipa atslēga
11 Stiprinājuma skrūve nostiprināšanas izcilnim
12 Nostiprināšanas izcilnis
13 Asmens galva
14 Vadotnes grope ēveles asmenim
15 HSS ēveles asmens
16 HSS ēveles asmens noturskava
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional