Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 58

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 58 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
58 | Svenska
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 19.11.2015
Montage
 Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på
elverktyget.
Val av hyvelkniv
Elverktyget kan vara utrustat med olika hyvelknivar.
Genom att använda ombyggnadssatser (tillbehör) kan, bero-
ende på elverktygets grundutrustning, båda hyvelknivvarian-
ter (HSS- resp. HM/TC-hyvelkniv) användas.
Byt alltid ut båda hyvelknivar vid ett knivbyte. I annat fall upp-
står obalans och vibrationer, som kan förkorta elverktygets
livslängd.
Byte av HSS-hyvelkniv
 Se upp vid byte av kniv. Grip inte tag i knivens skäregg.
De vassa skäreggen kan orsaka kroppsskada.
Borttagning av kniv (se bilder A – C)
– För att byta ut hyvelknivarna vrider du knivhuvudet 13, tills
klämbacken 12 står parallellt med hyvelsulan 8.
– Skruva ut de 3 infästningsskruvarna 11 med Torx-nyckeln
10 och ta av klämbacken 12.
– Skjut ut hållarbygeln 16 tillsammans med hyvelkniven 15
ur knivhuvudet 13 resp. styrspåret 14.
– Vrid knivhuvudet 180° och demontera den 2:a hyvelkni-
ven.
Anvisning: Innan byte resp. efterslipning av hyvelknivarna
skall hållarbygeln 16 tas bort genom att lossa fästskruven 17.
Efterslipa HSS-hyvelkniv (se bild D)
Genom att använda slipanordningen 18 (tillbehör) och en
vanlig i handeln förekommande slipsten kan du efterslipa
slitna resp. slöa HSS-hyvelknivar.
Sätt in båda hyvelknivar i slipanordningen och kläm fast dem
med vingskruven. Kontrollera att båda hyvelknivar skjutits in
ända till anslaget.
När hyvelknivarna satts in i slipanordningen rörs de jämnt och
med ett lätt tryck över slipstenen.
Anvisning: Hyvelknivarna får efterslipas maximalt 6 mm till
en minimibredd på 23 mm. Därefter skall båda hyvelknivar
bytas ut.
Montering av kniven (se bilder E – F)
Innan nya resp. efterslipade hyvelknivar sätts in skall knivhu-
vudet 13 och i förek. fall hyvelkniven 15 och hållarbygeln 16
göras rent. Om det är mycket harts på hyvelknivarna rengörs
dessa med kemiskt ren sprit eller fotogen.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Anvisning: Nya resp. efterslipade hyvelknivar skall alltid jus-
teras in på rätt höjdinställning innan de monteras in.
För att ställa in hyvelknivarna används inställningsmallen 19
(tillbehör). Placera hyvelkniven 15 och hållarbygeln 16 på
inställningsmallen. Kontrollera att hållarbygeln 16 griper in i
det härför avsedda spåret. Tryck hyvelkniven 15 mot anslaget
och fixera hållarbygeln 16 i denna position med infästnings-
skruven 17. Därigenom uppnås automatiskt rätt höjdjuste-
ring.
Hyvelkniven skall monteras och justeras in centrerad mot
hyvelsulan 8. Dra därefter åt de 3 infästningsskruvarna 11
med Torx-nyckeln 10. Iaktta därvid den på klämbacken 12
angivna åtdragningsordningsföljden ().
Anvisning: Kontrollera innan idrifttagningen att infästnings-
skruvarna 11 sitter fast. Vrid runt knivhuvudet 13 för hand
och kontrollera att hyvelknivarna inte tar emot någonstans.
Byte av HM/TC-hyvelknivar
 Se upp vid byte av kniv. Grip inte tag i knivens skäregg.
De vassa skäreggen kan orsaka kroppsskada.
Använd endast original Bosch HM/TC-knivar.
Hyvelknivarna i hårdmetall (HM/TC) har 2 eggar och kan vän-
das. Om båda eggkanter är slöa skall hyvelknivarna 20 bytas
ut. HM/TC-hyvelkniven får inte efterslipas.
Borttagning av kniv (se bilder G – H)
– För att vända eller byta ut hyvelknivarna vrider du knivhu-
vudet 13, tills klämbacken 12 står parallellt med hyvelsu-
lan 8.
– Lossa de 3 infästningsskruvarna 11 med Torx-nyckeln 10
ca. 1 – 2 varv. Klämbacken 12 behöver inte tas av.
– Vrid knivhuvudet något och skjut ut hyvelkniven 20 på
sidan ur knivhuvudet 13 med hjälp av en träbit.
– Vrid knivhuvudet 180° och demontera den 2:a hyvelkni-
ven.
Montering av kniven (se bilder I – J)
Styrspåret på kniven garanterar vid byte eller vändning en
oförändrad höjdinställning.
Vid behov rengörs knivsätet i knivhuvudet 13 och hyvelkniven
20.
Var vid inmontering av hyvelkniven noga med att den sitter
korrekt i knivhuvudets 13 upptagningsstyrning.
Hyvelkniven skall monteras och justeras in centrerad mot
hyvelsulan 8. Dra därefter åt de 3 infästningsskruvarna 11
med Torx-nyckeln 10. Iaktta därvid den på klämbacken 12
angivna åtdragningsordningsföljden ().
Anvisning: Kontrollera innan idrifttagningen att infästnings-
skruvarna 11 sitter fast. Vrid runt knivhuvudet 13 för hand
och kontrollera att hyvelknivarna inte tar emot någonstans.
Användning av ombyggnadssatser
Ombyggnad från HSS till HM/TC
Genom att använda ombyggnadssatsen 2 607 001 399 (se
tillbehör) kan hyvlar, som utrustats med HSS-hyvelknivar,
byggas om till HM/TC-hyvelknivar.
– Lossa och ta bort klämbacken 12.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional