Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 140

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 140 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
140 | Български
Монтиране на ножа (вижте фигури I – J)
Благодарение на водещия канал на ножа при смяна, респ.
при обръщане ножът попада винаги в правилна позиция
по височина, успоредно на основата.
Ако е необходимо, почистете леглото на ножа в главата
13, както и самия нож 20.
При монтиране на ножа внимавайте той да влезе идеално
във водача на главата 13.
Ножът трябва да бъде монтиран и подравнен централно
спрямо основата 8. Накрая затегнете трите крепежни
винта 11 с ключа торкс 10. При това спазвайте посочената
на челюстта 12 последователност на затягане ().
Упътване: Преди включване се уверете, че винтовете 11
са затегнати добре. Завъртете главата 13 на ръка и се уве-
рете, че ножовете не допират никъде.
Използване на монтажни комплекти
Преустройване от ножове от бързорезна стомана към
твърдосплавни ножове
Чрез използването на монтажния комплект
2 607 001 399 (вижте допълнителните приспособления)
електрически рендета, комплектовани с ножове от бързо-
резна стомана могат да бъдат преустроени да работят с
твърдосплавни ножове.
– Развийте и демонтирайте челюстта 12.
– Избутайте скобата 16 заедно с ножа 15 от главата 13,
респ. от канала 14.
– Вкарайте монтажния комплект 2 607 001 399 в на-
правляващия канал 14.
– Поставете челюстта 12 и навийте крепежните винтове
11 без да ги затягате.
– Вкарайте твърдосплавните ножове отстрани в гнездото
за захващане.
– Ножът трябва да бъде монтиран и подравнен централ-
но спрямо основата 8. Накрая затегнете трите крепеж-
ни винта 11 с ключа торкс 10. При това спазвайте посо-
чената на челюстта 12 последователност на затягане
().
Преустройство от твърдосплавни ножове към ножове
от бързорезна стомана
Чрез използването на монтажния комплект
2 607 001 398 (вижте допълнителните приспособления)
електрически рендета, комплектовани с твърдосплавни
ножове могат да бъдат преустроени да работят с ножове от
бързорезна стомана.
– Развийте трите крепежни винта 11 с ключа торкс 10 и
демонтирайте челюстта 12.
– Избутайте скобата 16 заедно с ножа 15 от главата 13,
респ. от канала 14.
– Вкарайте монтажния комплект 2 607 001 398 в на-
правляващия канал 14 и го подравнете централно
спрямо основата 8.
– Поставете челюстта 12 и затегнете трите винта 11 с
ключа торкс 10. При това спазвайте посочената на че-
люстта 12 последователност на затягане ().
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Система за прахоулавяне
 Прахове, отделящи се при обработването на материали
като съдържащи олово бои, някои видове дървесина,
минерали и метали могат да бъдат опасни за здравето.
Контактът до кожата или вдишването на такива прахове
могат да предизвикат алергични реакции и/или заболя-
вания на дихателните пътища на работещия с
електроинструмента или намиращи се наблизо лица.
Определени прахове, напр. отделящите се при обра-
ботване на бук и дъб, се считат за канцерогенни, особе-
но в комбинация с химикали за третиране на дървесина
(хромат, консерванти и др.). Допуска се обработването
на съдържащи азбест материали само от съответно обу-
чени квалифицирани лица.
– По възможност използвайте подходяща за обработ-
вания материал система за прахоулавяне.
– Осигурявайте добро проветряване на работното
място.
– Препоръчва се използването на дихателна маска с
филтър от клас P2.
Спазвайте валидните във Вашата страна законови раз-
поредби, валидни при обработване на съответните ма-
териали.
Редовно почиствайте отвора за изхвърляне на стърготини
3. За почистването на запушен отвор за стърготини из-
ползвайте подходящи средства, напр. дървено трупче,
сгъстен въздух и др. п.
 Не поставяйте ръцете си в отвора за изхвърляне на
стърготините. Можете да се нараните от въртящите се
звена.
За да постигнете оптимално прахоулавяне винаги използ-
вайте външна прахоуловителна система или прахоулови-
телна торба.
Работа с електроинструмента
Режими на работа
Регулиране на дълбочината на врязване
С въртящата се ръкохватка 2 дълбочината на врязване мо-
же да бъде изменяна безстепенно от 0–2,6 mm, като се от-
чита по скалата 1 (едно делениe = 0,1 mm).
Предпазен капак (вижте фигура N)
Предпазният капак 29 позволява поставянето на електро-
инструмента непосредствено след приключване на рабо-
та без опасност от повреждане на повърхността или на ре-
жещия нож. По време на работа предпазният капак 29 се
повдига и освобождава задната част на основата 8 на
електрическото ренде.
Пускане в експлоатация
 Внимавайте за напрежението на захранващата мре-
жа! Напрежението на захранващата мрежа трябва
да съответства на данните, посочени на табелката на
електроинструмента. Уреди, обозначени с 230 V,
могат да бъдат захранвани и с напрежение 220 V.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional