Download  Print this page

Svenska - Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 55 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Afskråning med vinkelanslag
Indstil til afskråning af false
og flader den nødvendige vin-
kel med vinkelindstillingen
26.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
 Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbej-
de på el-værktøjet.
 El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåbninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.
Hold frastillingsbeskyttelsen 29, så den går frit og rengør den
med regelmæssige mellemrum.
El-værktøjet stopper automatisk, når kulbørsterne skal ud-
skiftes. El-værktøjet skal serviceres på et autoriseret værk-
sted (adresse findes i afsnittet „Kundeservice og brugerråd-
givning").
Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal
dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret service-
værksted for Bosch el-værktøj for at undgå farer.
Udskiftning af drivrem (se Fig. P – Q)
Drej skruen 6 ud og tag remafdækningen 7 af. Fjern den slid-
ste drivrem 30.
Rengør begge remhjul 31 und 32, før en ny drivrem monteres
30.
Læg først den nye drivrem 30 på det lille remhjul 32 og tryk
herefter drivremmen 30 på ved at dreje på det store remhjul
manuelt 31.
Sørg for, at drivremmen 30 løber nøjagtigt i de aflange riller
på remhjulene 31 hhv. 32.
Sæt remafdækningen 7 på og spænd skruen 6.
Kundeservice og brugerrådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes også un-
der:
www.bosch-pt.com
Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at
besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bosch Power Tools
Bortskaffelse
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljø-
venlig måde.
Smid ikke el-værktøj ud sammen med det almindelige hus-
holdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasseret elektrisk udstyr indsamles se-
parat og genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.

Svenska

Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
VARNING
ningar och instruktioner. Fel som uppstår
till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna
inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga person-
skador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Nedan använt begrepp "Elverktyg" hänför sig till nätdrivna
elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlösa).
Arbetsplatssäkerhet
 Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på
arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till
olyckor.
 Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga
personer på betryggande avstånd. Om du störs av obe-
höriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.
Elektrisk säkerhet
 Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget.
Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägg-
uttag reducerar risken för elstöt.
 Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större
risk för elstöt om din kropp är jordad.
 Skydda elverktyget mot regn och väta. Tränger vatten in
i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
Svenska | 55
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional