Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 138

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 138 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
138 | Български
Предназначение на електроинструмента
Електроинструментът е предназначен за хобеловане на
детайли от дървесни материали върху стабилна основа,
напр. греди и дъски. Той също така е подходящ за скосява-
не на ръбове и за изработване на фалцови стъпала.
Изобразени елементи
Номерирането на елементите на електроинструмента се
отнася до изображенията на страниците с фигурите.
1 Скала за дълбочината на врязване
2 Въртяща се ръкохватка за регулиране на дълбочината
на врязване (Изолирана повърхност за захващан)
3 Отвор за изхвърляне на стружките
4 Застопоряващ бутон за пусковия прекъсвач
5 Пусков прекъсвач
6 Винт за капака на ремъка
7 Капак на ремъка
8 Основа на електрическото ренде
9 V-канали
10 Ключ торкс
11 Винт за захващане на челюстта
12 Челюст
13 Глава за ножа
14 Направляващ канал за ножа
15 Нож от бързорезна стомана
16 Захващаща скоба за ножа от бързорезна стомана
17 Винт за захващащата скоба за ножа
18 Приспособление за заточване на ножове от бързо-
резна стомана
19 Шаблон за регулиране на ножове от бързорезна
стомана
20 Твърдосплавен нож*
21 Опора за успоредно водене
22 Скала за широчина на фалцовото стъпало
23 Застопоряваща гайка за регулиране на широчината
на фалцовото стъпало
24 Застопоряващ винт за опората за успоредно
водене/ъгловата опора
25 Ъглова опора*
26 Застопоряваща гайка за ъгловата опора*
27 Застопоряващ винт за дълбочинния ограничител за
фалцови стъпала*
28 Дълбочинен ограничител за фалцови стъпала*
29 Предпазен капак
30 Задвижващ ремък
31 Голямо ремъчно колело
32 Малко ремъчно колело
33 Ръкохватка (Изолирана повърхност за захващане)
*Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспо-
собления не са включени в стандартната окомплектовка на
уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособле-
ния можете да намерите съответно в каталога ни за допълни-
телни приспособления.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Технически данни
Електрическо ренде
Каталожен номер
Номинална консумирана
мощност
Скорост на въртене на празен
ход
Дълбочина на врязване
Дълбочина на фалцово стъпало
макс. широчина на хобеловане
Маса съгласно EPTA-Procedure
01:2014
Клас на защита
Данните се отнасят до номинално напрежение [U] 230 V. При раз-
лично напрежение, както и при специалните изпълнения за някои
страни данните могат да се различават.
Информация за излъчван шум и вибрации
Стойностите на излъчвания шум са определени съгласно
EN 60745-2-14.
Равнището А на генерирания шум обикновено е: равнище
на звуковото налягане 86 dB(A); мощност на звука
97 dB(A). Неопределеност K=3 dB.
Работете с шумозаглушители!
Пълната стойност на вибрациите a
трите направления) и неопределеността K са определени
съгласно EN 60745-2-14:
2
2
a
=5,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Посоченото в това ръководство за експлоатация равнище
на генерираните вибрации е измерено съгласно процеду-
ра, стандартизирана в EN 60745, и може да служи за срав-
няване на електроинструменти един с друг. То е подходя-
що също и за предварителна ориентировъчна преценка на
натоварването от вибрации.
Посоченото ниво на генерираните вибрации е представи-
телно за най-често срещаните приложения на електроин-
струмента. Ако обаче електроинструментът бъде използ-
ван за други дейности, с различни работни инструменти
или без необходимото техническо обслужване, нивото на
вибрациите може да се различава. Това би могло да увели-
чи значително сумарното натоварване от вибрации в про-
цеса на работа.
За точната преценка на натоварването от вибрации трябва
да бъдат взимани предвид и периодите, в които електро-
инструментът е изключен или работи, но не се ползва.
Това би могло значително да намали сумарното нато-
варване от вибрации.
Предписвайте допълнителни мерки за предпазване на
работещия с електроинструмента от въздействието на
вибрациите, например: техническо обслужване на
електроинструмента и работните инструменти, поддържа-
не на ръцете топли, целесъобразна организация на работ-
ните стъпки.
GHO 6500
0 601 596 0..
W
650
-1
min
16500
mm
0 – 2,6
mm
0 – 9
mm
82
kg
2,8
/II
(векторната сума по
h
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional