Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 105

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 105 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
A gyalúkés felszerelése (lásd az „I" – „J" ábrát)
A gyalukés vezetőhornya a kicserélés illetve megfordítás után
is garantálja, hogy a gyalukés beállítási magassága változatlan
maradjon.
Szükség esetén tisztítsa meg a 13 késfejben a kés ülését és a
20 gyalukést.
A gyalukés beépítésekor ügyeljen arra, hogy a gyalukés pon-
tosan beilleszkedjen a 13 késfej megvezetésébe.
A gyalukést a 8 gyalutalphoz viszonyítva központosan kell
beépíteni és beállítani. Ezután húzza meg szorosra a 3 db 11
rögzítőcsavart a 10 torxkulccsal. Tartsa be a 12 szorítópofán
megadott meghúzási sorrendet ().
Megjegyzés: Az üzembevétel előtt ellenőrizze, hogy a 11 rög-
zítőcsavarok szorosan meg vannak-e húzva. Kézzel forgassa
át a 13 késfejet és gondoskodjon arról, hogy a gyalukések se-
hol se súrlódjanak valamihez.
Az átalakító készletek használata
Átalakítás HSS-ről HM/TC-re
A 2 607 001 399 átalakító készlet (lásd külön tartozék) alkal-
mazásával a HSS-gyalukésekkel felszerelt gyalukat át lehet
alakítani HM/TC-gyalukések használatára.
– Lazítsa ki és távolítsa el a 12 szorítópofát.
– Tolja ki a 16 tartókengyelt a 15 gyalukéssel együtt a 13
késfejből, illetve a 14 vezetőhoronyból.
– Tolja be a 2 607 001 399 átalakító készletet a 14 vezető-
horonyba.
– Tegye fel a 12 szorítópofát és csavarja be a 11 rögzítőcsa-
varokat, de még ne húzza meg szorosra azokat.
– Tolja be oldalról a HM/TC-gyalukést a gyalukés befogó egy-
ségbe.
– A gyalukést a 8 gyalutalphoz viszonyítva központosan
kell beépíteni és beállítani. Ezután húzza meg szorosra a 3
db 11 rögzítőcsavart a 10 torxkulccsal. Tartsa be a 12 szo-
rítópofán megadott meghúzási sorrendet ().
Átalakítás MH/TC-ről HSS-re
A 2 607 001 398 átalakító készlet (lásd külön tartozék) alkal-
mazásával a HM/TC-gyalukésekkel felszerelt gyalukat át lehet
alakítani HSS-gyalukések használatára.
– Csavarja ki a 3 db 11 rögzítőcsavart a 10 torxkulccsal és
vegye le a 12 szorítópofát.
– Tolja ki a 16 tartókengyelt a 15 gyalukéssel együtt a 13
késfejből, illetve a 14 vezetőhoronyból.
– Tolja be a 2 607 001 398 átalakító készletet a 14 vezető-
horonyba és állítsa be központosan a 8 gyalutalphoz vi-
szonyítva.
– Tegye fel a 12 szorítópofát és húzza meg szorosra a 3 db
11 rögzítőcsavart a 10 torxkulccsal. Tartsa be a 12 szorító-
pofán megadott meghúzási sorrendet ().
Por- és forgácselszívás
 Az ólomtartalmú festékrétegek, egyes fafajták, ásványok
és fémek pora egészségkárosító hatású lehet. A poroknak
a kezelő vagy a közelben tartózkodó személyek által törté-
nő megérintése vagy belégzése allergikus reakciókhoz
és/vagy a légutak megbetegedését vonhatja maga után.
Bosch Power Tools
Egyes faporok, például tölgy- és bükkfaporok rákkeltő ha-
tásúak, főleg ha a faanyag kezeléséhez más anyagok is van-
nak bennük (kromát, favédő vegyszerek). A készülékkel
azbesztet tartalmazó anyagokat csak szakembereknek
szabad megmunkálniuk.
– A lehetőségek szerint használjon az anyagnak megfelelő
porelszívást.
– Gondoskodjon a munkahely jó szellőztetéséről.
– Ehhez a munkához célszerű egy P2 szűrőosztályú por-
védő álarcot használni.
A feldolgozásra kerülő anyagokkal kapcsolatban tartsa be
az adott országban érvényes előírásokat.
Rendszeresen tisztítsa meg a 3 forgácskivetőt. Egy eldugult
forgácskivető megtisztításhoz használjon egy megfelelő szer-
számot, például egy fadarabot, préslevegőt stb.
 Sohase nyúljon bele a kezével a forgácskivetőbe. A for-
gó alkatrészek sérüléseket okozhatnak.
Az optimális elszívás biztosítására mindig használjon egy kül-
ső porelszívó berendezést vagy egy por-/forgácsgyűjtő zsá-
kot.
Üzemeltetés
Üzemmódok
A fogásmélység beállítása
A 2 fogásmélység beállító forgatógomb segítségével a fogás-
mélységet az 1 fogásmélységskálán 0–2,6 mm-től kezdve fo-
kozatmentesen mm-ben be lehet állítani (1 osztás = 0,1 mm).
Parkoló talp (lásd az „N" ábrát)
A 29 parkoló talp segítségével az elektromos kéziszerszámot
a munkamenet befejezése után azonnal le lehet tenni, anélkül,
hogy ezzel veszélyeztetné a munkadarabot vagy a gyalukést.
A munkaművelet során a 29 parkoló talp felemelkedik és sza-
baddá teszi a 8 gyalútalp hátsó részét.
Üzembe helyezés
 Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás
feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kézi-
szerszám típustábláján található adatokkal. A 230 V-os
berendezéseket 220 V hálózati feszültségről is szabad
üzemeltetni.
Be- és kikapcsolás
Az energia megtakarítására az elektromos kéziszerszémot
csak akkor kapcsolja be, ha használja.
Az elektromos kéziszerszám üzembe helyezéséhez nyomja
be és tartsa benyomva az 5 be-/kikapcsolót.
Az benyomott 5 be-/kikapcsoló reteszeléséhez nyomja be a
4 rögzítőgombot.
Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához engedje el az 5
be-/kikapcsolót, illetve, ha az a 4 reteszelőgombbal reteszel-
ve van, nyomja be rövid időre az 5 be-/kikapcsolót, majd en-
gedje el azt.
Magyar | 105
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional