Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 139

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 139 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Декларация за съответствие
С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в
раздела „Технически данни" съответства на всички валид-
ни изисквания на директивите 2011/65/EС, до
19 април 2016: 2004/108/EО, от 20 април 2016:
2014/30/EС, 2006/42/EО, включително на измененията
им и покрива изискванията на стандартите: EN 60745-1,
EN 60745-2-14, EN 50581.
Техническа документация (2006/42/ЕО) при:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 19.11.2015
Монтиране
 Преди извършване на каквито и да е дейности по
електроинструмента изключвайте щепсела от за-
хранващата мрежа.
Избор на нож
На електроинструмента могат да бъдат монтирани различ-
ни ножове.
С помощта на монтажни комплекти (допълнителни прис-
пособления) в зависимост от основната окомплектовка на
електроинструмента могат да бъдат използвани двата ва-
рианта на ножове (от бързорезна стомана, респ. твър-
досплавни).
Винаги заменяйте едновременно и двата ножа, в противен
случай възниква биене и вибрации и животът на електро-
инструмента може да бъде съкратен.
Смяна на ножове от бързорезна стомана
 Внимавайте при смяна на режещите ножове. Не до-
пирайте режещите ръбове на ножовете. Можете да
се нараните от острите режещи ръбове.
Демонтиране на ножа (вижте фигури A – C)
– За замяна завъртете главата с ножовете 13, докато че-
люстта 12 застане успоредно на основата 8.
– Развийте трите крепежни винта 11 с ключа торкс 10 и
демонтирайте челюстта 12.
– Избутайте скобата 16 заедно с ножа 15 от главата 13,
респ. от канала 14.
– Завъртете главата на 180° и демонтирайте втория нож.
Упътване: Преди замяна, респ. заточване на ножа демон-
тирайте скобата 16, като развиете крепежните винтове
17.
Bosch Power Tools
Заточване на ножове от бързорезна стомана
(вижте фиг. D)
С помощта на приспособлението за заточване 18 (не е
включено в окомплектовката) и обикновен брус можете
да заточвате затъпени ножове от бързорезна стомана.
Поставете двата ножа в приспособлението за заточване и
ги захванете с винта с крилчата глава. Внимавайте и двата
ножа да са вкарани до упор в приспособлението.
Премествайте захванатите в приспособлението ножове
равномерно и с леко притискане към бруса.
Упътване: Ножовете могат да бъдат заточвани най-много
6 mm до минимална широчина 23 mm. След това двата но-
жа трябва да бъдат заменени.
Монтиране на ножа (вижте фигури E – F)
Преди монтирането на нови или презаточени ножове по-
чиствайте главата 13, а при необходимост и ножа 15 и ско-
бата 16. Силно зацапани със смола ножове почиствайте
със спирт или бензин.
Упътване: Преди монтиране нови или презаточени ножо-
ве трябва да бъдат настроени до правилната височина.
За настройване на височината служи шаблонът 19 (не е
включен в окомплектовката). Поставете ножа 15 и скоба-
та 16 легнали върху шаблона. При това внимавайте скоба-
та 16 да влезе в предвидения за целта канал. Притиснете
ножа 15 към ограничителната опора и захванете скобата
16 в тази позиция с помощта на винтовете 17. Така ножът
се настройва на правилната височина.
Ножът трябва да бъде монтиран и подравнен централно
спрямо основата 8. Накрая затегнете трите крепежни
винта 11 с ключа торкс 10. При това спазвайте посочената
на челюстта 12 последователност на затягане ().
Упътване: Преди включване се уверете, че винтовете 11
са затегнати добре. Завъртете главата 13 на ръка и се уве-
рете, че ножовете не допират никъде.
Смяна на твърдосплавни ножове
 Внимавайте при смяна на режещите ножове. Не до-
пирайте режещите ръбове на ножовете. Можете да
се нараните от острите режещи ръбове.
Използвайте само оригинални твърдосплавни ножове,
производство на Бош.
Твърдосплавните ножове (HM/TC) имат 2 режещи ръба и
могат да бъдат обръщани. Когато двата режещи ръба се за-
точат, ножовете 20 трябва да бъдат заменяни. Не се допус-
ка HM/TC-ножове да бъдат презаточвани.
Демонтиране на ножа (вижте фигypи G – H)
– За обръщане или замяна на ножовете завъртете главата
13, докато челюстта 12 застане успоредно на основата
8.
– Освободете трите крепежни винта 11 с ключа торкс 10
на прибл. 1 – 2 оборота. Челюстта 12 не трябва да бъде
демонтирана.
– Завъртете леко главата и с дървено трупче избутайте
ножа 20 настрани от главата 13.
– Завъртете главата на 180° и демонтирайте втория нож.
Български | 139
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional