Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 169

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 169 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
Ümberseadistuskomplektide kasutamine
HSS-teradega seadme ümberseadistamine HM/TC-tera-
dega seadmeks
Ümberseadistuskomplekti 2 607 001 399 (vt Lisatarvikud)
abil saab HSS-höövliteradega varustatud höövleid seadistada
HM/TC-höövliteradega varustatud höövliteks.
– Keerake lahti ja eemaldage kinnitushaarats 12.
– Lükake hoidekaar 16 koos höövliteraga 15 tera peast 13
või juhtsoonest 14 välja.
– Lükake ümberseadistuskomplekt 2 607 001 399 juht-
soonde 14.
– Asetage peale kinnitushaarats 12 ja keerake sisse kinnitus-
kruvid 11, kuid ärge pingutage kruvisid veel tugevasti kin-
ni.
– Lükake HM/TC-höövlitera höövlitera kinnituspessa.
– Höövlitera tuleb paigaldada ja joondada tsentreeritult
höövlitalla 8 suhtes. Seejärel keerake 3 kinnituskruvi 11
Torx-võtmega 10 kinni. Seejuures pidage kinni kinnitus-
haaratsil 12 näidatud järjekorrast ().
HM/TC-teradega seadme ümberseadistamine HSS-tera-
dega seadmeks
Ümberseadistuskomplekti 2 607 001 398 (vt Lisatarvikud)
abil saab HM/TC-höövliteradega varustatud höövleid seadis-
tada HSS-höövliteradega varustatud höövliteks.
– Keerake 3 kinnituskruvi 11 Torx-võtmega 10 välja ja ee-
maldage kinnitushaarats 12.
– Lükake hoidekaar 16 koos höövliteraga 15 tera peast 13
või juhtsoonest 14 välja.
– Lükake ümberseadistuskomplekt 2 607 001 398 juht-
soonde 14 ja rihtige see välja tsentreeritult höövlitalla 8
suhtes.
– Asetage kinnitushaarats 12 peale ja keerake 3 kinnituskru-
vi 11 Torx-võtmega 10 kinni. Seejuures pidage kinni kinni-
tushaaratsil 12 näidatud järjekorrast ().
Tolmu/saepuru äratõmme
 Pliisisaldusega värvide, teatud puiduliikide, mineraalide ja
metalli tolm võib kahjustada tervist. Tolmuga kokkupuude
ja tolmu sissehingamine võib põhjustada seadme kasutajal
või läheduses viibivatel inimestel allergilisi reaktsioone
ja/või hingamisteede haigusi.
Teatud tolm, näiteks tamme- ja pöögitolm, on vähkitekita-
va toimega, iseäranis kombinatsioonis puidutöötlemisel
kasutatavate lisaainetega (kromaadid, puidukaitsevahen-
did). Asbesti sisaldavat materjali tohivad töödelda üksnes
vastava ala asjatundjad.
– Kasutage konkreetse materjali eemaldamiseks sobivat
tolmuimejat.
– Tagage töökohas hea ventilatsioon.
– Soovitav on kasutada hingamisteede kaitsemaski filtri-
ga P2.
Pidage kinni töödeldavate materjalide suhtes Teie riigis
kehtivatest eeskirjadest.
Puhastage laastude väljaviske ava 3 korrapäraselt. Ummistu-
nud väljaviskeava puhastamiseks kasutage sobivat vahendit,
näiteks puidutükki, suruõhku jmt.
Bosch Power Tools
 Ärge viige oma käsi laastu väljaviskeavasse. Pöörlevad
osad võivad Teid vigastada.
Optimaalse tolmuimemise tagamiseks kasutage alati eraldi
tolmuimejat või tolmu-/laastukotti.
Kasutus
Kasutusviisid
Hööveldussügavuse reguleerimine
Pöördnupuga 2 saab hööveldussügavust vahemikus
0–2,6 mm hööveldussügavuse skaala 1 abil (skaala jaotus =
0,1 mm) sujuvalt reguleerida.
Seisutald (vt joonist N)
Seisutald 29 võimaldab seadet kohe pärast tööoperatsiooni
käest panna, ilma et tekiks tooriku või höövlitera kahjustami-
se ohtu. Töötamise ajaks tõmmatakse seisutald 29 üles ja
höövlitalla 8 tagumine osa vabaneb.
Seadme kasutuselevõtt
 Pöörake tähelepanu võrgupingele! Võrgupinge peab
ühtima tööriista andmesildil märgitud pingega. And-
mesildil toodud 230 V seadmeid võib kasutada ka
220 V võrgupinge korral.
Sisse-/väljalülitus
Energia säästmiseks lülitage elektriline tööriist sisse vaid siis,
kui seda kasutate.
Seadme kasutuselevõtuks vajutage lüliti (sisse/välja) 5 alla
ja hoidke seda all.
Selleks, et lukustada allavajutatud lülitit (sisse/välja) 5, vaju-
tage lukustusnupule 4.
Selleks, et seadet välja lülitada, vabastage lüliti (sisse/välja)
5 või juhul, kui see on lukustusnupuga 4 lukustatud, vajutage
korraks lülitile (sisse/välja) 5 ja vabastage see siis.
Tööjuhised
 Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista
kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.
Hööveldamine (vt joonist N)
Reguleerige välja soovitud hööveldussügavus ja asetage sea-
de höövlitalla 8 eesmise osaga toorikule.
 Viige seade töödeldava esemega kokku alles siis, kui
seade on sisse lülitatud. Vastasel korral tekib tagasilöögi
oht, kui tarvik toorikus kinni kiildub.
Lülitage seade sisse ja juhtige seda ühtlase ettenihkega üle
töödeldava pinna.
Kõrge pinnakvaliteedi saavutamiseks töötage vaid mõõduka
ettenihkega ja rakendage survet höövlitalla keskosale.
Kõvade materjalide, näiteks kõva puidu töötlemiseks, samuti
maksimaalse höövelduslaiuse ärakasutamiseks reguleerige
hööveldussügavus väikseks ja vajaduse korral vähendage et-
tenihet.
Liigne ettenihe halvendab pinnakvaliteeti ja võib põhjustada
laastu väljaviskeava kiire ummistumise.
Ainult laitmatu kvaliteediga höövliterad tagavad hea höövel-
dustulemuse ja säästavad elektrilist tööriista.
Eesti | 169
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional