Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 155

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 155 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
 Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred priključitvijo
električnega orodja na električno omrežje in/ali na aku-
mulator in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte,
če je električno orodje izklopljeno. Prenašanje naprave s
prstom na stikalu ali priključitev vklopljenega električnega
orodja na električno omrežje je lahko vzrok za nezgodo.
 Pred vklapljanjem električnega orodja odstranite na-
stavitvena orodja ali izvijače. Orodje ali ključ, ki se naha-
ja v vrtečem se delu naprave, lahko povzroči telesne po-
škodbe.
 Izogibajte se nenormalni telesni drži. Poskrbite za tr-
dno stojišče in za stalno ravnotežje. Tako boste v nepri-
čakovanih situacijah električno orodje lahko bolje nadzoro-
vali.
 Nosite primerna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil in
nakita. Lase, oblačila in rokavice ne približujte premi-
kajočim se delom naprave. Premikajoči se deli naprave
lahko zagrabijo ohlapno oblačilo, dolge lase ali nakit.
 Če je na napravo možno montirati priprave za odsesa-
vanje ali prestrezanje prahu, se prepričajte, če so le-te
priključene in če se pravilno uporabljajo. Uporaba pri-
prave za odsesavanje prahu zmanjšuje zdravstveno ogro-
ženost zaradi prahu.
Skrbna uporaba in ravnanje z električnimi orodji
 Ne preobremenjujte naprave. Pri delu uporabljajte ele-
ktrična orodja, ki so za to delo namenjena. Z ustreznim
električnim orodjem boste v navedenem zmogljivostnem
področju delali bolje in varneje.
 Ne uporabljajte električnega orodja s pokvarjenim sti-
kalom. Električno orodje, ki se ne da več vklopiti ali izklo-
piti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
 Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora
ali odlaganjem naprave izvlecite vtikač iz električne
vtičnice in/ali odstranite akumulator. Ta previdnostni
ukrep preprečuje nenameren zagon električnega orodja.
 Električna orodja, katerih ne uporabljate, shranjujte
izven dosega otrok. Osebam, ki naprave ne poznajo ali
niso prebrale teh navodil za uporabo, naprave ne dovo-
lite uporabljati. Električna orodja so nevarna, če jih upo-
rabljajo neizkušene osebe.
 Skrbno negujte električno orodje. Kontrolirajte brez-
hibno delovanje premičnih delov naprave, ki se ne sme-
jo zatikati. Če so ti deli zlomljeni ali poškodovani do te
mere, da ovirajo delovanje električnega orodja, jih je
potrebno pred uporabo naprave popraviti. Slabo vzdr-
ževana električna orodja so vzrok za mnoge nezgode.
 Rezalna orodja vzdržujte tako, da bodo vedno ostra in
čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se
manj zatikajo in so lažje vodljiva.
 Električna orodja, pribor, vsadna orodja in podobno
uporabljajte ustrezno tem navodilom. Pri tem upošte-
vajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste opravlja-
li. Uporaba električnih orodij v namene, ki so drugačni od
predpisanih, lahko privede do nevarnih situacij.
Bosch Power Tools
Servisiranje
 Vaše električno orodje naj popravlja samo kvalificirano
strokovno osebje ob obvezni uporabi originalnih re-
zervnih delov. Tako bo zagotovljena ohranitev varnosti
naprave.
Varnostna opozorila za skobeljnik
 Počakajte na to, da se gred noža ustavi, preden elek-
trično orodje odložite. Dostopno odprta rotirajoča gred
noža se lahko zatakne s površino, kar lahko povzroči izgu-
bo nadzora nad napravo ter vodi do težkih poškodb.
 Električno orodje smete med delom držati le na izolira-
nem ročaju, saj lahko pride do dotika gredi noža z omre-
žnim kablom orodja. Stik z napeljavo pod napetostjo pov-
zroči, da so tudi kovinski deli naprave pod napetostjo in to
posledično povzroči električni udar.
 Pritrdite in zavarujte obdelovanec s pomočjo primežev
ali na drug način na stabilno podlogo. Če držite obdelo-
vanec z eno roko ali če ga držite proti svojemu telesu, ga ne
morete stabilizirati, kar lahko privede do izgube nadzora
nad njim.
 Za iskanje skritih oskrbovalnih vodov uporabljajte
ustrezne iskalne naprave ali se o tem pozanimajte pri
lokalnem podjetju za oskrbo z vodo, elektriko ali pli-
nom. Stik z električnim vodom lahko povzroči požar ali ele-
ktrični udar. Poškodbe na plinovodu so lahko vzrok za eks-
plozijo, vdor v vodovodno omrežje pa lahko povzroči mate-
rialno škodo ali električni udar.
 Z roko ne smete posegati v izmet ostružkov. Lahko bi se
poškodovali na rotirajočih delih.
 Obdelovancu se približajte samo z vklopljenim električ-
nim orodjem. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost,
da se bo vsadno orodje zataknilo v obdelovanec in povzro-
čilo povratni udarec.
 Pri delu morate držati skobeljnik vedno tako, da dno
skobeljnika leži plosko poravnano na obdelovancu. Si-
cer bi se lahko skobeljnik zataknil in povzročil poškodbe.
 Nikoli ne smete oblati preko predmetov iz kovine, že-
bljev ali vijakov. Lahko bi poškodovali nož in gred noža in
povzročili povečane vibracije.
Opis in zmogljivost izdelka
Preberite vsa opozorila in napotila. Napake
zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opo-
zoril in napotil lahko povzročijo električni
udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.
Razprite stran s sliko naprave in pustite to stran med branjem
navodil za uporabo odprto.
Uporaba v skladu z namenom
Električno orodje je določeno za to, da lahko pri trdni podlagi
oblate lesne materiale kot npr. trame in deske. Poleg tega je
primerno za poševno odrezanje robov in za delanje utorov.
Slovensko | 155
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional