Download Print this page

Bosch GHO 6500 Professional Original Instructions Manual page 54

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2410-002.book Page 54 Thursday, November 19, 2015 11:21 AM
54 | Dansk
Støv-/spånudsugning
 Støv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle træ-
sorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Be-
røring eller indånding af støv kan føre til allergiske reaktio-
ner og/eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sig i nærheden af arbejdspladsen.
Bestemt støv som f.eks. ege- eller bøgestøv gælder som
kræftfremkaldende, især i forbindelse med ekstra stoffer
til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). As-
bestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk.
– Brug helst en støvopsugning, der egner sig til materia-
let.
– Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
– Det anbefales at bære åndeværn med filterklasse P2.
Overhold forskrifterne, der gælder i dit land vedr. de mate-
rialer, der skal bearbejdes.
Rengør spånudkastet 3 regelmæssigt. Brug et egnet værktøj
til rengøring af et tilstoppet spånudkast som f.eks. et stykke
træ, trykluft etc.
 Stik ikke fingrene ind i spånudkastningsåbningen. Du
kan blive kvæstet af roterende dele.
Anvend altid en fremmed støvsuger eller en støv-/spånpose
for at sikre en optimal opsugning.
Brug
Funktioner
Indstilling af spåndybde
Med drejehovedet 2 indstilles spåndybden trinløst med
0–2,6 mm vha. spåndybdeskalaen 1 (skaladeling =
0,1 mm).
Frastillingsbeskyttelse (se Fig. N)
Frastillingsbeskyttelsen 29 gør det muligt at frastille el-værk-
tøjet umiddelbart efter, at arbejdet er færdigt, uden at der er
fare for, at emne eller høvlejern beskadiges. Under høvlear-
bejdet svinges frastillingsbeskyttelsen 29 op og den bageste
del af høvlesålen 8 frigives.
Ibrugtagning
 Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding
skal stemme overens med angivelserne på el-værktø-
jets typeskilt. El-værktøj til 230 V kan også tilsluttes
220 V.
Tænd/sluk
For at spare på energien bør du kun tænde for el-værktøjet,
når du bruger det.
Til ibrugtagning af el-værktøjet tryk på start-stop-kontakten
5 og hold den nede.
Til fastlåsning af den nedtrykkede start-stop-kontakt 5 tryk-
kes på låsetasten 4.
El-værktøjet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten 5 er
den låst med låsetasten 4 trykkes kort på start-stop-kontak-
ten 5 hvorefter den slippes.
1 609 92A 1T5 | (19.11.15)
Arbejdsvejledning
 Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbej-
de på el-værktøjet.
Høvlearbejde (se Fig. N)
Indstil den ønskede spåndybde og anbring el-værktøjets for-
reste del af høvlesålen 8 op ad menet.
 El-værktøjet skal altid være tændt, når det føres hen til
emnet. Ellers er der fare for tilbageslag, hvis indsatsværk-
tøjet sætter sig fast i emnet.
Tænd for el-værktøjet og før det med jævn fremføring hen
over den overflade, der skal høvles.
Førsteklasses overflader opnås kun, når der arbejdes med lil-
le fremføring, og trykket udøves på midten af høvlesålen.
Ved bearbejdning af hårde materialer (f.eks. hårdt træ) samt
ved udnyttelse af den max. høvlebredde må der kun indstilles
små spåndybder, og høvlefremføringen skal evt. reduceres.
For stor fremføring forringer overfladekvaliteten og kan føre
til hurtig tilstopning af spånudkaståbningen.
Kun skarpe høvleknive har en høj skæreydelse og skåner el-
værktøjet.
Den integrerede frastillingsbeskyttelse 29 gør det også muligt
at fortsætte høvlearbejdet efter afbrydelse af høvlearbejdet
et eller andet sted på emnet:
– Anbring el-værktøjet det sted på emnet, hvor arbejdet skal
fortsættes, med nedadklappet frastillingsbeskyttelse.
– Tænd for el-værktøjet.
– Forskyd trykket på den forreste del af høvlesålen og skub
el-værktøjet langsomt fremad (). Frastillingsbeskyttel-
sen svinges op (), så den bageste del af høvlesålen igen
hviler på emnet.
– Før el-værktøjet med jævn fremføring hen over den over-
flade, der skal bearbejdes ().
Rejfning af kanter (se Fig. O)
V-noterne i den forreste høvlesål muliggør hurtig og nem rejf-
ning af emnets kanter. Anvend den pågældende V-not afhæn-
gigt af den ønskede fasbredde. Anbring høvlen med V-noten
på emnets kant og før den langs med denne.
Anvendt not
ingen
lille
middel
stor
Høvling med parallelanslag/vinkelanslag (se Fig. K – M)
Montér parallelanslaget 21 hhv. vinkelanslaget 25 på el-værk-
tøjet med fastgørelsesskruen 24. Montér afhængigt af arbej-
dets art falsdybdeanslaget 28 på el-værktøjet med fastgørel-
sesskruen 27.
Løsne stillemøtrikken 23 og indstil den ønskede falsebredde
på skalaen 22. Spænd stillemøtrikken 23 igen.
Indstil den ønskede falsedybde med falsedybdeanslaget 28.
Gennemfør høvlearbejdet flere gange, indtil den ønskede fals-
dybde er nået. Før høvlen på en sådan måde, at trykket ud-
øves fra siden.
Mål a (mm)
0 – 4
2 – 6
4 – 9
6 – 10
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500 Professional